Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle

2020/S 124-304951  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle 2020/S 124-304951 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa Ciarkowski Courriel: rafal_ciarkowski@gkpge.pl Téléphone: +48 607890280 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.pgeenergiaciepla.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.swpp2.gkpge.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Remont dwóch analizatorów wodoru (pomiar czysto?ci wodoru w generatorach turbozespo?ów) dla TG3 i TG5 dla PGE EC S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Bydgoszczy Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZSN/00639/2020
II.1.2) Code CPV principal 50413000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga obejmuje przegl?d 2 analizatorów czysto?ci wodoru. W zakres zadania wchodzi: - diagnostyka obydwu urz?dze?, - wymiana z dostaw dwóch komór pomiarowych (po jednej sztuce dla ka?dego analizatora), - naprawa miernika, - wymiana z dostaw wy?wietlacza trzyzakresowego, - wykonanie kalibracji dla ka?dego analizatora gazami wzorcowymi, - przewidywany czas wykonania: 2 wizyty serwisowe po 1-3 dni w zale?no?ci od zdiagnozowanego stanu urz?dze i wymaganych napraw (w to wchodz równie ew. naprawy warsztatowe), - wykonanie protoko?u serwisowego.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Us?uga obejmuje przegl?d 2 analizatorów czysto?ci wodoru. W zakres zadania wchodzi: - diagnostyka obydwu urz?dze?, - wymiana z dostaw dwóch komór pomiarowych (po jednej sztuce dla ka?dego analizatora), - naprawa miernika, - wymiana z dostaw wy?wietlacza trzyzakresowego, - wykonanie kalibracji dla ka?dego analizatora gazami wzorcowymi, - przewidywany czas wykonania: 2 wizyty serwisowe po 1-3 dni w zale?no?ci od zdiagnozowanego stanu urz?dze i wymaganych napraw (w to wchodz równie ew. naprawy warsztatowe), - wykonanie protoko?u serwisowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 1 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona minimum dwie us?ugi polegaj?ce na przegl?dzie i remoncie analizatorów czysto?ci wodoru.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 12 miesi?cznej gwarancji oraz 12 miesi?cznej r?kojmi. Okres gwarancji i r?kojmi b?dzie liczony od daty podpisania Protoko?u odbioru ko?cowego prac.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: a) ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia; b) musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pe?nomocnika musi wynika z za??czonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem. Pe?nomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa?: jakiego post?powania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie, dane pe?nomocnika, czynno?ci jakie w post?powaniu ma prawo wykonywa pe?nomocnik. Przed zawarciem umowy, je?eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e wezwa do przedstawienia umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z projektem umowy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 12:30 Lieu:
Publiczna sesja otwarcia ofert w przedmiotowym post?powaniu nast?pi poprzez transmisj online za po?rednictwem po??czenia Skype. Szczegó?y zwi?zane z po??czeniem zosta?y opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Niezw?ocznie po otwarciu ofert, Zamawiaj?cy zamie?ci, za po?rednictwem systemu zakupowego GKPGE informacj z otwarcia.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków Zamawiaj?cy zamieszcza skrócone informacje na poni?sze tematy: Pe?na dokumentacja dost?pna jest na platformie zakupowej Zamawiaj?cego pod adresem: (https://www.swpp2.gkpge.pl) Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamówienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu Wykonawca jestzobowi?zany do dokonaniarejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: (https://www.swpp2.gkpge.pl) Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego, sk?adania ofert, przes?anek wykluczenia i warunków udzia?u w post?powaniu zawarte s w SIWZ. https://www.swpp2.gkpge.pl https://www.swpp2.gkpge.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   6. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
   6. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie:
   7. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50413000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle