Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 24/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure

2020/S 180-435655  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure

2020/S 180-435655

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 148-364025)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Danilenko
Courriel: artur.danilenko@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 126209368 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ Elektrociep?owni Wroc?awskich Kogeneracja S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. ?owiecka 24
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Danilenko
Courriel: artur.danilenko@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 126209368 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.kogeneracja.com.pl
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑPrace serwisowe i kontrola metrologiczna systemÛw monitoringu emisji spalin w PGE Energia Ciep?a S.A. oddzia KrakÛw oraz Kogeneracja S.A.î

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCS/01271/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50411000 Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie przegl?dÛw, usuwanie usterek, dostaw cz??ci zamiennych i szybkozu?ywaj?cych si i wykonywanie (okresowych) pomiarÛw i kalibracji maj?cych na celu zapewnienie zgodno?ci z wymaganiami technicznymi oraz statuowanymi przez przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa, a tak?e utrzymanie w sta?ej sprawno?ci systemÛw ci?g?ego monitoringu emisji spalin, zarÛwno wykorzystywanych do celÛw rozliczeniowych jak i technologicznych, w szczegÛlno?ci poprzez: ó utrzymanie urz?dze we w?a?ciwym stanie technicznym poprzez realizacj planowych przegl?dÛw, usuwanie awarii, dostaw cz??ci zamiennych i materia?Ûw szybkozu?ywaj?cych si?, ó zapewnienie jako?ci AMS, zgodnie z PN-EN 14181, ó spe?nienie wymaga okre?lonych w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 30 pa?dziernika 2014 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarÛw wielko?ci emisji oraz pomiarÛw ilo?ci pobieranej wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 2286), ó zabezpieczenie dla s?u?b in?ynieryjnych, ruchowyc ...

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 148-364025

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/09/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 24/09/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50411000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure