Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 24/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 227-560223  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 227-560223

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 198-481090)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Natalia Rygielska
Courriel: Natalia.Rygielska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 607496665
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Serwis sprz?tu przeciwpo?arowego i ratowniczego

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCK/00971/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50000000 Services de rÈparation et d'entretien

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest: serwis sprz?tu przeciwpo?arowego i ratowniczego.
   2.  Celem zadania jest zawarcie umowy sukcesywnej w zakresie realizacji przegl?dÛw okresowych, serwisu, napraw, zakupÛw uzupe?niaj?cych w zakresie gospodarki podr?cznym sprz?tem ga?niczym, instalacjami przeciwpo?arowymi, sprz?tem ratowniczym w celu jego utrzymania w stanie zgodnym z wymaganiami przepisÛw przeciwpo?arowych.
   3.  Zamawiaj?cy powierza do realizacji Wykonawcy ÑSukcesywne prace w w/w zakresie dla PGE EC Oddzia?u nr. 1 w Krakowieî. Utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze i sprz?tu p.po?arowego jest podstawowym wymogiem prawnym, oraz ma kluczowe znaczenie dla bezpiecze?stwa pracownikÛw i mienia zak?adu.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ ñ OPZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 198-481090

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/11/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/11/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 17/11/2020

Heure locale: 11:10

Lire:

Date: 24/11/2020

Heure locale: 11:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
35111320 - Extincteurs portatifs 
50000000 - Services de réparation et d'entretien