Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien

2021/S 178-464737  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien 2021/S 178-464737 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia Rygielska Courriel: Natalia.Rygielska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 126209395 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze gospodarki wodno-?ciekowej oraz gospodarki olejowej zainstalowanych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/UZK/00025/2021
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest: Modernizacja urz?dze gospodarki wodno-?ciekowej oraz gospodarki olejowej zainstalowanych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ ñ OPZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 450 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Modernizacja instalacji ?ciekÛw zaolejonych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45332300 Travaux de pose de conduits d'Èvacuation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ ñ OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach zakresu opcjonalnego zak?ada si wykonanie prac w obszarach 1-3 oraz 10-13. Prace te dotycz przebudowy kanali-zacji deszczowej oraz modernizacji uk?adu elektrycznego roz-dzielni.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Renowacja ruroci?gu DN500 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45332300 Travaux de pose de conduits d'Èvacuation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ ñ OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze gospodarki wodno ?ciekowej w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45332300 Travaux de pose de conduits d'Èvacuation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ ñ OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 042-106038
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Modernizacja instalacji ?ciekÛw zaolejonych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno - Us?ugowe WAR-NO sp. z o.o. , Adresse postale: ul. Ciep?ownicza 26 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-587 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 326 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Renowacja ruroci?gu DN500 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMARK Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: _6870005786 Adresse postale: ul. Niwy 38 Ville: Wadowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 34-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 487 348.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze gospodarki wodno ?ciekowej w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno - Us?ugowe WAR-NO sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 678-00-41-123 Adresse postale: ul. Ciep?ownicza 26 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-587 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 199 675.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1 odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt.
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie:
   7. 1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7. 2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. ñ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
50000000 - Services de réparation et d'entretien