Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 27/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure

2020/S 227-560218  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure

2020/S 227-560218

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 189-457330)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Danilenko
Courriel: artur.danilenko@gkpge.pl
Téléphone: +48 126209368
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Wykonanie kontroli metrologicznej rozliczeniowej aparatury pomiarowej w PGE Energia Ciep?a, Oddzia Wybrze?e"

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZCS/01107/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50411000 Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli metrologicznej ponownej, rozliczeniowych urz?dze pomiarowych w instalacjach rozliczeniowych pary i wody oraz zu?ycia masy mazutu zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U.2020.140). Zadanie dotyczy urz?dze pomiarowych zainstalowanych w EC Gda?sk i EC Gdynia s?u??cych do rozlicze handlowych z GPEC Gda?sk i OPEC Gdynia oraz rozlicze akcyzowych zu?ycia masy mazutu i oleju lekkiego. Brak realizacji zadania spowoduje niezgodno?ci prawne oraz zagro?enie nieprawid?owej kontroli i rozliczania produkcji energii cieplnej oraz rozliczania akcyzy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 189-457330

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/11/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 27/11/2020

Heure locale: 13:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/11/2020

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 27/11/2020

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50411000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure