Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 147-361553  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien 2020/S 147-361553 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AMW Towarzystwo Budownicwa Spo?ecznego ÑKwateraî Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 015296322 Adresse postale: ul. Staro?ci?ska 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-516 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Borzym-Romanow Courriel: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl TÈlÈphone: +48 223794561 Fax: +48 223794543 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.amwkwatera.pl www.amwkwatera.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://amwkwatera.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug konserwacji w zakresie utrzymania sprawno?ci technicznej i eksploatacyjnej budynkÛw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Spadochroniarzy 5B i 5C w Lublinie NumÈro de rÈfÈrence: BZP.DZN.121.2020
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: wykonywanie us?ug konserwacji w zakresie utrzymania sprawno?ci technicznej i eksploatacyjnej budynkÛw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Spadochroniarzy 5B i 5C w Lublinie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Lublin ul. Spadochroniarzy 5B i 5C, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: wykonywanie us?ug konserwacji w zakresie utrzymania sprawno?ci technicznej i eksploatacyjnej budynkÛw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Spadochroniarzy 5B i 5C w Lublinie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 09/03/2021 Fin: 09/03/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamÛwie w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, na zasadach okre?lonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
   2.  SzczegÛ?owe informacje w zakresie wznowie zosta?y opisane w pkt 1 w cz??ci VIII SIWZ.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  Zamawiaj?cy nie skonkretyzowa warunku dotycz?cego kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, przedstawi na wezwanie Zamawiaj?cego przed udzieleniem zamÛwienia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie do skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci ñ wed?ug wzoru, stanowi?cego za??cznik nr 7 do SIWZ; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne ñ wed?ug wzoru, stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ.
   4.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodzi co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie skonkretyzowa warunku.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie skonkretyzowa warunku.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje za po?rednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne ñ cz?? XX SIWZ.
   2.  Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamieszcza na platformie zakupowej w zak?adce ÑZa??cznikiî informacje dotycz?ce
:
1) kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia; 2) firm oraz adresÛw WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamÛwienia, okresu gwarancji i warunkÛw p?atno?ci zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
I kwarta 2022 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie? wadium w kwocie 1 270,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c dwie?cie siedemdziesi?t z?otych i 00/100).
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zmiany postanowie zawartej umowy wskazane w cz??ci XXVIII SIWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w terminie wskazanym w cz??ci XX i formie okre?lonej w cz??ci XIX SIWZ, ofert sk?adaj?c si z: a) wype?nionego formularza ofertowego o tre?ci zgodnej z okre?lon we wzorze stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ; b) wype?nionego formularza cenowego, wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1A do SIWZ. Uwaga! Formularz oferty i formularz cenowy (za??cznik nr 1A do SIWZ) s dokumentami powi?zanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny by to?same; c) wype?nionego dokumentu JEDZ (lub dokumentÛw JEDZ o ile maj zastosowanie postanowienia cz??ci XV pkt 2 ñ w przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie lub cz??ci XV pkt 3 ñ w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego); d) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile Wykonawca b?dzie realizowa zamÛwienie z udzia?em podwykonawcÛw ñ wg wzoru okre?lonego w za??czniku nr 4 do SIWZ; e) pe?nomocnictwa ñ o ile jest wymagane (ze wzgl?du na umocowanie do podpisania oferty lub wspÛlne ubieganie si o zamÛwienie; f) zobowi?zania podmiotu trzeciego, o ktÛrym mowa w cz??ci XV pkt
   3. 3 (lub zobowi?za?) ñ o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego; g) orygina?u dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium ñ o ile wadium wnoszone jest w innej formie ni w pieni?dzu. Powy?sze dokumenty sporz?dzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym nale?y z?o?y z wykorzystaniem platformy zakupowej. Niedopuszczalne jest z?o?enie oferty w inny sposÛb pod rygorem jej niewa?no?ci.
   4.  W nawi?zaniu do sekcji IV.2.6 ÑMinimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?î Zamawiaj?cy informuje, ?e za 2 (dwa) miesi?ce nale?y przyj? 60 dni.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z cz??ci XXIX SIWZ ñ Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien