Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙle

2022/S 131-374789  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙle 2022/S 131-374789 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad Antoszczyk Courriel: Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 887047718 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji i wzorcowa? wag przeno?nikowych, samochodowych, kolejowych, zbiornikowych (...) NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZNW/00512/2022
II.1.2) Code CPV principal 50410000 Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙle
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji i wzorcowa? wag przeno?nikowych, samochodowych, kolejowych, zbiornikowych, platformowych w?gla i biomasy zainstalowanych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? nr 1 w Krakowie
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji i wzorcowa? wag samochodowych i wagi kolejowej elektronicznej (...)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50410000 Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? nr 1 w Krakowie - 31-587 KrakÛw, ul. Ciep?ownicza
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji i wzorcowa? wag samochodowych i wagi kolejowej elektronicznej zainstalowanych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? nr 1 w Krakowie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji wagi kolejowej mechanicznej (...)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50410000 Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? nr 1 w Krakowie - 31-587 KrakÛw, ul. Ciep?ownicza
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji wagi kolejowej mechanicznej zainstalowanej w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? nr 1 w Krakowie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 075-205508
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji i wzorcowa? wag samochodowych i wagi kolejowej elektronicznej (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych, remontÛw bie??cych, remontÛw awaryjnych, przewa?e? kontrolnych, legalizacji wagi kolejowej mechanicznej (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw Zamawiaj?cy zamieszcza skrÛcone informacje na poni?sze tematy. Pe?na dokumentacja dost?pna jest na platformie zakupowej Zamawiaj?cego pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/
   1.  Przedmiotowe Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pÛ?n. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego ñ art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Ustawy PZP, przepisÛw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamÛwienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y? ofert? w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s? w SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 ust. 1 Ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
   5.  Oferty, o?wiadczenia, w tym o?wiadczenie wst?pne, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej, i opatruje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Ustawy PZP.
   6.  Zasady ochrony danych osobowych w post?powaniu okre?lone zosta?y w SWZ oraz za??czniku nr 2 do SWZ ñ Projekt umowy.
   7.  Dokumenty, ktÛre Wykonawca ma przedstawi? w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wymienione zosta?y w pkt 17 SWZ. https://swpp2.gkpge.pl/ https://www.swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie ZamÛwienia oraz DokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrÙleType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50410000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle