Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 129-317062  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 129-317062 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Gda?sku Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Rytlewska Courriel: malgorzata.rytlewska@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 585304135 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://wodypolskie.bip.gov.pl/ https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Koszenie wa?█w przeciwpowodziowych na terenie dzia?ania Zarz?d█w Zlewni w Chojnicach i Tczewie w podziale na cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: GD.ROZ.281.13.2020.ZP.MR
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest koszenie wa?█w przeciwpowodziowych na terenie dzia?ania Zarz?d█w Zlewni w Chojnicach i Tczewie w podziale na 10 cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dotycz?cy ka?dej cz??ci opisany zosta w tomie III Opis przedmiotu zam█wienia oraz w tomie II Wz█r umowy Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia. Przedmiot zam█wienia spe?nia ustalone standardy jako?ciowe, o kt█rych mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, kt█re zosta?y opisane w tom III SIWZ opisie przedmiotu zam█wienia. Koszty cyklu ?ycia nie wyst?puj?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 984 964.61 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 1: Nadz█r Wodny w ?wieciu. Koszenie wa?u przeciwpowodziowego Grabowo-?wiecie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL618 ?wiecki Lieu principal d'ex╚cution:
gmina ?wiecie, powiat ?wiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu skarp i korony wa?u przeciwpowodziowego Grabowo-?wiecie (odcinek rzeki Wdy) ˝ I koszenie L=4,079 km, II koszenie L=4,079 km. Przedmiotowa us?uga obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie skarp i korony wa?u. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 2: Nadz█r Wodny w ?wieciu. Koszenie wa?u przeciwpowodziowego Chrystkowo-Gruczno
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL618 ?wiecki Lieu principal d'ex╚cution:
gmina ?wiecie, powiat ?wiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu skarp i korony wa?u przeciwpowodziowego Chrystkowo-Gruczno. Przedmiotowa us?uga obejmuje: ˇ mechaniczne wykoszenie skarp i korony wa?u: I koszenie L=2,134 km, II koszenie L=2,134 km. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y w km 0+000˝19+700 i 21+500˝23+000
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Grudzi?dz, Sadlinki, Kwidzyn, powiat: grudzi?dzki, kwidzy?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y. Przedmiotowa us?uga obejmuje prace: ˇ koszenie korony wa?u sposobem mechanicznym, ˇ koszenie skarpy odpowietrznej i odwodnej sposobem r?cznym kos lub kosiark spalinow?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y w km 23+000˝44+039 oraz wa?█w przeciwpowodziowych: kana?u Reja A, rzeki Cygan█wki, rzeki Liwy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja, Susz, powiat: kwidzy?ski, i?awski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y oraz na dwukrotnym koszeniu wa?█w przeciwpowodziowych ciek█w. Przedmiotowa us?uga obejmuje prace: ˇ koszenie korony wa?u sposobem mechanicznym, ˇ koszenie skarpy odpowietrznej i odwodnej sposobem r?cznym kos lub kosiark spalinow?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Grudzi?dzu. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y Parski ˝ Zakurzewo i wa?█w wstecznych rzeki Osy, gmina Grudzi?dz, powiat grudzi?dzki
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Grudzi?dz, powiat: grudzi?dzki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ug polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y Parski ˝ Zakurzewo i wa?ach wstecznych rzeki Osy. Us?uga obejmuje prace: ˇ mechaniczne koszenie skarp i korony wa?u kosiark bijakow ˝ koszenie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu, ˇ r?czne dokoszenie po mechanicznym koszeniu skarp i korony z wygrabieniem. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Grudzi?dzu. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y Sartowice ˝ Nowe i Letni Bratwin, gmina Dragacz, Nowe, powiat ?wiecki
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Nowe, Dragacz, ?wiecie, Grudzi?dz, powiat: ?wiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y: Sartowice-Nowe i Letni Bratwin. Przedmiotowa us?uga obejmuje prace: ˇ mechaniczne koszenie skarp i korony wa?u kosiark bijakow ˝ koszenie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu, ˇ r?czne dokoszenie po mechanicznym koszeniu skarp i korony z wygrabieniem. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ Nizina Walichnowska, Nizina Opale?ska oraz wa?u rzeki Struga M?y?sk, gm.: Gniew, Pelplin, Subkowy, powiat Tczew
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Gniew, Pelplin, Subkowy, powiat: Tczew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu lewego wa?u przeciwpowodziowego rz. Wis?y ˝ Nizina Walichnowska, Nizina Opale?ska oraz wa?u Strugi M?y?sk. Wykaszanie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Przedmiotowa us?uga obejmuje koszenie mechaniczne lub r?czne: ˇ skarp, ˇ ?awki, ˇ korony. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ gm. Lichnowy, Mi?oradz, Sztum, powiat Malbork, Sztum
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Lichnowy, Mi?oradz, Sztum, powiat: Malbork, Sztum.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu prawego wa?u przeciwpowodziowego rz. Wis?y ˝ gmina Lichnowy, Mi?oradz, Sztum, pow. Malbork, Sztum. Wykaszanie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu, wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Przedmiotowa us?uga obejmuje prace: ˇ koszenie mechaniczne lub r?cznie skarp, ?awki i korony wa?█w wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ m. Gda?sk, gm. Cedry Wielkie, Gniew, pow. grodzki Gda?sk, ziemski Gda?sk, Tczew oraz kana?u M?y?skiego ˝ gm. Tczew, m. Tczew, pow. Tczew
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Tczew, Suchy D?b, Cedry Wielkie, m. Gda?sk, powiat: Tczew, Gda?sk.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu lewego wa?u przeciwpowodziowego rz. Wis?y w km 0+000˝30+500 oraz lewego i prawego wa?u przeciwpowodziowego kana?u M?y?skiego lewego w km: 0+000˝0+966, 0+000˝0+830, 0+000˝0+705, 0+000˝3+444 oraz prawego w km: 0+000˝0+610. Wykaszanie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu, wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ gmina Stegna, Ostaszewo, powiat Nowy Dw█r Gda?ski
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
gmina: Stegna, Ostaszewo, powiat: Nowy Dw█r Gda?ski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na dwukrotnym koszeniu prawego wa?u przeciwpowodziowego rz. Wis?y ˝ gmina Ostaszewo, Stegna, pow. Nowy Dw█r Gda?ski. Wykaszanie ro?linno?ci na wysoko?ci 5 cm od gruntu wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Przedmiotowa us?uga obejmuje prace: ˇ koszenie mechaniczne lub r?czne skarp, ?awki i korony wa?█w wraz z rozdrobnieniem wykoszonego porostu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polega one b?d na powt█rzeniu podobnych us?ug z zakresu obj?tego przedmiarem zam█wienia podstawowego, w zakresie do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. B?d udzielone na warunkach ustalonych w zam█wieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzgl?dnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zam█wienia (m.in. cen, terminu realizacji).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 062-148491
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz?? 1: Nadz█r Wodny w ?wieciu. Koszenie wa?u przeciwpowodziowego Grabowo ˝ ?wiecie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Big Machinery Adresse postale: Maly Rudnik 34A Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 86-302 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 746.88 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 746.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz?? 2: Nadz█r Wodny w ?wieciu. Koszenie wa?u przeciwpowodziowego Chrystkowo ˝ Gruczno
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Plac█wka Us?ugowo-Handlowa Ewa Milczek Adresse postale: Je?ewo 24 Ville: ?abiszyn Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 89-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 11 278.08 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 048.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y w km 0+000˝19+700 i 21+500˝23+000
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FHU REM-ROL Remigiusz ?nieda Adresse postale: Glina 43 Ville: Sadlinki Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 82-522 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 182 501.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 148 766.53 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Kwidzynie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y w km 23+000˝44+039 oraz wa?█w przeciwpowodziowych: kana?u Reja A, rzeki Cygan█wki, rzeki Liwy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FHU REM-ROL Remigiusz ?nieda Adresse postale: Glina 43 Ville: Sadlinki Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 82-522 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 186 106.02 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 156 514.81 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Grudzi?dzu. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y Parski ˝ Zakurzewo i wa?█w wstecznych rzeki Osy, gmina Grudzi?dz, powiat grudzi?dzki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FHU REM-ROL Remigiusz ?nieda Adresse postale: Glina 43 Ville: Sadlinki Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 82-522 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 52 001.74 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 37 284.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Grudzi?dzu. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y Sartowice ˝ Nowe i Letni Bratwin, gmina Dragacz, Nowe, powiat ?wiecki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 12
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nomel Grzegorz Nowak Adresse postale: Nowa Ko?cielnica 65 Ville: Ostaszewo Code NUTS: PL6 MAKROREGION P"?NOCNY Code postal: 82-112 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 177 052.45 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 105 323.29 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ Nizina Walichnowska, Nizina Opale?ska oraz wa?u rzeki Struga M?y?sk, gm.: Gniew, Pelplin, Subkowy, powiat Tczew
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 9
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Prograss Krzysztof Chroboczek Adresse postale: ul. Wi?lana 1 Ville: Subkowy Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 201 547.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 96 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ gm. Lichnowy, Mi?oradz, Sztum, powiat Malbork, Sztum
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 9
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Prograss Krzysztof Chroboczek Adresse postale: ul. Wi?lana 1 Ville: Subkowy Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 261 177.66 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 133 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie lewego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y˝m. Gda?sk, gm. Cedry Wielkie, Gniew, pow. grodzki Gda?sk, ziemski Gda?sk, Tczew oraz kana?u M?y?skiego ˝ gm. Tczew, m. Tczew, pow. Tczew
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Prograss Krzysztof Chroboczek Adresse postale: ul. Wi?lana 1 Ville: Subkowy Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 307 313.68 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 150 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Nadz█r Wodny w Tczewie. Koszenie prawego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Wis?y ˝ gmina Stegna, Ostaszewo, powiat Nowy Dw█r Gda?ski
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 11
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Prograss Krzysztof Chroboczek Adresse postale: ul. Wi?lana 1 Ville: Subkowy Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 224 415.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 122 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
I. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w formie: 1) odwo?ania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 1) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   1. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   1. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt
   1. 1 i ppkt
   1. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 2) Skargi ˝ na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodk█w ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Prawo zam█wie publicznych od art. 179 do art. 198 g. II. RODO patrz rozdzia I pkt 21 SIWZ. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury okre?lonej w dyspozycji art. 24 aa ustawy Pzp, tzw. Đprocedury odwr█conejţ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels