Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 14/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2021/S 111-290489  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2021/S 111-290489 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Muszalska Courriel: zp.wloclawek@wody.gov.pl Téléphone: +48 542302038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://warszawa.wody.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarz?d Zlewni we W?oc?awku Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Okrzei 74a Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 87-800 Pays: Pologne Courriel: zp.wloclawek@wody.gov.pl Téléphone: +48 542302038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi utrzymania wód i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w P?ocku w podziale na 7 cz??ci. Numéro de référence: WA.ROZ.2810.36.2021/ZZW
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi utrzymania wód i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w P?ocku w podziale na 7 cz??ci. Post?powanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych - zwanej dalej "ustaw Pzp" - oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególno?ci Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od Wykonawcy - zwanego dalej "rozporz?dzeniem MR" - w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 139 Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania Warunków udzia?u w post?powaniu.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 588 253.36 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire: 7
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   1.  Utrzymanie rzeki Je?ówki, Kana?u Bieli?skiego i Arciechowskiego
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka Je?ówka, prace utrzymaniowe w km: 0+000 - 5+440; 5+490- 6+705 i 6+855 - 8+187 rzeki na terenie gminy I?ów, pow. sochaczewski woj., mazowieckie. Rzeka "Kana Arciechowski", prace utrzymaniowe w km: 0+000-6+350 i 6+650-8+147 rzeki na terenie gminy I?ów i M?odzieszyn, pow. sochaczewski woj., mazowieckie. Rzeka "Kana Bieli?ski", prace utrzymaniowe w km 0+000 - 11+350 i 11+370 - 12+826 rzeki na terenie gminy I?ów i M?odzieszyn, pow. sochaczewski woj. mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 91 609.99 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   2.  Utrzymanie Kana?u Brzozówka, Kana?u Gi?yckiego i Kana?u Januszewskiego
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka "Kana Brzozówka", prace utrzymaniowe w km 0+000 - 4+882 rzeki na terenie gminy I?ów, pow. sochaczewski woj. mazowieckie Rzeka "Kana Gi?ycki", prace utrzymaniowe w km 0+000 - 9+671 rzeki na terenie gminy I?ów, pow. sochaczewski woj., mazowieckie. Rzeka "Kana Januszewski' prace utrzymaniowe w km 0+000 - 11+265 rzeki na terenie gminy I?ów i M?odzieszyn, pow. sochaczewski woj., mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 87 601.75 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   3.  Utrzymanie Kana?u Dobrzykowskiego
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka "Kana Dobrzykowski" prace utrzymaniowe w km 0+000 - 27+835 rzeki na terenie gminy G?bin i S?ubice pow. p?ocki woj. mazowieckie oraz I?ów, pow. sochaczewski woj. mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 137 213.41 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   4.  Utrzymanie rzeki S?upianki i Kana?u Dzier?anów
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka "Kana Dzier?anów", prace utrzymaniowe w km 5+214-16+638 rzeki na terenie gmin: Bodzanów, Ma?a Wie i Wyszogród, pow. p?ocki woj. mazowieckie. Rzeka S?upianka, prace utrzymaniowe w km: 0+000-1+026; km: 1+576-6+953; km: 15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 rzeki na terenie gmin: Miasto P?ock, S?upno i Radzanowo, pow. p?ocki woj. mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 78 527.33 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   5.  Utrzymanie Kana?u Suchodolskiego I i II oraz Kana?u Kozikowskiego
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rzeka "Kana Kozikowski", prace utrzymaniowe w km 0+000 - 2+580 rzeki na terenie gminy S?ubice, pow. p?ocki woj., mazowieckie. Rzeka "Kana Suchodolski I", prace utrzymaniowe w km: 0+00 -2+330; 2+650-2+910; 4+850 - 8+670; 9+070-9+230; 9+710-13+260; 13+660 -18+680 rzeki na terenie gminy S?ubice i I?ów, pow. sochaczewski woj., mazowieckie. Rzeka "Kana Suchodolski II", prace utrzymaniowe w km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 rzeki na terenie gminy S?ubice, pow. p?ocki woj., mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 82 172.32 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   6.  Utrzymanie Rowów
:
Doliny O?nickiej, Doliny Bia?obrzegi, Rowu B i A-4
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Rowy Doliny Bia?obrzegi- kompleks rowów gm. S?upno i Bodzanów pow. p?ocki" s urz?dzeniami funkcjonalnie zwi?zanymi z wa?em przeciwpowodziowym. Przep?ywaj przez miejscowo?ci: Wykowo w gminie S?upno i Bia?obrzegi w gminie Bodzanów. Rowy O?nickie- kompleks rowów gm. S?upno pow. p?ocki" s urz?dzeniami funkcjonalnie zwi?zanymi z wa?em przeciwpowodziowym. Przep?ywaj przez miejscowo?ci: Rydzyno, Bielino, Liszyno, Wykowo w gminie S?upno. Ca?kowita d?ugo? wynosi 5,664 km i na ca?ej d?ugo?ci s uregulowane Ciek Rów A4 doliny Rakowo-Drwa?y jest lewostronnym dop?ywem Rowu A. Stanowi on odwodnienie Doliny Rakowo-Drwa?y w rejonie wa?u przeciwpowodziowego na terenie miejscowo?ci Rakowo, gm. Wyszogród powiat p?ocki, województwo mazowieckie Ciek Rów B doliny Rakowo-Drwa?y jest lewostronnym dop?ywem Rowu A. Stanowi on odwodnienie Doliny Rakowo-Drwa?y w rejonie wa?u przeciwpowodziowego na terenie miejscowo?ci Podgórze, gm. Ma?a Wie?; Starzyno, Rakowo, Drwa?y gm. Wyszogród powiat p?ocki, województwo mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 62 471.06 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 65 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   7.  Utrzymanie rzeki Wielka Struga oraz Rowów Korzeniówki i Wi?czemin
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki
II.2.4) Description des prestations:
Kompleks kana?ów o nazwie "Rowy Korzeniówki" jest prawostronnym dop?ywem Kana?u Dobrzykowskiego. Przep?ywaj przez miejscowo?ci: Dobrzyków, Troszyn Nowy, Troszyn Polski, Korzeniówka Stara gm. G?bin. Ca?kowita d?ugo? wynosi 10,820 km Kana?y "Rowy Wi?czemin" s dop?ywami Rowu Suchodolskiego i Kana?u Suchodolskiego II. Przebiegaj przez miejscowo?ci: Wi?czemin Nowy i Wi?czemin Polski w gminie S?ubice. Ich ca?kowita d?ugo? wynosi 3,520 km. Ciek "Wielka Struga", prace utrzymaniowe na d?ugo?ci 3 306 rzeki na terenie gminy G?bin i ??ck, pow. p?ocki woj. mazowieckie. W ramach przedmiotu zamówienia nale?y wykona m.in. Utrzymanie skarp i poboczy rzeki (Vat 8 %) - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, twardy - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek; porost g?sty, mi?kki, - R?czne ?cinanie ?redniej g?sto?ci krzaków i odrostów, bez karczowania, punktowo na ca?ej d?ugo?ci oko?o 4 % powierzchni skarp) Utrzymanie dna cieku (Vat 23 %) - Wykoszenie porostów r?cznie z dna cieku z wydobyciem i u?o?eniem na poboczu w wa?ek, porost g?sty - Wydobycie z dna cieku ro?lin korzeni?cych si przy zaro?ni?ciu - Usuwanie ze ?ród l?dowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikaj?cych z dzia?alno?ci cz?owieka - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszcze?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ w zakresie w?a?ciwym dla danej cz??ci.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 48 657.50 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 55 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Uwaga termin realizacji us?ugi stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Proponowany w ofercie termin dla poszczególnych cz??ci musi zmie?ci si w zakresach wskazanych w pkt 15.4.2 SWZ
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krótki opis warunków:
   1.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawc?, na podstawie: - art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
   2.  W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w Post?powaniu: Dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: Wykona?, nie wcze?niej ni w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo Wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, us?ugi w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia Odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci us?ugom stanowi?cym przedmiot zamówienia. Wymagane Minimum: jedna us?uga o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (np. prace konserwacyjne na Ciekach, kana?ach, rowach, budowlach przeciwpowodziowych, budowlach pi?trz?cych lub urz?dzaniach Melioracji wodnych) wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o warto?ci brutto: - 50.000,00 z dla ka?dej cz??ci zamówienia 3 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych Sytuacjach, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych 4 W przypadku, gdy Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego Przez wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiaj?cy nie Dopuszcza by Wykonawca wykazywa do?wiadczenie grupy wykonawców, której by cz?onkiem, je?eli faktycznie I konkretnie nie wykonywa danego zakresu czynno?ci. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zwrócenia si Do Wykonawcy o udzielenie wyja?nie w zakresie faktyczniei konkretnie zrealizowanego zakresu czynno?ci Oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowi?zków, czy Wystawionych przez wykonawc faktur.
   5. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w Post?powaniu: - o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw Wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, zgodnego z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym W art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy Wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. - o?wiadczenia wykonawcy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, zgodnego z wzorem Stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ. 6 O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez Wykonawc warunków udzia?u w Post?powaniu: - Wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych równie wykonywanych. W okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem Ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s Wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub S wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty Sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:

   8. 1 Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie odpowiedniej dla danej cz??ci post?powania
:
-
   1. 200,00 z dla cz??ci nr 4, 6, 7, -
   2. 400,00 z dla cz??ci nr 1, 2, 3, 5 Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   8. 1.1 pieni?dzu;
   8. 1.2 gwarancjach bankowych;
   8. 1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
   8. 1.4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   8. 2 Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w jednej z form wymienionych W pkt
   8. 2.2-8.2.4 SWZ musi by za??czony do oferty w formie orygina?u, Tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawc dokumentu. Zamawiaj?cy nie dopuszcza z?o?enia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi by Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa.
   8. 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu kwot nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego prowadzony przez (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007. W tytule przelewu nale?y wpisa?: "wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.36 .2021/ZZW - Cz?? ".
   8. 4 Wadium wnoszone w pieni?dzu jest wniesione skutecznie, je?eli zostanie zaksi?gowane na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   8. 5 Dowód wniesienia wadium w pieni?dzu Zamawiaj?cy zaleca za??czy do oferty.
   8. 6 Z?o?one por?czenie lub gwarancja musz zawiera w swojej tre?ci zobowi?zanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 ppkt a) i 3 ustawy Pzp.
   8. 7 Zwrot b?d zatrzymanie wadium nast?pi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
WYKONAWCA ZAGRANICZNY 1 Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Dokumentów, o których mowa w: - pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione W kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania wskazuj?ce sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; - pkt 10.3.2 SWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku Braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny Kraju, W którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, O którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ; - pkt 10.3.3 SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju. W którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie Og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego Dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z Podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.3 SWZ powinny by wystawione nie Wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   2.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o Których mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadków, o których mowa W art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem Zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do Jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli W kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu Pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du Zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnosz?ce si do wymaganych terminów wa?no?ci poszczególnych dokumentów Stosuje si?.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
OFERTA WSPÓLNA Zamawiaj?cy, dla ka?dej cz??ci zamówienia, dopuszcza mo?liwo? sk?adania oferty przez dwóch lub wi?cej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, ?e taka oferta Spe?nia b?dzie nast?puj?ce wymagania: - Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie s zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich W post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego Zamówienia publicznego. - Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem, którego Adres nale?y wpisa w Formularzu oferty. - Pe?nomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spó?ki cywilnej) z którego wynika takie Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y razem z ofert?. - W odniesieniu do warunków okre?lonych w pkt
   7. 2 SWZ, wymagania te musz by spe?nione wspólnie przez Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln (nie musi ich spe?nia osobno ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych Ofert wspóln?). Na ich potwierdzenie nale?y z?o?y dokumenty okre?lone w pkt 10.4 SWZ. - Ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie sk?ada JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie sk?adania ofert, celem wst?pnego potwierdzenia, ?e ka?dy z Wykonawców Ubiegaj?cych si wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 Oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u W post?powaniu okre?lone w SWZ w zakresie, w którym ka?dy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z Post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - Ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie obowi?zany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia Z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku o?wiadczenia lub dokumenty Wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie. - Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez jednego Z Wykonawców kluczowych cz??ci zamówienia. - Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia, spo?ród których tylko jeden spe?nia warunek Dotycz?cy posiadania uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, S zobowi?zani do??czy do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które us?ugi wykonaj poszczególni Wykonawcy. (nie dotyczy niniejszego post?powania). - Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia mog polega na zdolno?ciach tych z Wykonawców, którzy wykonaj us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy s zobowi?zani do??czy do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które us?ugi wykonaj Poszczególni wykonawcy. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
10.1 Oferta: 10.1.1 Na ofert sk?adaj si?: 1) Formularz oferty zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 2 do SWZ, 10.2 O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?: 10.2.1 dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za Zgodno? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze lub dokumentów. Je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do Rejestru lub ewidencji dokumentem w?a?ciwym jest odpis lub informacja Z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji O Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje si Wpisu do w?a?ciwego rejestru lub ewidencji, Np. uchwa?a w?a?ciwego organu Wykonawcy; 10.2.2 pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje Pe?nomocnik; 10.2.3 dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni??nej; 10.2.4 JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie sk?adania ofert, celem Tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 Ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 Pkt 4 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone W SWZ W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si O zamówienie. 10.2.5 JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie sk?adania ofert, dotycz?cy innych Podmiotów, na których zasoby powo?uje si Wykonawca, celem tymczasowego wykazania braku istnienia Wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, Warunków udzia?u w post?powaniu. 10.2.6 dowód potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami Innych podmiotów, który stanowi W szczególno?ci zobowi?zanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na Potrzeby realizacji zamówienia. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc z podmiotami Udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobów oraz okre?la w szczególno?ci: 10.2.6.1. zakres dost?pnych wykonawcy zasobów podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; 10.2.6.2. sposób i okres udost?pnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu Udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 10.2.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach którego wykonawca polega W odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub Do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:

   1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie zostanie wybrana, Zamawiaj?cy mo?e Za??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
   2. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w przedmiotowym Post?powaniu.
   3. Najpó?niej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przed?o?y zamawiaj?cemu Kalkulacj prac, Dostosowan do z?o?onej oferty. Kalkulacj prac nale?y sporz?dzi wed?ug za??czonego do SWZ kosztorysu Ofertowego (Za??cznik Nr 2a do SWZ.). Kalkulacja ta jest niezb?dna zamawiaj?cemu w celu rozliczenia ?rodków Finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
   4. Umowa dla danej cz??ci zamówienia zostanie zawarta wed?ug Wzoru umowy, stanowi?cego Za??cznik Nr 6 Do SWZ.
   5. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo? zmian Postanowie zawartej umowy w przypadkach okre?lonych We wzorze umowy
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/07/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 10/10/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/07/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za Pomoc Platformy Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Wykonawca sk?ada ofert wy??cznie za po?rednictwem Platformy. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana Kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zosta w Instrukcji oferenta dost?pnej na Platformie. Ofert nale?y z?o?y w oryginale.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Maj/czerwiec 2022r
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:

   1. 4 Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib w Warszawie przy ul. ?elaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP mo?liwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO W celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem post?powania WA.ROZ.2810.36.2021/ZZW prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz Art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych, przez okres 4 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w którym zako?czono post?powanie o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; f) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych, zwi?zanym z udzia?em W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) posiada Pani/Pan: Na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe?nienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe?nienia nie mo?e skutkowa zmian wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym Z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych oraz nie mo?e narusza integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników); Na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego); Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj Pa?stwo, ?e przetwarzanie danych osobowych Pa?stwa dotycz?cych narusza przepisy RODO i) nie przys?uguje Pa?stwu: W zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pa?stwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiaj?cy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywa b?d czynno?ci koszenia zarówno dna jak i skarp cieków wykonywane metod r?czn lub mechaniczn?. iod@wody.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej s regulowane przepisami dzia?u IX ustawy Prawo zamówie publicznych z 11 wrze?nia 2019 r. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w terminach, okre?lonych w art. 515:
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, Je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, Je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub Wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo Przekracza progi unijne;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust.1 i 2 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? Wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto? Jest równa albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturelsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 14/07/2021 10/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels