Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Profil d'acheteur
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2021/S 37-093269  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2021/S 037-093269 Avis sur un profil dÝacheteur
Le pr╚sent avis concerne: Avis de pr╚information Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: ewa.rutynowska@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 236742459 Fax: +48 236742451 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://warszawa.wody.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-wstepne
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych i w█d na terenie Zarz?du Zlewni w Ciechanowie
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEW"DZTWO MAZOWIECKIE Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Cz?? nr 1, Cz?? nr 2 i nr 8-Nadz█r Wodny w Ciechanowie Cz?? nr 3, Cz?? nr 4, Cz?? nr 9-NW w Dzia?dowie Cz?? nr 5-NW w M?awie Cz?? nr 6, Cze? nr 10 i nr 11-NW w Nidzicy Cz?? nr 7-NW w P?o?sku
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie prac zwi?zanych z obs?ug i utrzymaniem obiekt█w pi?trz?cych (Cz?? nr 1, Cz?? nr 3, Cz?? nr 5), utrzymaniem obiekt█w pi?trz?cych (Cz?? nr 2, Cz?? nr 4, Cz?? nr 6, Cz?? nr 7) i utrzymaniem rzek (Cz?? nr 8, Cz?? nr 9, Cze? nr 10, Cz?? nr 11). Obiekty pi?trz?ce przewidziane do obs?ugi i utrzymania oraz rzeki przewidziane do utrzymania zlokalizowane s na terenie pi?ciu Nadzorach Wodnych. Zam█wienie zosta?o podzielone na 11 cz??ci. Cz?? nr 1: Obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 1: 136 417,28 PLN, Zakres us?ug obejmuje obs?ug i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zada?: 1) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece ?ydyni w km 16+515, w km 23+955 i w km 35+145, 2) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece ?ydyni w km 39+425 i w km 47+880, 3) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Sona (Sona G?█wna). Cz?? nr 2: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 2: 5 093,59 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie obiektu pi?trz?cego w ramach zadania: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Bie?ance Cz?? nr 3: Obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr: 13 007,69 PLN, Zakres us?ug obejmuje obs?ug i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zada?: 1) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na Cieku J (Dop?yw spod Petrykoz) 2) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Pier?awce Cz?? nr 4: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 4: 5 098,97 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zadania: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Wkrze od km 185+670 do km 221+396 Cz?? nr 5: Obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 5: 46 936,89 PLN Zakres us?ug obejmuje obs?ug i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zada?: 1) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece M?awce, 2) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Seracz. Cz?? nr 6: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; warto? szacunkowa Cz??ci nr 6: 84 258,95 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zada?: 1) Utrzymanie jazu na rzece Szkot█wce w km 4+311 2) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 246+414 3) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 226+754 4) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 224+160 Cz?? nr 7:Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w P?o?sku; warto? szacunkowa Cz??ci nr 7: 26 288, 57 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w ramach zada?: 1) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece P?once 2) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Raci??nicy 3) Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na rzece Potok Zad?bie Cz?? nr 8: Utrzymanie rzeki ?ydyni na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 8: 74 183,09 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania: Utrzymanie rzeki ?ydyni od km 23+235 do km 36+270 Cz?? nr 9: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie; warto? szacunkowa Cz??ci nr 9: 117 850,90 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania: Utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396 Cz?? nr 10: Utrzymanie rzeki Szkot█wki na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; warto? szacunkowa Cz??ci nr 10: 80 190,42 PLN, Zakres us?ug obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zada?: 1) Utrzymanie rzeki Szkot█wki od km 0+000 do km 11+691 2) Utrzymanie rzeki Szkot█wki od km 15+900 do km 26+848 Cz?? nr 11:Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; warto? szacunkowa Cz??ci nr 11: 185 492,01 PLN. Zakres us?ug obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zada?: 1)Utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 235+947 2)Utrzymanie rzeki Wkry od 235+947 do km 262+083
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Informacje uzupe?niaj?ce do pkt. II.2.4 niniejszego og?oszenia: Cz?? nr 1: Obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie Przedmiotem zam█wienia jest obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 16+515, w km 23+955, w km 35+145, w km 39+425 i w km 47+880 rzeki ?ydyni oraz w km 13+684, w km 15+493, w km 18+946, w km 22+685 i w km 28+960 rzeki Sony (Sony G?█wnej). Cz?? nr 2: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie obiektu pi?trz?cego w km 2+453 rzeki Bie?anki. Cz?? nr 3: Obs?uga i utrzymanie pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie Przedmiotem zam█wienia jest obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 4+246 rzeki Ciek J oraz w km 3+873, w km 5+862, w km 7+399, w km 8+769, w km 10+311, w km 10+831, w km 10+968 rzeki Pier?awki. Cz?? nr 4: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 194+858, w km 200+155 i w km 204+711 rzeki Wkry. Cz?? nr 5: Obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w M?awie Przedmiotem zam█wienia jest obs?uga i utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 13+742, w km 23+233 i w km 24+458 rzeki M?awki oraz w km 0+534, w km 3+156 i w km 5+240, w km 7+098, w km 9+628 rzeki Seracz. Cz?? nr 6: Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 4+311 rzeki Szkot█wki oraz w km 246+414, w km 226+754, w km 224+160 rzeki Wkry. Cz?? nr 7- Utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych na terenie Nadzoru Wodnego w P?o?sku Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie obiekt█w pi?trz?cych w km 19+539 rzeki P?onki, w km 3+173 rzeki Potok Zad?bie oraz w km 37+905, w km 39+097, w km 40+410 i w km 41+246 rzeki Raci??nicy. Cz?? nr 8: Utrzymanie rzeki ?ydyni na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki od km 23+235 do km 36+270, tj. na d?ugo?ci 13,040 km. Cz?? nr 9: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Dzia?dowie Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396, tj. na d?ugo?ci 40,770 km. Cz?? nr 10: Utrzymanie rzeki Szkot█wki na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Szkot█wki od km 0+000 do km 11+691 i od km 15+900 do km 26+848, tj. na d?ugo?ci 22,640 km. Cz?? nr 11: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 262+083, tj. na d?ugo?ci 36,780 km. ??czna warto? szacunkowa zam█wienia: 774 818,36 PLN. Kryteria oceny ofert dla Cz??ci nr 2, Cz??ci nr 4, Cz??ci nr 6, Cz??ci nr 7, Cz??ci nr 8, Cz??ci nr 9, Cz??ci nr 10,Cz??ci nr 11: cena ˝ waga 60 % ˇ skr█cenie terminu wykonania zam█wienia ˝ waga 40 % Kryteria oceny ofert dla Cz??ci nr 1, Cz??ci nr 3 i Cz??ci nr 5: cena ˝ waga 60 % ˇ czas reakcji wykonawcy na ka?dorazowe wezwanie zamawiaj?cego ˝ waga 40 %. Planowana data rozpocz?cia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego: 31.3.2021. Oferty mo?na sk?ada do wszystkich cz??ci. Nie dopuszcza si sk?adania ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania prawa opcji. Zam█wienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej. Warunki udzia?u: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zam█wienia. Rodzaj procedury: procedura otwarta (z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zam█wie publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r.). Zam█wienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu zakup█w. Nie przewiduje si aukcji elektronicznej.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels