Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 07/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz

2020/S 149-366432  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Varsovie: Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz 2020/S 149-366432 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Fryc Courriel: publiczne@pgnig.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl www.przetargi.pgnig.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.przetargi.pgnig.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Extraction de gaz et de pétrole
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Likwidacja odwiertu R?czyna 7K dla PGNiG SA w Warszawie Oddzia w Sanoku Numéro de référence: ZP/PGNG/20/0120/OS/TRR
II.1.2) Code CPV principal 76000000 Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Likwidacja odwiertu R?czyna 7K dla PGNiG SA w Warszawie Oddzia w Sanoku
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Likwidacja odwiertu R?czyna 7K dla PGNiG SA w Warszawie Oddzia w Sanoku
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 5000 000 PLN: - je?eli kwota ubezpieczenia jest w walucie innej ni w PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia zgodnie z kursem NBP z dnia publikacji og?oszenia, - je?eli p?atno? sk?adki zosta?a podzielona na raty, to nale?y przedstawi dowody op?acenia sk?adek, które sta?y si wymagalne na dzie?, w którym up?yn? termin sk?adania ofert. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada polis ubezpieczeniow OC w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej na kwot minimum 5 000 000 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Wykazu osób, które b?d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacj na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnie?) okre?lonych w pkt
   6. 1.2.3 lit. b SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wy?ej wymieniony wykaz Wykonawca sporz?dza we w?asnym zakresie.
   2.  Wykazu urz?dze oraz sprz?tu okre?lonego w pkt
   6. 1.2.3 lit. c SIWZ niezb?dnego do wykonania prac wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wy?ej wymieniony wykaz Wykonawca sporz?dza we w?asnym zakresie.
   3.  Wykazu wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wszystkich informacji wymienionych w pkt
   6. 1.2.3 lit. a, oraz odbiorców, dla których us?ugi by?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane - Wy?ej wymieniony wykaz Wykonawca sporz?dza we w?asnym zakresie.
   4.  Dowodów, ?e us?ugi wymienione w wykazie zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, w tym: a) referencje b?d inne dokumenty wydane przez odbiorc us?ug wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt
   8. 8.3 SIWZ, w przypadku us?ug o charakterze okresowym lub ci?g?ym, które na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert s nadal wykonywane referencje powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenie Wykonawcy sk?adaj?cego ofert - je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska referencji, o których mowa w pkt
   8. 8.4 lit. a SIWZ; Uwaga! Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamówienia.
   5.  O?wiadczenie o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie QHSE (Za??cznik nr 6 do SIWZ), wraz z certyfikatami (je?eli dotyczy). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
a) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie - nale?ycie wykonali, co najmniej 3 likwidacje odwiertów o g??boko?ci minimum 1 800 m ka?dy (w tym co najmniej 1 likwidacj z wyci?ciem i wyci?gni?ciem minimum 1 000 m rur ok?adzinowych 7" oraz prace zwi?zane z odpi?ciem lub zwierceniem i wyci?gni?ciem pakera eksploatacyjnego, na z?o?ach zawieraj?cych w?glowodory. b) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadaj?cymi uprawnienia wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 r. nr 84, poz. 1229) oraz personelem posiadaj?cym odpowiednie uprawnienia wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z pó?n. zm.), w tym: - kierownik ruchu zak?adu - co najmniej 1, oraz na ka?dym z urz?dze?: - osoba dozoru wy?szego - co najmniej 1 na zmianie, - wiertacz zmianowy - co najmniej 1 na zmianie, - elektryk - co najmniej 1 na zmianie, - mechanik - co najmniej 1 na zmianie, - operator agregatu cementacyjnego - co najmniej 2 osoby. Operatorzy winni posiada nast?puj?ce uprawnienia i kwalifikacje wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 r. nr 141 poz. 1189) zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci: ?wiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynno?ci specjalistycznych w ruchu zak?adu na stanowisku operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urz?dze do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. c) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa sprawnym urz?dzeniem o ud?wigu minimum 80 ton oraz sprz?tem niezb?dnym do wykonania prac (agregat cementacyjny - 1 sztuka) posiadaj?cym (ka?de z nich) wa?n dokumentacj eksploatacyjn (je?eli jest wymagana przepisami prawnymi) zgodn z rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegó?owych wymaga dotycz?cych prowadzenia ruchu zak?adów górniczych wydobywaj?cych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812), niezb?dne do wykonania prac b?d?cych przedmiotem zamówienia. d) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje i stosuj odpowiednie procedury dotycz?ce bezpiecznego prowadzenia prac w odwiertach, zgodnie z wymaganiami prawnymi obowi?zuj?cymi na terenie RP, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) oraz z rozporz?dzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, a tak?e zobowi?zuj si wykonywa prace zgodnie z wymaganiami w?asnymi Zamawiaj?cego zawartymi w Ogólnych Zasadach Bezpiecze?stwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O zawarcie umowy mog ubiega si Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej: "ustawa Pzp":
   1.  nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wy??czeniem pkt 13 lit. d); b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym og?oszeniu i SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy odst?pi od obowi?zku ??dania wadium w niniejszym post?powaniu.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Warunki finansowania i p?atno?ci okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
   2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, nale?y z?o?y odr?bny JEDZ zawieraj?cy informacje wymagane w cz??ciach II-IV dla ka?dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie.
   3.  Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie Zamawiaj?cy b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w za??cznikach nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/09/2020 Heure locale: 11:30
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Pod terminem zwi?zania ofert 2 miesi?ce nale?y rozumie 60 dni.
   2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert sk?ada (za po?rednictwem modu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu - sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Ofert wraz z za??cznikami Wykonawca sk?ada poprzez modu?u elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.
   4.  Zawarto? oferty stanowi dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.
   5.  W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców, których oferty zostan ocenione jako najkorzystniejsze, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, odpowiednich o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporz?dzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.
   6.  W pkt II.2.7) og?oszenia zosta?y wpisane 3 miesi?ce ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci wskazania konkretnej daty do jest do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia zawarcia umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si pisemnie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych okre?lonych szczegó?owo w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
76000000 - Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz