Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services relatifs l'industrie du pÈtrole et du gaz

2022/S 150-430782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Varsovie: Services relatifs l'industrie du pÈtrole et du gaz 2022/S 150-430782 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-244 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Juszczak Courriel: publiczne@pgnig.pl TÈlÈphone: +48 221064436 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.6) ActivitÈ principale Extraction de gaz et de pÈtrole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Uruchomienie procedury udzielenia spÛ?ce UAB GET Baltic zamÛwienia publicznego w trybie z wolnej r?ki Ñ THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANTíS CONTRACTî NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PGNG/22/0025/OH/H1
II.1.2) Code CPV principal 76000000 Services relatifs l'industrie du pÈtrole et du gaz
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie ze spÛ?k? UAB GET Baltic umowy THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANTíS CONTRACT. UAB GET Baltic jest licencjonowanym operatorem gie?dy gazu ziemnego ze statusem Registered Reporting Mechanism nadanym przez ACER. UAB GET Baltic organizuje obrÛt produktami gazowymi na obszarach rynkowych Litwy, ?otwy, Estonii i Finlandii. Umowa z Gie?d? zapewni PGNiG S.A. dost?p do ww. rynkÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: LT Lietuva
II.2.4) Description des prestations:
Uruchomienie procedury udzielenia spÛ?ce UAB GET Baltic zamÛwienia publicznego w trybie z wolnej r?ki Ñ THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANTíS CONTRACTî
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Us?uga mo?e by? ?wiadczona tylko przez okre?lonego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych a tak?e nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia. Post?powanie prowadzone zgodnie z ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, na podstawie art. 388 pkt. 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) Ustawy. Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie ze spÛ?k? UAB GET Baltic umowy THE NATURAL GAS EXCHANGE PARTICIPANTíS CONTRACT. SpÛ?ka UAB GET Baltic jest jedynym podmiotem posiadaj?cym licencj? Operatora Gie?dy gazu ziemnego na Litwie, tj. jest jedynym podmiotem na Litwie, ktÛry mo?e realizowa? transakcje oferowane przez Gie?d? do obrotu gazem i nie istnieje inne rozwi?zanie alternatywne lub zast?pcze dla realizacji przedmiotowego zamÛwienia, spe?nione s? przes?anki okre?lone w art. 214 ust.1 pkt. 1 lit a i b Pzp uzasadniaj?ce zastosowanie zamÛwienia z wolnej r?ki.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 085-231367
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec postanowie? SWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia? IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022 Pologne-Varsovie: Services relatifs l'industrie du pÈtrole et du gazType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
76000000 - Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz