Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2020/S 147-361761  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2020/S 147-361761 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Tyrlik Courriel: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 684527601 Fax: +48 683270208 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://wody.gov.pl http://wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie wÛd na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w Kro?nie Odrza?skim NumÈro de rÈfÈrence: WR.ROZ.2810.9.2020
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cych robÛt utrzymaniowych z podzia?em na 4 cz??ci: ó cz?? 1: LasÛwka w km 0+000-0+480, 3+000-4+000, 4+050-5+100 (2,530 km), ó cz?? 2: Raduszczanka w km 0+000-4+500, 5+500-7+100 (6,100 km), ó cz?? 3: Bia?a w km 0+000-6+500, 23+900-25+000 (7,600 km), ó cz?? 4: Bia?a w km 21+350-22+300, 23+100-23+900 (1,750 km).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 497.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LasÛwka w km 0+000 - 0+480; 3+000 - 4+000; 4+050 - 5+100 (2,530 km)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
LasÛwka w km 0+000-0+480, 3+000-4+000, 4+050-5+100 (2,530 km); gmina Krosno Odrz., obr?by: Raduszec Nowy, BrzÛzka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cych robÛt utrzymaniowych polegaj?cych w szczegÛlno?ci na r?cznym wykoszeniu porostÛw g?stych twardych ze skarp, r?cznym i mechanicznym usuwaniu ro?lin p?ywaj?cych i korzeni?cych si w dnie, usuwaniu zatorÛw i tam bobrowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Raduszczanka w km 0+000 - 4+500; 5+500 - 7+100 (6,100 km)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Raduszczanka w km 0+000-4+500, 5+500-7+100 (6,100 km); gminy Krosno Odrz., Bobrowice, obr?by: Strumienno, Raduszec Stary, Raduszec Nowy, DychÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie bie??cych robÛt utrzymaniowych polegaj?cych w szczegÛlno?ci na r?cznym wykoszeniu porostÛw g?stych twardych ze skarp i z dna cieku, r?cznym i mechanicznym usuwaniu ro?lin p?ywaj?cych i korzeni?cych si w dnie, usuwaniu zatorÛw i tam bobrowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 074-176575
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
LasÛwka w km 0+000 - 0+480; 3+000 - 4+000; 4+050 - 5+100 (2,530 km)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OL-WID Przedsi?biorstwo Melioracyjne i Us?ugi Transportowe Karol Widerowski NumÈro national d'identification: 367374785 Adresse postale: Bobrowice 112B Ville: Bobrowice Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-627 Pays: Pologne Courriel: widerowskikarol@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 602.49 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 618.34 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Raduszczanka w km 0+000 - 4+500; 5+500 - 7+100 (6,100 km)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OL-WID Przedsi?biorstwo Melioracyjne i Us?ugi Transportowe Karol Widerowski NumÈro national d'identification: 367374785 Adresse postale: Bobrowice 112B Ville: Bobrowice Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-627 Pays: Pologne Courriel: widerowskikarol@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 280.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 879.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 19.1 SIWZ s?:
   2. 1. odwo?anie.
   2. 2. skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a ñ 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels