Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 147-361759  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 147-361759 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Pie?czykowska Courriel: zamowienia-bi@wody.gov.pl Téléphone: +48 857330326 Fax: +48 857330330 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://wodypolskie.bip.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/ https://wodypolskie.bip.gov.pl https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I Numéro de référence: BI.ROZ.2810.29.2020.EP
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zamówienie obejmuje wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I: cz?? 1 - gm. Goni?dz, Grajewo, Radzi?ów, Szczuczyn, W?sosz, Trzcianne; cz?? 2 - gm. Grajewo, Rajgród.
   2.  Szczegó?owy zakres zamówienia okre?lony zosta w uproszczonej dokumentacji na wykonanie us?ug utrzymania publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze wodnych - za??cznik nr 7 oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - za??cznik
   8. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 299 708.09 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I - cz?? 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny Grajewo, gm. Goni?dz, Grajewo, Radzi?ów, Szczuczyn, W?sosz, Trzcianne
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze wodnych na nast?puj?cych rzekach: Wissa w km 4+922 - 20+600, 34+800 - 36+300, 41+385 - 43+385, 46+500 - 53+827, 55+500 - 57+248, Gutter w km 0+000 - 1+966, Matlak w km 0+000 - 12+302, Kosódka w km 6+435 - 8+349 i 9+033 - 16+030, Go?da w km 0+000 - 8+549.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 4 000 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce i 00/100 z?)
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
   3.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I - cz?? 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny Grajewo, gm. Grajewo, Rajgród
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug w zakresie utrzymania publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze wodnych na nast?puj?cych rzekach: rzeka Kana Kuwaski w km 0+000 - 10+185 (konserwacja bie??ca) w km 1+773, 4+008, 8+310, 13+565 (eksploatacja budowli); doprowadzalnik A-2 w km 0+000-6+138 (konserwacja bie??ca) w km 0+004, 1+262, 2+140, 5+512 (eksploatacja budowli); doprowadzalnik A w km 0+000 - 8+488 (konserwacja bie??ca) w km 5+908, 8+488 (eksploatacja budowli); doprowadzalnik B w km 0+000 - 10+966 (konserwacja bie??ca) w km 8+713, 10+598 (eksploatacja budowli), Kana Szyma?ski w km 1+800 - 3+950 (konserwacja bie??ca), w km 5+831 (remont budowli), w km 0+306, 1+894, 4+464, 5+831, 6+443, 7+041 (eksploatacja budowli), Binduga w km 0+00 - 4+100, 6+500 - 13+200, 14+100 - 14+839 (konserwacja bie??ca), w km 1+112 (eksploatacja budowli), rzeka rów spod Stoczka w km 1+935 - 8+994 (konserwacja bie??ca), w km 5+600 (remont budowli), w km 5+646, 6+398, 7+053, 8+982 (eksploatacja budowli), rzeka kana odp?ywowy w km 0+000 - 0+625 (konserwacja bie??ca), rzeka Ciek A w km 0+000 - 6+178 (konserwacja bie??ca).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 6 000 PLN (s?ownie: sze? tysi?cy i 00/100 z?).
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
   3.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-207732
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: BI.ROZ.2810.29.2020.EP
Lot nº: 1 Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I - cz?? 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pol-Kop Serwis Waldemar Krentowski Numéro national d'identification: 9661374624 Adresse postale: Kopisk 28 Ville: Dobrzyniewo Du?e Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 16-002 Pays: Pologne Courriel: polkopbialystok@interia.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 146 670.14 PLN Valeur totale du marché/du lot: 121 343.77 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Grajewie I - cz?? 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pol-Kop Serwis Waldemar Krentowski Numéro national d'identification: 9661374624 Adresse postale: Kopisk 28 Ville: Dobrzyniewo Du?e Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 16-002 Pays: Pologne Courriel: polkopbialystok@interia.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 211 113.36 PLN Valeur totale du marché/du lot: 178 364.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels