Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 147-361560  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 147-361560 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamil Dzieniszewski Courriel: zamowienia-bi@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 857330320 Fax: +48 857330330 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/ https://bialystok.wody.gov.pl/ https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.przetargi.wody.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku ˝ rzeka ?wis?ocz Num╚ro de r╚f╚rence: BI.ROZ.2810.49.2020.KD
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Zam█wienie obejmuje wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku ˝ rzeka ?wis?ocz, gm. Micha?owo. Szczeg█?owy zakres zam█wienia okre?lony zosta w uproszczonej dokumentacji na wykonanie us?ug utrzymania publicznych ?r█dl?dowych w█d powierzchniowych oraz urz?dze wodnych ˝ za??cznik nr 7 oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac ˝ za??cznik
   8. 
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'ex╚cution:
Gm. Micha?owo
II.2.4) Description des prestations:
Rozmiar rzeczowy przedmiotu zam█wienia: 1 ?wis?ocz ˇ konserwacja bie??ca 28+700˝29+400, ˇ konserwacja gruntowna 28+700˝29+400.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/10/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 500,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c pi??set z?)
   2.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwr█conej, zgodnie z art. 24aa ust. Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie?, o kt█rych jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
   1.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta wst?pnie zosta?a oceniona najwy?ej, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 1 pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21.
   3.  Dokumenty, o kt█rych mowa w ust. 2 powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 2, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje si?.
   5.  W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w odpowiednio kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   6.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 sk?ada dokument, o kt█rym mowa w ust. 2, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje si?.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykaza si do?wiadczeniem polegaj?cym na nale?ytym zrealizowaniu zam█wie odpowiadaj?cych swoim rodzajem us?ugom stanowi?cym przedmiot zam█wienia o warto?ci nie mniejszej ni?: 35 000 PLN brutto. Za zam█wienia odpowiadaj?ce swoim rodzajem us?ugom stanowi?cym przedmiot zam█wienia uwa?a si realizacj zam█wie w zakresie konserwacji gruntownej rzek, strug, kana?█w i wa?█w przeciwpowodziowych, a tak?e regulacji koryt rzek. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej powy?szy warunek zostanie uznany przez Zamawiaj?cego za spe?niony, je?eli Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wsp█ln b?d spe?nia go ??cznie. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia powy?szego warunku udzia?u w post?powaniu, Wykonawca sk?ada odpowiednie o?wiadczenie w cz??ci IV sekcja jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (formularz JEDZ). Zamawiaj?cy wskazuje, ?e Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia tylko sekcji w cz??ci IV jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, w█wczas nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A, B, C, D) w cz??ci IV JEDZ.
   2.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zam█wienia, w celu potwierdzenia spe?niania ww. warunku, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: wykaz wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Je?eli tre? informacji przekazanych przez Wykonawc w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, kt█rych Zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od ??dania tych dokument█w od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu s odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, na kt█rych zdolno?ciach Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.
   4.  Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spe?nianie warunk█w polega na zasobach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przedstawienia zobowi?zania tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (dokument sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si przez Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy musi otrzyma jednolity dokument JEDZ ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego.
   6.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, sk?ada tak?e JEDZ dla ka?dego z tych podmiot█w.
   7.  JEDZ sk?adane przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia oraz przez podmioty udost?pniaj?ce potencja?, musz by sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci wy??cznie w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy ˝ zgodne ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z podpisanej umowy musi by to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega uniewa?nieniu w cz??ci wykraczaj?cej poza okre?lenie przedmiotu zam█wienia zawartego w SIWZ z uwzgl?dnieniem art. 144 Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy okre?li zakres zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 11 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   4.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia zosta?y okre?lone w paragrafie 12 wzoru umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Bia?ymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Bia?ystok, POLSKA, pok. 209 A. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc w stosunku, do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp.
   2.  W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Wykonawca sk?ada odpowiednie o?wiadczenia w jednolitym europejskim dokumencie zam█wienia (za??cznik nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, wy??cznie w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Ponadto Zamawiaj?cy na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc█w, kt█rzy nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z p█?n. zm.) z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe chyba, ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
   4.  Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuj Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. O?wiadczenie nale?y z?o?y w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W powy?szym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje si odpowiednio. Informacj?, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycj tre?ci w/w o?wiadczenia Zamawiaj?cy zamie?ci niezw?ocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl w zak?adce dotycz?cej przedmiotowego post?powania o zam█wienie publiczne.
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si przez Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy musi otrzyma JEDZ ka?dego z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego. Ka?dy z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie sporz?dza JEDZ wy??cznie w postaci elektronicznej, pod rygorem niewa?no?ci oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto do oferty nale?y do??czy dokument w formie orygina?u ustanawiaj?cy Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam█wienia publicznego.
   6.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) tj.: za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl. Celem skomunikowania si z Zamawiaj?cym Wykonawca korzysta z zak?adki ĐZapytajţ. Zak?adka ta s?u?y r█wnie Zamawiaj?cemu do komunikacji z Wykonawcami.
   7.  Ofert oraz dokumenty lub o?wiadczenia sk?adane razem z ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy. Instrukcja korzystania z platformy znajduje si pod adresem https://www.przetargi.wody.gov.pl w zak?adce: Instrukcja dla Wykonawc█w.
   8.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, s. 1). Szczeg█?owe klauzule dotycz?ce RODO zawarte s w sekcji 1 SIWZ. https://www.przetargi.wody.gov.pl https://www.przetargi.wody.gov.pl https://www.przetargi.wody.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przys?uguj ?rodki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga do s?du.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie wykonania czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy, tj.: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels