Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 129-317247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 129-317247 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Warszawie Adresse postale: ul. Zarzecze 13 B Ville: Warszawa Code NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY Code postal: 03-194 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Maraszkiewicz Courriel: krzysztof.maraszkiewicz@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://wody.gov.pl http://wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?uga urz?dze wodnych na ternie Zarz?du Zlewni w Radomiu NumÈro de rÈfÈrence: WA.ROZ.281.17.2020
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie i konserwacja urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Radomiu, ktÛre podzielono na 10 cz??ci zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 413 830.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga pompowni LinÛw, pompowni Nowe, pompowni PopÛw oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Annopolu.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga pompowni LinÛw, pompowni Nowe, pompowni PopÛw oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Annopolu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: 10.1.2. Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kozienicach
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski
II.2.4) Description des prestations:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kozienicach. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga pompowni JÛzefÛw Nad Wis? oraz wa?u przeciwpowodziowego wstecznego rzeki Wy?nicy wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kra?niku
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga pompowni JÛzefÛw Nad Wis? oraz wa?u przeciwpowodziowego wstecznego rzeki Wy?nicy wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kra?niku. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Lipsku
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Lipsku. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga pompowni WilkÛw I, pompowni Dobre i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga pompowni WilkÛw I, pompowni Dobre i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga pompowni Opatkowice i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Pu?awach
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL815 Pu?awski
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga pompowni Opatkowice i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Pu?awach. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lewy wa przeciwpowodziowy w m. Staw Kunowski, gm. Brody w km 0+000 ñ 2+565, na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
Lewy wa przeciwpowodziowy w m. Staw Kunowski, gm. Brody w km 0+000 ñ 2+565, na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga pompowni Janowiec, pompowni WilkÛw II oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga pompowni Janowiec, pompowni WilkÛw II oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Zwoleniu. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DozÛr i regulacja przep?ywÛw wÛd na obiektach hydrotechnicznych znajduj?cych si w korytach rzek Kamiennej i Kamionki.
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
DozÛr i regulacja przep?ywÛw wÛd na obiektach hydrotechnicznych znajduj?cych si w korytach rzek Kamiennej i Kamionki. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i zakres prac zwi?zanych z realizacj zamÛwienia przedstawiony zosta w za??czniku nr 1 do SIWZ i za??czniku nr 2 do SIWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas stawienia si na obiekcie od momentu wyst?pienia sytuacji zagra?aj?cych bezpiecze?stwu budowli / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Ze wzgl?du na konieczno? zapewnienia sta?ej obs?ugi obiektom s?u??cym bezpiecze?stwu mienia i ludzi Zamawiaj?cy zdecydowa si na skrÛcenie terminu sk?adania ofert.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 050-118935
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Obs?uga pompowni LinÛw, pompowni Nowe, pompowni PopÛw oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Annopolu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kozienicach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑAZBUDî Przedsi?biorstwo RobÛt Budowlanych Zbigniew Gazda Adresse postale: WrÛble-Wargocin 35 Ville: Maciejowice Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 08-480 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 86 178.86 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 86 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Obs?uga pompowni JÛzefÛw Nad Wis? oraz wa?u przeciwpowodziowego wstecznego rzeki Wy?nicy wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kra?niku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rejonowy Zwi?zek SpÛ?ek Wodnych Adresse postale: ul. D?bli?ska 2 Ville: Pu?awy Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 24-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 48 780.49 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Obs?uga wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Lipsku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Obs?uga pompowni WilkÛw I, pompowni Dobre i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
Wa?y przeciwpowodziowe wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wodno Melioracyjnych ÑWOD-KOPî Zbroszczyk Stanis?aw Adresse postale: Kolonia 96 Ville: MniÛw Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 89 430.89 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 87 642.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7 IntitulÈ:
Obs?uga pompowni Opatkowice i wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Pu?awach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8 IntitulÈ:
Lewy wa przeciwpowodziowy w m. Staw Kunowski, gm. Brody w km 0+000 ñ 2+565, na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wodno Melioracyjnych ÑWOD-KOPî Zbroszczyk Stanis?aw Adresse postale: Kolonia 96 Ville: MniÛw Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 829.27 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 219.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9 IntitulÈ:
Cz?? 9: Obs?uga pompowni Janowiec, pompowni WilkÛw II oraz wa?Ûw przeciwpowodziowych wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi na terenie Nadzoru Wodnego w Zwoleniu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10 IntitulÈ:
DozÛr i regulacja przep?ywÛw wÛd na obiektach hydrotechnicznych znajduj?cych si w korytach rzek Kamiennej i Kamionki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Wodno Melioracyjnych ÑWOD-KOPî Zbroszczyk Stanis?aw Adresse postale: Kolonia 96 Ville: MniÛw Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 196 944.72 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 160 868.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels