Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 147-361645  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 147-361645 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Kowalska Courriel: emilia.kowalska@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl http://www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu Numéro de référence: ROZ.8210.36.2020
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" polegaj?ce na rozbiórce tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 394 836.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Sieradzu
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Sieradzu
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 600,00 PLN (sze??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Be?chatowie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Be?chatowie
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 300,00 PLN (trzysta z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Cz?stochowie
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Cz?stochowie
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 500,00 PLN (pi??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w K?obucku
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w K?obucku
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 500,00 PLN (pi??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w ?asku
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w ?asku
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 250,00 PLN (dwie?cie pi??dziesi?t z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w ?odzi
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 200,00 PLN (dwie?cie z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Paj?cznie
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Pajecznie
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 160,00 PLN (sto sze??dziesi?t z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Podd?bicach
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Podd?bicach
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 950,00 PLN (dziewi??set pi??dziesi?t z?otych 00/100)..
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Radomsku
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Radomsku
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 120,00 PLN (sto dwadzie?cia z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Wieluniu
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Wieluniu
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 200,00 PLN (dwie?cie z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Zawierciu
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Zawierciu
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 140,00 PLN (sto czterdzie?ci z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Zdu?skiej Woli
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Cieki i rzeki na terenie dzia?ania NW w Zdu?skiej Woli
II.2.4) Description des prestations:
Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namu?u, wywozem pozyskanego materia?u drzewnego i uporz?dkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie wyst?powania tam bobrowych w czasie trwania umowy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych cz??ci, z podaniem ich lokalizacji, okre?la opis przedmiotu zamówienia i mapki pogl?dowe - za??czniki nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas reakcji / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowi?zany jest wnie? wadium na ca?y okres zwi?zania ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci - 160,00 PLN (sto sze??dziesi?t z?otych 00/100).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 062-148296
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Sieradzu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Numéro national d'identification: 101045757 Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 60 963.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 43 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Be?chatowie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 22 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Cz?stochowie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik Numéro national d'identification: 240905324 Adresse postale: ?agiewniki Wielkie, ul. G?ówna 10b Ville: Pawonków Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 49 614.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 49 614.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w K?obucku
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik Numéro national d'identification: 240905324 Adresse postale: ?agiewniki Wielkie, ul. G?ówna 10b Ville: Pawonków Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 48 173.81 PLN Valeur totale du marché/du lot: 48 173.81 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w ?asku
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Numéro national d'identification: 101045757 Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 450.48 PLN Valeur totale du marché/du lot: 14 144.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w ?odzi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Numéro national d'identification: 101045757 Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 046.40 PLN Valeur totale du marché/du lot: 12 730.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Paj?cznie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Augustyniak Marcin Bud-Mar Numéro national d'identification: 100665050 Adresse postale: Kaszta?ska 32 Ville: Radoszewice Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 98-354 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 260.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 16 260.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Podd?bicach
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Numéro national d'identification: 101045757 Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 93 424.43 PLN Valeur totale du marché/du lot: 60 168.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Radomsku
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Wieluniu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. Józef Olszewski Numéro national d'identification: 731545908 Adresse postale: Topolowa 50 Ville: Brze?nio Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 98-275 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 21 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Zawierciu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik Adresse postale: ?agiewniki Wielkie, ul. G?ówna 10b Ville: Pawonków Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-772 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 804.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 13 804.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12
Lot nº: 12 Intitulé:
"Usuwanie tam bobrowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu" - Nadzór Wodny w Zdu?skiej Woli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dariusz Ryl R-mel Numéro national d'identification: 101045757 Adresse postale: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21 Ville: ?ód Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 93-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 600.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcom oraz innym osobom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215). 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8.  3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations 
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels