Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 200-626823  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2023/S 200-626823 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59 a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Tymkowski Courriel: pawel.tymkowski@wody.gov.pl Téléphone: +48 236742459 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://warszawa.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka wodna i utrzymanie wód
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie wód na terenie Zarz?du Zlewni w Ciechanowie- Etap II Numéro de référence: WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi?zanych z utrzymaniem rzek zlokalizowanych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Ciechanowie. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na dwana?cie cz??ci. Szczegó?owe opisy przedmiotu zamówienia wraz z za??cznikami dla danej cz??ci zamówienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 767 359.27 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Lieu principal d'exécution:
Na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi?zanych z utrzymaniem wód na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie. Szczegó?owe opisy przedmiotu zamówienia wraz z za??cznikami dla danej cz??ci zamówienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 111-347277
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Us?ugowa Artur Sza?kucki Adresse postale: Szczutowo Ville: Blizno 14 Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code postal: 09-227 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 234 879.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej "ustaw? Pzp", wykonawc?, na podstawie: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy Pzp art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). art. 5k Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U. L 229 z 31.07.2014 r. s.1) w 7 / 8 brzmieniu nadanym Rozporz?dzeniem Rady (UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U.L 111 z 08.04.2022 r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?. I. Dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  Sk?adane z ofert?. - dokumenty zosta?y wskazane w pkt. 10.2.7-10.2.9 SWZ
   2.  Sk?adane na wezwanie (dotycz?ce Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona): - dokumenty zosta?y wskazane w pkt. 10.3, 10.3.1-10.3.7 SWZ II. Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu:
   1.  Sk?adane z ofert?: - dokumenty zosta?y wskazane w pkt. 10.2.2-10.2.7 SWZ
   2.  Sk?adane na wezwanie (dotycz?ce Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona): - dokumenty zosta?y wskazane w pkt. 10.4.1-10.4.2 SWZ III. Inne dokumenty sk?adane z ofert?: - dokumenty zosta?y wskazane w pkt. 10.2.1, 10.2.10 SWZ. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ s?: - Odwo?anie. - Skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 - 578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Utrzymanie wód na terenie Zarz?du Zlewni w Ciechanowie- Etap II 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels