Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de grues

2020/S 99-238376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de grues 2020/S 099-238376 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewelina Nizio Courriel: Ewelina_Nizio@gkpge.pl Téléphone: +48 727690407 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.pgeenergiaciepla.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Konserwacja i utrzymanie ruchu, usuwanie awarii i wykonywanie napraw urz?dze transportu bliskiego w PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZSL/01608/2019
II.1.2) Code CPV principal 50531400
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie ruchu, usuwanie awarii i wykonywanie napraw urz?dze transportu bliskiego w PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków. Zakres zamówienia okre?lono w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exécution:
PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków, 20-484 Lublin, ul. In?ynierska 4 oraz ul. Powojowa 5, 20-442 Lublin, POLSKA oraz siedziba wykonawcy - zgodnie z pkt 9 SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy zakupowej jest wykonanie prac planowych i nieplanowanych z zakresu utrzymania urz?dze transportu bliskiego (UTB) zamontowanych i eksploatowanych na terenie PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków oraz dostawa materia?ów niezb?dnych do realizacji prac w zakresie okre?lonym w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, zgodnie z punktem II.2.11. Og?oszenia o zamówieniu, zastrzega sobie prawo do opcji zgodnie z zapisami, o których mowa w §2 ust.
   2. 3-2.5. Umowy, której projekt stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ oraz w pkt
   2. 2. SOPZ - stanowi?cym za??cznik nr 1 od SIWZ. Zgodnie z pkt
   2. 2. SOPZ: przegl?dy specjalne, o których mowa w pkt
   1. 1.5. SOPZ s obj?te zakresem opcjonalnym, o którym mowa w §2 ust.
   2. 3. umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-156191
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Konserwacja i utrzymanie ruchu, usuwanie awarii i wykonywanie napraw urz?dze transportu bliskiego w PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Lublinie Wrotków
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamówienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: (https://www.swpp2.gkpge.pl). Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s w SIWZ.
   3.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z za??cznikami (SIWZ) dost?pna jest na portalu zakupowym GK PGE (http://www.swpp2.gkpge.pl) lub na stronie organizatora post?powania poprzez przekierowanie z adresu (http://www.gkpge.pl/bip/przetargi) na portal zakupowy.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt 15.6.2. i 15.6.3. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego cz??ci, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.
   5.  Wykonawca, który polega na sytuacji lub zdolno?ciach innych podmiotów, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c wraz z ofert zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej "zobowi?zanie"). Wzór zobowi?zania stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy niniejszym informuje, i szczegó?owe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zosta?y w SIWZ.
   7.  Wykonawca sk?adaj?c ofert pozostaje ni zwi?zany przez okres 60 dni, licz?c od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert. https://www.swpp2.gkpge.pl http://www.swpp2.gkpge.pl http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   6. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
   6. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   6. 4. je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie:
   6. 4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia,
   6. 4.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50531400 - Services de réparation et d'entretien de grues