Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques et mÈcaniques de b'timent

2020/S 147-361894  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques et mÈcaniques de b'timent 2020/S 147-361894 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski NumÈro national d'identification: 5250011266 Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Szajkowska, Dzia ZamÛwie Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II pi?tro) Courriel: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl TÈlÈphone: +48 225523240 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl http://www.uw.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konserwacj budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) ñ wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem NumÈro de rÈfÈrence: DZP-361-164/2019
II.1.2) Code CPV principal 50710000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques et mÈcaniques de b'timent
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?ugi napraw i konserwacji obiektÛw u?yteczno?ci spo?ecznej.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest konserwacja budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (zwany dalej rÛwnie OPZ) stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, zwanej dalej Specyfikacj lub SIWZ.
   3.  Wykonawca musi realizowa zamÛwienie zgodnie z wszystkimi warunkami okre?lonymi w SIWZ, w tym w za??czonym do specyfikacji ÑSzczegÛ?owym opisem przedmiotu zamÛwieniaî oraz zgodnie ze wzorem umowy (rozdzia III SIWZ).
   4.  Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, przez Wykonawc lub podwykonawc?, w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z pÛ?n. zm.), wszystkich osÛb wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamÛwienia okre?lone w OPZ (za??cznik nr 1 do SIWZ) ñ koordynator i konserwatorzy.
   5.  NajpÛ?niej w dniu wej?cia umowy w ?ycie Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamÛwienia osoby o ktÛrych mowa w ust. 4 na podstawie umowy o prac?.
   6.  NajpÛ?niej w dniu wej?cia umowy w ?ycie Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy?: 1) imienn list pracownikÛw skierowanych do realizacji zamÛwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, ktÛra stanowi b?dzie za??cznik do umowy; 2) o?wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci. O?wiadczenie to powinno zawiera w szczegÛlno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osÛb, imion i nazwisk tych osÛb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje si odpowiednio.
   7.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych.
   8.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   9.  Zaleca si dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamÛwienia w celu uzyskania informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej nale?y ustali telefonicznie z: Panem Piotrem Kostankiem tel. +48 225526563 od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach:
   9. 00ñ15.00. Podczas wizji lokalnych nie udzielamy ?adnych informacji dotycz?cych opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/04/2020 Fin: 01/04/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 079-186819
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : DZP-361-164/2020 IntitulÈ:
Konserwacj budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (etap I i II) ñ wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?eniem
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Innovative Facility Managment Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wi?tojerskiej 5/7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-236 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 437 868.56 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Ka?da oferta musi by zabezpieczona wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 50 000,00 PLN (s?ownie z?otych: pi??dziesi?t tysi?cy 00/100) lub rÛwnowarto? tej kwoty wg ?redniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni?dza w tytule przelewu nale?y wpisa wadium i numer post?powania.
   2. 1. Wykonawca sk?ada ofert wraz z za??czonymi dokumentami, o?wiadczeniami itd. (wymienione w ust. 5) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP (Zamawiaj?cy wymaga, ?eby oferty sk?ada wybieraj?c adres skrzynki: /uwedupl/SkrytkaESP) i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. Oferta nie mo?e by z?o?ona za pomoc poczty elektronicznej Zamawiaj?cego, o ktÛrej mowa w art. 10 ß 1 ust. 2 niniejszej SIWZ. Z?o?enie oferty wraz z za??cznikami na no?niku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego z?o?enia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisÛw ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?.
   3.  Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ofertowej (ceny brutto). W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieni?dza w tytule przelewu nale?y wpisa zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy i numer post?powania.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pÛ?n. zm.) przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej postaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50710000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques et mÈcaniques de b'timent
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi konserwacji, przegl?dÛw i obs?ugi technicznej budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, po?o?onego w Warszawie przy ul. ?wirki i Wigury nr 101 w Warszawie wraz z urz?dzeniami, instalacjami i wyposa?aniem oraz z urz?dzeniami i instalacjami znajduj?cymi si na przyleg?ym do budynku terenie
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/04/2020 Fin: 01/04/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 437 868.56 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Innovative Facility Managment Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ?wi?tojerskiej 5/7 Ville: Warszawie Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-236 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm) oraz ß 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491) strony zgadzaj si na prolongat terminu do wniesienia zabezpieczenia i tym samym dokonuj zmiany ß 11 ust. 1 zawartej umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm) oraz ß 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491) strony zgadzaj si na prolongat terminu do wniesienia zabezpieczenia i tym samym dokonuj zmiany ß 11 ust. 1 zawartej umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 437 868.56 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 2 437 868.56 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
50710000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment