Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services relatifs la gestion

2023/S 196-615326  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Services relatifs la gestion 2023/S 196-615326 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Biela?ski im. ks. J. Popie?uszki Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 012298697 Adresse postale: ul. Ceg?owska 80 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-809 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Kurek Courriel: zp@bielanski.med.pl TÈlÈphone: +48 225690159 Fax: +48 225690247 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zarz?dzanie i optymalizacja pracy bloku operacyjnego w Szpitalu Biela?skim w Warszawie (ZP-87/2023).
II.1.2) Code CPV principal 79420000 Services relatifs la gestion
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zarz?dzanie i optymalizacja pracy bloku operacyjnego w Szpitalu Biela?skim w Warszawie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi zarz?dzania Blokiem Operacyjnym b?d? obejmowa?y dwa etapy, tj. I. Etap I - audyt dotychczasowej dzia?alno?ci bloku operacyjnego oraz wdro?enie do zarz?dzania Blokiem Operacyjnym (w ci?gu 3 pierwszych miesi?cy trwania umowy), II. Etap II - zarz?dzanie Blokiem Operacyjnym.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb skierowanych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Ze wzgl?du na konieczno?? jak najszybszego wdro?enia zmian i uruchomienia nowego bloku operacyjnego w oparciu o now? organizacj? konieczne jest zastosowanie skrÛconego terminu na sk?adanie ofert
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 171-538910
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zarz?dzanie i optymalizacja pracy bloku operacyjnego w Szpitalu Biela?skim w Warszawie (ZP-87/2023).
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Zarz?dzanie i optymalizacja pracy bloku operacyjnego w Szpitalu Biela?skim w Warszawie (ZP-87/2023). 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79420000 - Services relatifs à la gestion