01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2018/S 156-358793 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2018/S 156-358793 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Warszawa 00-844 Pologne Point(s) de contact: Anita Grygorowicz TÈlÈphone: +48 895217107 Courriel: anita.grygorowicz@wody.gov.pl Fax: +48 895217101 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://wodypolskie.bip.gov.pl https://wodypolskie.bip.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie wÛd i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie 5 NadzÛr Wodny w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: BI.ZOZ.4.281.5.2018
II.1.2) Code CPV principal 90721800
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.ZamÛwienie obejmuje wykonanie us?ug w zakresie utrzymania wÛd i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Olsztynie, gm. Olsztyn, Stawiguda, Purda, woj. warmi?sko-mazurskie na nast?puj?cych rzekach: rzeka Struga Szcz?sne ñ 7 180 mb, rzeka Skanda ñ 1 844 mb, rzeka ?yna ñ 6 510 mb.
   2.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia okre?lony zosta w uproszczonej dokumentacji na wykonanie us?ug utrzymania wÛd i urz?dze wodnych oraz w wytycznych wykonania i odbioru robÛt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 72 703.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Olsztyn, Gmina Stawiguda, Gmina Purda, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest wykonanie us?ugi w zakresie utrzymania rzeki Struga Szcz?sne, rzeki Skanda, rzeki ?yna na ??cznym odcinku 15 534 m.
   2.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia obejmuje
:
ï r?czne wykoszenie ro?lin z brzegÛw ciekÛw i urz?dze z wygrabieniem, ï r?czne wykoszenie ro?lin z dna ciekÛw i urz?dze z wygrabieniem, ï udro?nienie ciekÛw i urz?dze poprzez usuni?cie zatorÛw utrudniaj?cych swobodny przep?yw wÛd, ï usuni?cie drzew i krzewÛw ktÛrych wiek nie przekracza 10 lat, porastaj?cych dna oraz brzegi ciekÛw i urz?dze?, ï oczyszczenie umocnie betonowych budowli.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany by do wniesienia wadium w wysoko?ci: 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z?).
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
   3.  Post?powanie prowadzone by?o w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy przewidzia zastosowanie procedury odwrÛconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 096-219136
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Utrzymanie wÛd i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Olsztynie Zadanie 5 NadzÛr Wodny w Olsztynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Melioserwis Kamil Truchno ul. Zembrzuska 4 Janowo 13-113 Pologne TÈlÈphone: +48 794622998 Courriel: k.truchno@gmail.com Code NUTS: PL622
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 107 367.59 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 72 703.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pÛ?n. zm.) przys?uguj ?rodki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga do s?du.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie wykonania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy tj: 1) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels