Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 29/04/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 60-143946  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 060-143946 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie Num╚ro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Pary Courriel: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl T╚l╚phone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wody.gov.pl https://www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.wodypolskie.bip.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie Adresse postale: ul. Leszka Czarnego 3 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Code postal: 20-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Pary Courriel: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl T╚l╚phone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.wody.gov.pl https://www.wody.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie ?r█dl?dowych w█d p?yn?cych oraz urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Soko?owie Podlaskim ˝ 25 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: LU.ROZ.2810.11.2020
II.1.2) Code CPV principal 90721800
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t utrzymaniowych w█d p?yn?cych oraz urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Soko?owie Podlaskim. Zamawiaj?cy podzieli zam█wienie na 25 cz??ci, ka?da cz?? stanowi oddzielny przedmiot zam█wienia. Zakres rob█t utrzymaniowych w poszczeg█lnych cz??ciach zam█wienia obejmuje g?█wnie r?czne i mechaniczne wykaszanie ro?linno?ci ze skarp i dna ciek█w, wygrabianie wykoszonej ro?linno?ci ze skarp i dna ciek█w, usuwanie ro?linno?ci korzeni?cej si w dnie (hakowanie), ?cinanie krzak█w, rozbi█rk zator█w oraz tam bobrowych, wywo?enie materia?u wydobytego z zator█w, odmulanie dna ciek█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, kilometra rzek na kt█rym b?d realizowane roboty utrzymaniowe oraz zakres rob█t zwi?zanych z realizacj poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia przedstawiony zosta w przedmiarach rob█t oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob█t w zakresie wykonania rob█t utrzymaniowych, stanowi?cych za??czniki do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 2 058 508.94 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Pe?ch█wka; rzeki Ciek spod Stadnik;rzeki Siennica;rzeki Ciek A;rzeki Ciek B;rzeki Ciek B1;rzeki Ciek C; kana?u doprowadzalnik Ao
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siemiatycki, pow. wysokomazowiecki, powiat bielski, woj.podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z Utrzymanie rzeki Pe?ch█wka w km 25+556-38+221; rzeki Ciek spod Stadnik w km 0+000-12+315; rzeki Siennica w km 0+000-14+246 i 16+050-19+498; rzeki Ciek A w km 0+000-1+182; rzeki Ciek B w km 0+000-0+588; rzeki Ciek B1 w km 0+000-0+117; rzeki Ciek C w km 0+000-0+324; kana?u doprowadzalnik Ao w km 0+000-7+965. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ prace porz?dkowe ˝ zebranie nieczysto?ci wzd?u konserwowanego odcinka. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 108 607.55 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 3 000.00 PLN. (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Le?na; rzeki Ciek spod Dziadkowic; rzeki Sielczanka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siemiatycki, bielski woj. podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem rzeki Le?na w km 0+000-27+425; rzeki Ciek spod Dziadkowic w km 0+000-8+264; rzeki Sielczanka w km 0+000-7+660 Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ prace porz?dkowe ˝ zebranie nieczysto?ci wzd?u konserwowanego odcinka. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 107 102.55 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 3 000.00 PLN(s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Mie?;kana?u Doprowadzalnik B;kana?u Doprowadzalnik Am
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. wysokomazowiecki, bielski woj. podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem rzeki Mie w km 0+000-25+500; kana?u Doprowadzalnik B w km 0+000-11+660; kana?u Doprowadzalnik Am w km 0+000-4+230 Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ prace porz?dkowe ˝ zebranie nieczysto?ci wzd?u konserwowanego odcinka. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 78 690.42 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie kana?u Doprowadzalnik C1 kana?u Doprowadzalnik C; kana?u Doprowadzalnik D; kana?u Doprowadzalnik EG; kana?u Doprowadzalnik G; kana?u Doprowadzalnik E
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siemiatycki, bielski, hajnowski, woj. podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem kana?u Doprowadzalnik C1 w km 0+000-5+120; kana?u Doprowadzalnik C w km 0+000-8+900; kana?u Dopro-wadzalnik D w km 0+000-4+285; kana?u Doprowadzalnik EG w km 0+000-7+100; kana?u Doprowadzalnik G od 0+000-5+268; kana?u Doprowadzalnik E w km od 0+000-6+536 Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ prace porz?dkowe ˝ zebranie nieczysto?ci wzd?u konserwowanego odcinka. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 66 556.19 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 800,00 PLN(s?ownie: tysi?c osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Bronka; rzeki Ciek spod Grabowca; rzeki Brzezinka
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. bielski, woj. podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Bronka w km 0+000-21+964; rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700; rzeki Brzezinka 0+000-10+100 Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ prace porz?dkowe ˝ zebranie nieczysto?ci wzd?u konserwowanego odcinka. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 95 344.47 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Czapelka; rzeki Ka?u?a ˝ usuwanie przetamowa bobrowych i rzeki Ko?odziejka
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. soko?owski, ?osicki, siedlecki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Czapelka w km 5+970-14+154, rzeki Ka?u?a w km 8+400-12+000-usuwanie przetamowa bobrowych i rzeki Ko?odziejka w km 0+901-1+951 (odcinek uregulowany); 1+951-15+363 (odcinek nieuregulowany); 15+363-20+160 (odcinek uregulowany). Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy ciek█w, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia punktowo wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tam wykonanych przez bobry, ˇ r?czne przenoszenie materia?u wydobytego z tam, ˇ r?czne usuwanie punktowo namu?u z ciek█w, ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 99 632.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Silna; rzeki Szysia
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siemiatycki, woj. podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Silna w km 0+000-18+003 (odcinek uregulowany) i 18+003-21+320 (odcinek nieuregulowany), rzeki Szysia w km 0+000-15+800. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy ciek█w, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna ciek█w wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tam wykonanych przez bobry, ˇ r?czne przenoszenie materia?u wydobytego z tam, ˇ r?czne usuwanie punktowo namu?u z ciek█w, ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 133 077.74 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 3 500,00 PLN(s?ownie: trzy tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Tuche?ka oraz rzeki Struga
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. ostrowski, wyszkowski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Tuche?ka w km 0+000-0+800, 1+800-12+955, 17+000-22+635 oraz rzeki Struga w km 0+000-1+423, 2+423-7+035, 9+645-14+790. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ˇ usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porost█w ro?lin korzeni?cych si na powierzchni ˇ talerzowanie kilkakrotne zadarnionych k?p z hakowania ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia, ˇ r?czna rozbi█rka tam wykonanych przez bobry ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 80 158.79 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Bojewka oraz rzeki Dzi?cio?ek
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. w?growski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki rzeki Bojewka w km 1+218-10+161, 10+280-21+600 oraz rzeki Dzi?cio?ek w km 0+000-18+272. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ˇ usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porost█w ro?lin korzeni?cych si na powierzchni ˇ talerzowanie kilkakrotne zadarnionych k?p z hakowania ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia, ˇ r?czna rozbi█rka tam wykonanych przez bobry ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 88 895.74 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Liwiec oraz rzeki Kana Mordy
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, ?osicki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Liwiec w km 127+365-137+776 i 139+166-144+165 oraz rzeki Kana Mordy w km 10+860-16+660. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ wydobycie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych pow. lustra wody r█wnej pow. dna ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych, ˇ odmulenie dna cieku warstw do 20 cm z rozplantowaniem i talerzowaniem. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 91 523.89 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/10/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Kostrzy i rzeki Witka
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Kostrzy w km 33+914-43+240 i rzeki Witka w km 0+000-0+865 i 3+086-6+310. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych, ˇ usuwanie zator█w z budowli pi?trz?cych i most█w le?ajowych. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 62 416.05 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN(s?ownie: tysi?c pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki ?widnica; rzeki Witk█wka i rzeki Wit█wka II
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, mi?ski woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki ?widnica w km 0+000-5+526, 6+526-8+829; rzeki Witk█wka w km 0+000 7+772 i rzeki Wit█wka II w km 0+000-5+250 i 10+200-12+868. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna cieku ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ usuni?cie wiatro?om█w oraz drzew ?ci?tych przez bobry, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 96 446.87 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 800,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Zbuczynka
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300; 5+110-9+053; 9+383-24+800. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy rzeki wraz z wygrabieniem oraz ze skarp i koron grobli ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia, ˇ usuni?cie wiatro?om█w oraz drzew ?ci?tych przez bobry, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 95 315.23 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 800,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Muchawka, rzeki Zdroje oraz rzeki Stara Rzeka
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, soko?owski woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Muchawka w km 17+720-23+165, rzeki Zdroje w km 0+000-0+560 i 4+574-7+665 oraz rzeki Stara Rzeka w km 11+203-23+687. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 87 694.37 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ciek A
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, soko?owski woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Ciek A w km 0+000-16+682. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si?, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych, ˇ odmulenie dna cieku warstw do 20 cm z rozplantowaniem i talerzowaniem wydobytego urobku. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 60 546.43 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN(s?ownie: tysi?c pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ciek B i rzeki Helenka
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. siedlecki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Ciek B w km 0+000-7+945 i rzeki Helenka w km 0+000-2+620; 4+650-5+723 i 5+923-13+680. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap i poboczy wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna cieku, ˇ rozbi█rka przetamowa bobrowych, ˇ odmulenie dna cieku warstw do 20 cm z rozplantowaniem i talerzowaniem wydobytego urobku, ˇ usuni?cie wiatro?om█w oraz drzew ?ci?tych przez bobry. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 74 177.22 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzek: Le?na Prawa, Kamionka, Sarenka
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. hajnowski, siemiatycki,woj.podlaskie, pow. ?osicki, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Le?na Prawa w km 20+410 ˝ 30+324, Kamionka w km 0+000-9+550 i 15+300 ˝ 24+560, Sarenka w km 4+264-10+560. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp, poboczy oraz dna, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap, poboczy oraz dna. Wraz z wygrabieniem; ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry z u?o?eniem materia?u poza korytem rzeki przy g█rnej kraw?dzi skarpy, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry z u?o?eniem materia?u poza korytem rzeki przy g█rnej kraw?dzi skarpy z przenoszeniem wydobytego materia?u na odleg?o? 10m oraz r?czne usuwanie namu?u warstwy o grubo?ci do 40cm, ˇ usuni?cie z?om█w oraz drzew ?ci?tych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z poci?ciem na kawa?ki i od?o?eniem poza skarp?. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 76 185.64 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzek Krzywula, Czy?█wka, zbiornik Kozio 9 ha
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL81 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. bialski, woj. lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Krzywula w km 0+000-2+950, Czy?█wka w km 4+900-6+670 i 8+270-9+020,zbiornik Kozio 9 ha. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp, poboczy oraz dna, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skap, poboczy oraz dna wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry z u?o?eniem materia?u poza korytem rzeki przy g█rnej kraw?dzi skarpy, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie ?redniej g?sto?ci krzak█w i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry z u?o?eniem materia?u poza korytem rzeki przy g█rnej kraw?dzi skarpy z przenoszeniem wydobytego materia?u na odleg?o? 10m oraz r?czne usuwanie namu?u warstwy o grubo?ci do 40cm, ˇ usuni?cie z?om█w oraz drzew ?ci?tych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z poci?ciem na kawa?ki i od?o?eniem poza skarp?. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 28 217.86 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 800,00 PLN(s?ownie: osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Buczynka, rzeki Ciek C, rzeki Cetynia, rzeki Kos█wka
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. soko?owski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Buczynka w km 4+200-18+800; 26+732-39+710, rzeki Ciek B w km 0+000-9+569, rzeki Ciek C W km 0+000-3+000, rzeki Cetynia w km 0+000 ˝ 34+876, rzeki Kos█wka w km 0+700-18+100. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry z u?o?eniem materia?u poza korytem rzeki przy g█rnej kraw?dzi skarpy z przenoszeniem wydobytego materia?u na odleg?o? 10m oraz r?czne usuwanie namu?u warstwy o grubo?ci 10cm. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 100 170.73 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 16/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 3 000,00 PLN(s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ciek B
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. soko?owski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Ciek B w km 0+000-9+569. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp i poboczy, ˇ r?czne wykoszenie porost█w ze skap i poboczy Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 7 110.63 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/09/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 200,00 PLN(s?ownie: dwie?cie z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Ada oraz rzeki Czerwonka I
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. w?growski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Ada w km 2+010-4+090 oraz rzeki Czerwonka I w km 1+250-3+177. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ koszenie traw kos na terenie p?askim - pobocza obustronnie 0,5 m ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem ˇ usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, wygrabianie wykoszonych porost█w oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porost█w ro?lin korzeni?cych si ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie rzadkich krzak█w i podszycia utrudniaj?cych utrzymanie rzeki wraz z ich mecha-nicznym rozdrobnieniem i wywozem poza teren konserwacji ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku po wykonaniu prac utrzymaniowych ˝ zebranie nieczysto?ci i innych materia?█w obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko ?mieci Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 11 221.46 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 30/09/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 300,00 PLN(s?ownie: trzysta z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Miedzanka i oraz rzeki Lubiesza
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. soko?owski, w?growski woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Miedzanka w km 9+504-9+700 i 10+950-20+737 oraz rzeki Lubiesza w km 0+000-11+273. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ koszenie traw kos na terenie p?askim - pobocza obustronnie 0,5 m, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ˇ usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, wygrabianie wykoszonych porost█w oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porost█w ro?lin korzeni?cych si?, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie rzadkich krzak█w i podszycia utrudniaj?cych utrzymanie rzeki wraz z ich mecha-nicznym rozdrobnieniem i wywozem poza teren konserwacji, ˇ r?czna rozbi█rka tamy wykonanej przez bobry, ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku po wykonaniu prac utrzymaniowych ˝ zebranie nieczysto?ci i innych materia?█w obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko ?mieci Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 59 610.73 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 20/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN(s?ownie: tysi?c pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Bor█wka, rzeki Kobylanka oraz rzeki Osownica
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. wo?omi?ski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Bor█wka w km 0+000-11+688, rzeki Kobylanka w km 1+670-10+700 oraz rzeki Osownica w km 4+100-6+900 i 9+540-13+640. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ koszenie traw kos na terenie p?askim - pobocza obustronnie 0,5 m, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w ze skarp, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych z dna cieku, ˇ usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, wygrabianie wykoszonych porost█w oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porost█w ro?lin korzeni?cych si?, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie rzadkich krzak█w i podszycia utrudniaj?cych utrzymanie rzeki wraz z ich mecha-nicznym rozdrobnieniem i wywozem poza teren konserwacji, ˇ prace porz?dkowe i towarzysz?ce wzd?u cieku po wykonaniu prac utrzymaniowych ˝ zebranie nieczysto?ci i innych materia?█w obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko ?mieci Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 91 700.78 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 20/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Brok i rzeki Brok Ma?y, rzeki Jasionka (W?groda)
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Code NUTS: PL84 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. wysokomazowiecki,woj.podlaskie, pow. ostrowski, zambrowski, woj. mazowieckie,
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Brok w km 51+470-51+982 i 72+543-92+491, rzeki Brok Ma?y w km 25+898-44+160, rzeki Jasionka (W?groda) w km 2+984-21+960. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp rzeki, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna rzeki, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp rzeki z wygrabieniem, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna rzek z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia, ˇ usuwanie przetamowa i prace porz?dkowe Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 162 708.49 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 15/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 4 800,00 PLN(s?ownie: cztery tysi?ce osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie rzeki Zuze?ka, rzeki Ciek Pu?azie G?siorowo, rzeki Pukawka
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 90721800
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'ex╚cution:
Pow. ostrowski, zambrowski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi zwi?zanej z utrzymaniem rzeki Zuze?ka w km 2+047-8+315, rzeki Ciek Pu?azie G?siorowo w km 2+510-3+720, rzeki Pukawka w km 6+213-28+215. Zakres zam█wienia obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp rzeki, ˇ mechaniczne wykoszenie porost█w z dna rzeki, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp rzeki z wygrabieniem, ˇ r?czne wykoszenie porost█w z dna rzeki z wygrabieniem, ˇ r?czne ?cinanie i karczowanie krzak█w i podszycia, ˇ usuwanie przetamowa i prace porz?dkowe. Szczeg█?owy zakres zam█wienia podano w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: Termin wykonania / Pond╚ration: 40
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 95 397.11 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 17/08/2020 Fin: 15/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 2 800,00 PLN(s?ownie: dwa tysi?ce osiemset z?otych 00/100)
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:

   1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty podano w SIWZ.
   2.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj zastosowanie w szczeg█lno?ci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zam█wie publicznych.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 29/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 30/06/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 29/04/2020 Heure locale: 10:10 Lieu:
Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie,ul.Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, pok.18. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisj Przetargow?. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiaj?cy poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawc█w, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam█wienia oraz okresu gwarancji zawartych w ofercie.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Wykonawcy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy prawo zam█wie publicznych.
   2. Wraz z ofert wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie zobowi?zany jest z?o?y w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ).W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.
   3.  O?wiadczenia o przynale?no?ci albo jej braku do tej samej grupy kapita?owej, zgodnie z ustaw z dn.16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy ˝ sk?ada ka?dy Wykonawca, kt█ry z?o?y ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).
   4. Na wezwanie zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni,wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada aktualne na dzie z?o?enia, nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu:
   4. 1.Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4. 2.Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4. 3. O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;(Wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ)
   4. 4. O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adanek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. (Wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 3 do SWIZ.)
   5. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w, pozosta?e informacje zosta?y zawarte w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej, kt█re przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, kt█ry ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, s okre?lone w Dziale VI Ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc kwalifikowanego certyfikatu.
   5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on si zapozna z jego tre?ci przed up?ywem terminu.
   6. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?o przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?o przes?ane w inny spos█b.
   7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i w pkt .7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j r█wnie na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 10.W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania z ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 11.W przypadku wniesienia odwo?ania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze umowy do czasu og?oszenia przez Izb wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze. 12 Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts 
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels