Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 196-614369  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2023/S 196-614369 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: elzbieta.witkowska-kwitek@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 327774994 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Osoba Prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐUtrzymanie w█d, urz?dze? wodnych oraz pozosta?ych obiekt█w zwi?zanych z gospodarka wodn? na terenie Zarz?du Zlewni w Opolu.ţ Num╚ro de r╚f╚rence: GL.ROZ.2710.4.2023.EWK
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest realizacja prac zwi?zanych z utrzymaniem w█d i urz?dze? wodnych oraz pozosta?ych obiekt█w zwi?zanych z gospodark? wodn? na terenie Zarz?du Zlewni w Opolu. Zam█wienia b?d? wykonywane w ramach 6 cz??ci. Celem przeprowadzenia niniejszego post?powania jest zawarcie 6 um█w ramowych po jednej dla ka?dej z cz??ci post?powania, pomi?dzy Zamawiaj?cym a maksymalnie dziesi?cioma Wykonawcami dla ka?dej cz??ci, w celu ustalenia warunk█w zam█wie? jakie mog? zosta? udzielone w okresie od podpisania umowy do dn. 31.12.2024r., zwane dalej Đzam█wieniami cz?stkowymiţ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 49 905 516.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Kluczborku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Kluczborku.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia niniejszej cz??ci s? prace w zakresie utrzymania ciek█w naturalnych, kana?█w, zbiornik█w wodnych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Kluczborku. Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Brynica, rz. Budkowiczanka, rz. ?yd█wka, rz. Ja?winka, rz. Dobra, Kana? Kr??el, rz. Czarna Woda, rz. Stobrawa, rz. Jakubowska Woda, rz. Le?ny, rz. Szyrobancka Woda, rz. Oziombel, rz. F-3, rz. Ku?nicki, rz. Kujakowicki, rz. Bork█wka, rz. Struga, rz. Bogacica, rz. Baryczka, rz. Kluczborska Struga, rz. Wo?czynka, rz. Miejski, rz. Stara Stobrawa, rz. Smolnica, rz. Mlyn█wka Kar?owicka, rz. Stara Popiel█wka, rz. Smolnica, rz. M?yn█wka Chocianowicka, rz. Kana? za Stacj?, rz. Kana? Szum, rz. Wilcza Woda, rz. Brojcka, rz. M?yn█wka Budkowiczanki, rz. Wi?ni█wka, rz. Wierzchowinka, rz. Pod Lasem, rz. Rakowy, rz. Opusta, rz. Paryski, rz. Promna, rz. Grabiczanka, rz. Kamionka, rz. Pr?dzielnica, rz. Brzeziczanka, rz. Fiszerka, rz. Wilczy oraz budowle z nimi zwi?zane. Powy?sze cieki naturalne, kana?y, zbiornik wodny oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie, Mur█w, Wo?czyn, Olesno, Popiel█w, Dobrze? Wielki, Pok█j, ?wiercz█w, Turawa, Domaszowice, ?ubniany, Byczyna, Opole. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3.  Okres gwarancji - waga 10 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Krapkowicach
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Krapkowicach.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia niniejszej cz??ci s? prace w zakresie utrzymania ciek█w naturalnych, kana?█w, oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Krapkowicach. Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Wi?kszycka Woda, rz. Grabczok, rz. ?ywocicki, rz. Swornica, Kana? Sonia, rz. Cegielnia, rz. Kr?pna, rz. Lipka, rz. S?otnik, Kana? Rozwadza, rz. Pad█?, rz. Obrowiecki, rz. Wygoda, rz. Mechnicki, rz. Stradunia, rz. Ligocki, rz. Trzciniec, rz. Malawa, rz. Or?owiec, Kanal Ulgi Wiekszyckiej Wody, rz. ??cka Woda, rz. Grudynka, rz. Jakubowicki, rz. M?yn█wka Twardawa. Powy?sze cieki naturalne, kana?y oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: K?dzierzyn-Ko?le, Re?ska Wie?, Krapkowice, Walce, Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Le?nica, Paw?owiczki, G?ubczyce, G?og█wek. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3.  okres gwarancji - waga 10 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia niniejszej cz??ci s? prace w zakresie utrzymania ciek█w naturalnych i kana?█w oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Opolu. Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Abisynia, rz. Boguszanka, rz. Br█dek, rz. Cebulanka, rz. Czarnka, rz. Do?yna, Kana? Borkowski, Kana? Win█w Folwark, Kana? Stacji Pomp, Kana? Przerzutowy, Kana? Ulgi rz. (Ryjca), KZCP, rz. Olszynka, rz. Ochodzanka, rz. Pr█szk█wka I, rz. Pr█szk█wka II, rz. Ryjec, rz. Stara Odra, rz. Struga, rz. Wi?niowa, Kana? P█?wie?. Powy?sze cieki naturalne, kana?y oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: gm. M. Opole, D?browa, Komprachcice, Pr█szk█w, Dobrze? Wielki, Tarn█w Opolski, Krapkowice i Gogolin. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3. okres gwarancji - waga 10 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Prudniku.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia niniejszej cz??ci s? prace w zakresie utrzymania ciek█w naturalnych, kana?█w, zbiornik█w wodnych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Prudniku. Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Prudnik, rz. Moszczaniecki, rz. Browiniecki, rz. D?bowiecki, rz. S?okowski, M?yn█wka Ligota Bialska, rz. Szybowicki, rz. ?miczowski , rz. Wielki Potok, rz. Z?oty Potok, rz. Rina, rz. Rzymkowicki, rz. Rudnia, rz. Bia?a, rz. Z lasu, rz. Czarny, rz. Graniczny, rz. Trzebiniecki, Kana? Ulgi Osob?ogi , rz. Osob?oga, Zbiornik Jarno?t█wek. Powy?sze cieki naturalne, kana?y, zbiornik wodny oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: Prudnik, Lubrza, Krapkowice, G?og█wek, Korfant█w, G?ucho?azy, Strzeleczki, Bia?a, G?ubczyce. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3.  okres gwarancji - waga 10 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.
II.2.4) Description des prestations:
Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Bia?ka, rz. Brzezinka, rz. Bziczka, rz. Bziniczka, rz. Od Bzionkowa, rz. Cienka, rz. Grabok, rz. Jemielnica, rz. J?drynie, Kana? Hutniczy I, Kana? Hutniczy II, Kana? Jemielnica, Kana? Sucha, Kana? Ulgi Borycz, Kana? Ulgi Jemielnicy, Kana? Zbicko, rz. Libawa, rz. Malina, rz. Ma?a Panew, rz. M?yn█wka Kad?ub, rz. M?yn█wka Suchej, rz. Mostki, rz. My?lina Piotr█wka, rz. Pruskowski, rz. Radawka, rz. Rosa, rz. Skrzyd?owicki, rz. Smolina, Sp?awny, rz. Stara Jemielnica, rz. Stara Sucha, rz. Sucha, rz. Sucha Szymisz█w, rz. Swornica, rz. ?wibska Woda, rz. Woda Rozmierecka , rz. Gwo?dziany, rz. Spod ?ysej G█ry oraz na Zbiorniku wodnym Dobrodzie?. Powy?sze cieki naturalne, kana?y, zbiorniki wodne oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Izbicko, Chrz?stowice, Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Jemielnica, Z?bowice, Dobrodzie?, Tarn█w Opolski, gm. i M. Opole, ?ubniany, Olesno, Pawonk█w, Zawadzkie, Wielowie?. Powy?sze cieki naturalne, kana?y, zbiorniki wodne oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Izbicko, Chrz?stowice, Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Jemielnica, Z?bowice, Dobrodzie?, Tarn█w Opolski, Opole, ?ubniany, Olesno, Pawonk█w, Zawadzkie, Wielowie?. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3. okres gwarancji - waga 10%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Tarnowskich G█rach.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Tarnowskich G█rach.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia niniejszej cz??ci s? prace w zakresie utrzymania ciek█w naturalnych, kana?█w, zbiornik█w wodnych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Tarnowskich G█rach. Prace utrzymaniowe wykonywane b?d? na nast?puj?cych ciekach naturalnych i kana?ach: rz. Sto?a, rz. Ma?a Panew, rz. Kieleczka, rz. Mostki, rz. Le?nica, rz. Pniowiecki, rz. ?winiowicki, rz. Graniczna Woda, rz. Ma?a Panew II, rz. Ligocki, rz. ?aba, rz. K-III (Droniowicki), rz. Babienica, rz. Boronowski, rz. Kotk█w, rz. M?yn█wka Kielczy, rz. Brze?nica oraz na zbiornikach wodnych: Zielona, Droniowiczki i Brze?nica Powy?sze cieki, kana?y, zbiorniki wodne oraz urz?dzenia wodne zlokalizowane s? na terenie gmin: Zawadzkie, Krupski M?yn, Kalety, Tarnowskie G█ry, Lubliniec, Pawonk█w Wo?niki, Wielowie?, Twor█g, Miasteczko ?l?skie i Kozieg?owy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej cz??ci obejmuje wykonanie prac utrzymaniowych wg bie??cych potrzeb Nadzoru Wodnego zgodnie z za??czonym ĐWykazem Cenţ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczeg█lnych cz??ci zawiera ZA??CZNIK NR 1 do SWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, STWiOR oraz ZA??CZNIK NR 13 do SWZ ˝ Wykaz cen, dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty oceniane b?d? na podstawie nast?puj?cych kryteri█w:
   1.  cena brutto ˝ waga 60 %
   2.  do?wiadczenie kierownika prac ˝ waga 30 %
   3.  okres gwarancji - waga 10%
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
Le march╚ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 071-217592
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Kluczborku
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 13 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 13 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 13
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wykonawstwa i Konserwacji Urz?dze? Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher Num╚ro national d'identification: NIP:754-100-07-88 Adresse postale: ul. Ludowa 47/1 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDMEL Marcin Bednarczyk Num╚ro national d'identification: NIP: 747 176 71 47 Adresse postale: Kopice 7 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powiatowy Zwi?zek Sp█?ek Wodnych w Lubli?cu Num╚ro national d'identification: NIP: 5750008296 Adresse postale: ul. Opolska 30 Ville: Lubliniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. M. ULFIK Marek Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 5751697062 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOCH-BAU Jan Moch Num╚ro national d'identification: NIP: 9910222794 Adresse postale: ul. Opolska 10 Ville: Kad?ub Turawski Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-046 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRAW-KOP Pawe? Krawiec Num╚ro national d'identification: NIP 7471656956 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53a Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 16 464 733.64 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 16 464 733.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Krapkowicach
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 13 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 13 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 13
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wykonawstwa i Konserwacji Urz?dze? Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher Num╚ro national d'identification: NIP: 754-100-07-88 Adresse postale: ul. Ludowa 47/1 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDMEL Marcin Bednarczyk Num╚ro national d'identification: NIP: 747 176 71 47 Adresse postale: ul. Kopice 7 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roboty ziemne Krystian Gregosz Num╚ro national d'identification: NIP: 754-116-94-58 Adresse postale: ul. Morcinka 6 Ville: Opole Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 45-531 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. M. ULFIK Marek Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 5751697062 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRAW-KOP Pawe? Krawiec Num╚ro national d'identification: NIP 7471656956 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53 a Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOCH-BAU Jan Moch Num╚ro national d'identification: NIP: 9910222794 Adresse postale: ul. Opolska 10 Ville: Kad?ub Turawski Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-046 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 764 683.70 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 764 683.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 10 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 10 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 10
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geobud Bianka Nowicka Num╚ro national d'identification: NIP 7471815685 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wykonawstwa i Konserwacji Urz?dze? Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher Num╚ro national d'identification: NIP: 754-100-07-88 Adresse postale: ul. Ludowa 47/1 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDMEL Marcin Bednarczyk Num╚ro national d'identification: NIP: 747 176 71 47 Adresse postale: ul. Kopice 7 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUMiB Miros?aw Materak Num╚ro national d'identification: NIP: 754-114-40-91 Adresse postale: ul. Ks. P. Go??ba 30 Ville: Schodnia Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-040 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRAW-KOP Pawe? Krawiec Num╚ro national d'identification: NIP 7471656956 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53a Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOCH-BAU Jan Moch Num╚ro national d'identification: NIP: 9910222794 Adresse postale: ul. Opolska 10 Ville: Kad?ub Turawski Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-046 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 846 164.58 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 846 164.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 12 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 12 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 12
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wykonawstwa i Konserwacji Urz?dze? Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher Num╚ro national d'identification: NIP: 754-100-07-88 Adresse postale: ul. Ludowa 47/1 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDMEL Marcin Bednarczyk Num╚ro national d'identification: NIP: 747 176 71 47 Adresse postale: ul. Kopice 7 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul.Polna22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria ?rodowiska Krzysztof Jakubowski Num╚ro national d'identification: NIP 753-185-60-45 Adresse postale: ul. 3 Maja 19 Ville: Nysa Code NUTS: PL523 Nyski Code postal: 48-304 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm: Us?ugi Remontowo Budowlane ELBUD2 ?ukasz Pietruszy?ski - LIDER Us?ugi Remontowo Budowlane ELBUD Miros?aw Pietruszy?ski - PARTNER Num╚ro national d'identification: ELBUD2 NIP: 755-193-08-33 ELBUD NIP: 755-101-72-76 Adresse postale: ul. ?ucznicza 6 Ville: Prudnik Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRAW-KOP Pawe? Krawiec Num╚ro national d'identification: NIP 7471656956 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53a Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUMiB Miros?aw Materak Num╚ro national d'identification: NIP: 754-114-40-91 Adresse postale: ul. Ks. P. Go??ba 30 Ville: Schodnia Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-040 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 977 409.59 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 977 409.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 14 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 14 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 14
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wykonawstwa i Konserwacji Urz?dze? Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher Num╚ro national d'identification: NIP: 754-100-07-88 Adresse postale: ul. Ludowa 47/1 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powiatowy Zwi?zek Sp█?ek Wodnych w Lubli?cu Num╚ro national d'identification: NIP: 5750008296 Adresse postale: ul. Opolska 30 Ville: Lubliniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDMEL Marcin Bednarczyk Num╚ro national d'identification: NIP: 747 176 71 47 Adresse postale: ul. Kopice 7 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. M. ULFIK Marek Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 5751697062 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-72 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUMiB Miros?aw Materak Num╚ro national d'identification: NIP: 754-114-40-91 Adresse postale: ul. Ks. P. Go??ba 30 Ville: Schodnia Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-040 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOCH-BAU Jan Moch Num╚ro national d'identification: NIP: 9910222794 Adresse postale: ul. Opolska 10 Ville: Kad?ub Turawski Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-046 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 120 560.06 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 5 120 560.06 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie Nadzoru Wodnego w Tarnowskich G█rach.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 10 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 10 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 10
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powiatowy Zwi?zek Sp█?ek Wodnych w Lubli?cu Num╚ro national d'identification: NIP: 5750008296 Adresse postale: ul. Opolska 30 Ville: Lubliniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP: 753-131-51-19 Adresse postale: ul. Polna 22 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Og█lnobudowlany Maksymilian Jo? Num╚ro national d'identification: NIP: 575 108 50 05 Adresse postale: ul. Pietraszowicka 10 Ville: Pawonk█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: In?ynieria Wodno-L?dowa Wa?bud Krzysztof Spi?ak Num╚ro national d'identification: NIP 753 244 39 31 Adresse postale: ul. Kwiatowa 1 Ville: Skoroszyce Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-320 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 575-172-45-92 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. M. ULFIK Marek Ulfik Num╚ro national d'identification: NIP: 5751697062 Adresse postale: ul. G?█wna 10 b Ville: ?agiewniki Wielkie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KRAW-KOP Pawe? Krawiec Num╚ro national d'identification: NIP 7471656956 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53 a Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUMiB Miros?aw Materak Num╚ro national d'identification: NIP: 754-114-40-91 Adresse postale: ul. Ks. P. Go??ba 30 Ville: Schodnia Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-040 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOCH-BAU Jan Moch Num╚ro national d'identification: NIP: 9910222794 Adresse postale: ul. Opolska 10 Ville: Kad?ub Turawski Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-046 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geobud Bianka Nowicka Num╚ro national d'identification: NIP 7471815685 Adresse postale: Wi?cmierzyce 53 Ville: Grodk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 49-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 8 731 964.87 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 8 731 964.87 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?:
   1.  dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno?? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze? lub dokument█w. Je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem w?a?ciwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru lub dokumenty na podstawie kt█rych dokonuje si? wpisu do w?a?ciwego rejestru lub ewidencji, np. uchwa?a w?a?ciwego organu Wykonawcy;
   2.  pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert? lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje pe?nomocnik;
   3.  JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie.
   4.  JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie? sk?adania ofert, dotycz?cy innych podmiot█w, na kt█rych zasoby powo?uje si? Wykonawca, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu;
   5.  dow█d potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami innych podmiot█w, kt█ry stanowi w szczeg█lno?ci zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Przyk?adowy wz█r zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby zamieszczono w Za??czniku Nr 4 do SWZ. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w oraz okre?la w szczeg█lno?ci:
   5. 1 zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego zasoby;
   5. 2 spos█b i okres udost?pnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia;
   5. 3 czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby winno by? sporz?dzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub kopii po?wiadczonej przez notariusza przy u?yciu podpisu elektronicznego.
   6.  O?wiadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 roku poz. 835) zwan? dalej Đustaw? pwanuţ oraz rozporz?dzeniem Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 str. 1) oraz rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?ce ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 153 str. 53) - Za??cznik nr 12 do SWZ.
   7.  O?w. Wykonawcy zgodne w tre?ci z Za??cznikiem nr 11 do SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt. 1 s?:
   2. 1 Odwo?anie.
   2. 2 Skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ˝ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ˝ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
06/10/2023 ĐUtrzymanie w█d, urz?dze? wodnych oraz pozosta?ych obiekt█w zwi?zanych z gospodarka wodn? na terenie Zarz?du Zlewni w Opolu.ţ 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels