Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de recherche et dÈveloppement expÈrimental

2023/S 198-619540  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Varsovie: Services de recherche et dÈveloppement expÈrimental 2023/S 198-619540 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Matki i Dziecka NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Kasprzaka 17A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-211 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Wo?niak Courriel: jolanta.wozniak@imid.med.pl TÈlÈphone: +48 223277240 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.imid.med.pl Adresse du profil díacheteur: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa us?uga CRO (ang. Contract Research Organization) w niekomercyjny badaniu klinicznym w dwÛch o?rodkach wraz z przygotowaniem, konfiguracj?, udost?pnieniem systemu eCRF wraz z modu?em IWRS NumÈro de rÈfÈrence: A/ZP/SZP.261-59/23
II.1.2) Code CPV principal 73100000 Services de recherche et dÈveloppement expÈrimental
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Kompleksowa us?uga CRO(ang. Contract Research Organization) w niekomercyjnym badaniu klinicznym w dwÛch o?rodkach wraz z przygotowaniem, konfiguracj?, udost?pnieniem systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF(Electronic Case Report Form) wraz z modu?em IWRS (Interactive Web Response System) na potrzeby realizacji projektu POL PRENATAL CMVî.Zam. o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dn.10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania.SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 699 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zam. zawiera Za?. nr 2 i 4 do SWZ.Post?powanie prowadzone jest w ramach realizowanego projektu: ìPorÛwnanie skuteczno?ci i bezpiecze?stwa walacyklowiru w profilaktyce transmisji i leczeniu zaka?enia wewn?trzmacicznego u ci??arnych z pierwotn? infekcj? wirusem cytomegalii w zale?no?ci od zastosowanej dawki leku - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne typu nie mniejszej skuteczno?ci (noninferiority trial) POL PRENATAL CMVî - na podstawie zawartej umowy nr 2022/ABM/03/00007 ñ 00 z dn. 09.05.2023 r. z Agencj? Bada? Medycznych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie zawodowe osÛb / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane na podstawie art. 257 Ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 137-438798
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Kompleksowa us?uga CRO (ang. Contract Research Organization) w niekomercyjny badaniu klinicznym w dwÛch o?rodkach wraz z przygotowaniem, konfiguracj?, udost?pnieniem systemu eCRF wraz z modu?em IWRS
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Masha Regulatory Service Anna Jelitto Adresse postale: Radiowa 19a/2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-485 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 780 150.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 699 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2023 Kompleksowa us?uga CRO (ang. Contract Research Organization) w niekomercyjny badaniu klinicznym w dwÛch o?rodkach wraz z przygotowaniem, konfiguracj?, udost?pnieniem systemu eCRF wraz z modu?em IWRS 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
73100000 - Services de recherche et développement expérimental