Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2022/S 130-370913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels 2022/S 130-370913 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: NIP 5272825616, REGON 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamil Dzieniszewski Courriel: zamowienia-bi@wody.gov.pl Téléphone: +48 857330320 Fax: +48 857330330 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku - Nadzór Wodny w ?apach Numéro de référence: BI.ROZ.2810.14.2022.KD
II.1.2) Code CPV principal 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zamówienie obejmuje wykonanie us?ugi konserwacji w zakresie utrzymania wód i urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Nadzoru Wodnego w ?apach, na terenie gmin: Bielsk Podlaski, Wyszki, Po?wi?tne, Sura?, Zab?udów, Juchnowiec Ko?cielny, Bia?ystok, Choroszcz, Turo?l Ko?cielna, Soko?y, Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie, Kulesze Ko?cielne, Kobylin Bo?ymy, Zawady, Tykocin, ?apy, Dobrzyniewo Du?e, woj. podlaskie.
   2.  Szczegó?owy zakres zamówienia okre?lony zosta? w uproszczonej dokumentacji na wykonanie us?ug utrzymania publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych - za??cznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - za??cznik 7 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 363 904.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exécution:
Gminy:Bielsk Podlaski,Wyszki,Po?wi?tne,Sura?,Zab?udów,Juchnowiec Ko?cielny,Bia?ystok,Choroszcz,Turo?l Ko?cielna,Soko?y,Nowe Piekuty,Wysokie Mazowieckie,Kulesze Ko?cielne,Kobylin Bo?ymy...
II.2.4) Description des prestations:
Rozmiar rzeczowy przedstawiono poni?szej: 1 Awissa - konserwacja bie??ca wkm 3+500-15+585 2 Kurówka - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 6+558, 6+951, 8+593 3 Kowalówka - konserwacja bie??ca w km 5+714-13+550 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 7+036, 7+628; 8+304, 9+308, 10+842 4 Kana? A Lipniki - konserwacja bie??ca w km 0+348-8+880 5 Horodnianka - konserwacja bie??ca w km 0+000-24+696 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 1+364, 4+141, 6+075, 7+046, 7+749, 8+296, 8+860; 9+359, 10+768; 10+964, 11+431, 11+537, 12+276, 13+063, 13+467, 13+815, 14+894, 15+279, 15+731, 16+329, 16+984, 18+055; 19+815, 6 Niewodniczanka - konserwacja bie??ca w km 0+000-6+900 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 3+089, 3+462, 5+284, 6+081 7 Kana? A Konowa?y - konserwacja bie??ca w km 0+240-4+546 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 1+675, 3+087 8 Kana? A Rybaki - konserwacja bie??ca w km 0+000-0+850 9 Wa? Konowa?y - konserwacja bie??ca w km 0+000-1+145 10 Wa? Kleszcze Gie?czyn - konserwacja bie??ca w km 0+000-6+665 11 Kana? A Tykocin - konserwacja bie??ca w km 0+000-0+447 12 Kana? E Sura? - konserwacja bie??ca w km 0+000-3+276 13 Gruda - konserwacja bie??ca w km 0+000-4+429 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 1+044, 1+762, 3+000, 3+513, 3+772, 5+766, 12+425, 15+672, 15+766 14 Liza - konserwacja bie??ca w km 0+000-3+530; 11+650-20+691 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 13+923, 15+784, 16+862, 17+105, 18+089, 18+634 15 Szeroka Struga - konserwacja bie??ca w km 0+614-4+188 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 1+484, 2+289; 2+894, 3+770; 4+188; 4+766; 5+278; 6+156; 6+492; 6+731; 6+971; 8+335; 8+726; 10+528; 11+205; 11+488 16 Rów Nr 1 - konserwacja bie??ca w km 0+000-4+279 - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 0+023, 0+816, 1+485, 2+274, 3+093, 3+853 17 Ciek spod Krynickich - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 13+216 14+266; 14+873, 15+323; 16+141; 16+535; 17+511; 18+028 18 Pulszanka - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 2+876; 6+165; 6+836; 10+234; 14+202 19 Wa??ga - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 2+281; 3+510; 5+432; 7+021; 9+783; 12+287 20 Turo?nianka - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 14+440; , 25+695; 27+004; 27+553 21 ?lina - eksploatacja budowli pi?trz?cych w km 4+523; 6+965; 8+856; 11+626; 13+142; 19+367; 39+056.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia (konserwacja bie??ca) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 045-116278
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Utrzymanie publicznych ?ródl?dowych wód powierzchniowych oraz urz?dze? wodnych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku - Nadzór Wodny w ?apach
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jerzy Jaku? - wspólnik spó?ki cywilnej "M.J.M." NIP 5432176926 REGON 200412647 Numéro national d'identification: Dane spó?ki NIP 5431004695 REGON 050494339 Adresse postale: Kazimierzowska 12/21 Ville: Bielsk Podlaski Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 17-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miros?aw Chomicz - wspólnik spó?ki cywilnej "M.J.M." NIP 5431041029 REGON 200413196 Numéro national d'identification: Dane spó?ki NIP 5431004695 REGON 050494339 Adresse postale: Kazimierzowska 12/21 Ville: Bielsk Podlaski Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 17-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 451 426.46 PLN Valeur totale du marché/du lot: 363 904.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturelsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90721800 - Services de protection contre les risques ou dangers naturels