Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent

2022/S 181-512799  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent 2022/S 181-512799 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw m.st. Warszawy NumÈro national d'identification: REGON 010858407 Adresse postale: Irysowa 19 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-660 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Partyn-Okni?ska Courriel: e.okninska@zgnmokotow.waw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgnmokotow.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych (...) NumÈro de rÈfÈrence: TZ.PNU.260.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urz?dzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, znajduj?cych si? w VI rejonach administracyjnych
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOM S?u?ewiec
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
DOM S?u?ewiec - teren ZGN w dzielnicy MokotÛw m.st.Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urz?dzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, znajduj?cych si? w VI rejonach administracyjnych, w okresie od dnia nast?puj?cego po dniu podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia
   1. 08.2022 r. do dnia 31.07.2024 r.
   4. 
   2.  W zakres przedmiotu zamÛwienia wchodz? nast?puj?ce czynno?ci:
   4. 2.1 ca?odobowe usuwanie awarii i ich skutkÛw, zabezpieczanie dora?ne instalacji i obiektÛw, gdy gro?? awari?,
   4. 2.2 wykonywanie bie??cej konserwacji i prac naprawczych instalacji i urz?dze? elektrycznych i piorunochronnych zg?aszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zg?oszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarÛwno w odniesieniu do budynkÛw i lokali oraz urz?dze? i instalacji terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez ZGN oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN,Poosta?e zawarte w SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas przyst?pienia do usuni?cia zg?oszonej awarii / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie okresu udzielonej gwarancji powy?ej 36 miesi?cy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOM Wierzbno
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
DOM Wierzbno - teren ZGN w dzielnicy MokotÛw m.st.Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urz?dzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, znajduj?cych si? w VI rejonach administracyjnych, w okresie od dnia nast?puj?cego po dniu podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia
   1. 08.2022 r. do dnia 31.07.2024 r.
   4. 
   2.  W zakres przedmiotu zamÛwienia wchodz? nast?puj?ce czynno?ci:
   4. 2.1 ca?odobowe usuwanie awarii i ich skutkÛw, zabezpieczanie dora?ne instalacji i obiektÛw, gdy gro?? awari?,
   4. 2.2 wykonywanie bie??cej konserwacji i prac naprawczych instalacji i urz?dze? elektrycznych i piorunochronnych zg?aszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zg?oszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarÛwno w odniesieniu do budynkÛw i lokali oraz urz?dze? i instalacji terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez ZGN oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, Pozosta?e zawarte w SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas przyst?pienia do usuni?cia zg?oszonej awarii / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie okresu udzielonej gwarancji powy?ej 36 miesi?cy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOM Polkowska
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
DOM Polkowska - teren ZGN w dzielnicy MokotÛw m.st.Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urz?dzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy MokotÛw oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, znajduj?cych si? w VI rejonach administracyjnych, w okresie od dnia nast?puj?cego po dniu podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia
   1. 08.2022 r. do dnia 31.07.2024 r.
   4. 
   2.  W zakres przedmiotu zamÛwienia wchodz? nast?puj?ce czynno?ci:
   4. 2.1 ca?odobowe usuwanie awarii i ich skutkÛw, zabezpieczanie dora?ne instalacji i obiektÛw, gdy gro?? awari?,
   4. 2.2 wykonywanie bie??cej konserwacji i prac naprawczych instalacji i urz?dze? elektrycznych i piorunochronnych zg?aszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zg?oszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarÛwno w odniesieniu do budynkÛw i lokali oraz urz?dze? i instalacji terenowych na terenach zarz?dzanych i administrowanych przez ZGN oraz w lokalach gminnych znajduj?cych si? w budynkach nie b?d?cych w administracji ZGN, Pozosta?e zawarte w SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas przyst?pienia do usuni?cia zg?oszonej awarii / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie okresu udzielonej gwarancji powy?ej 36 miesi?cy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 125-354636
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DOM S?u?ewiec
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DOM Wierzbno
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DOM Polkowska
Lot n : 6 IntitulÈ:
Wykonywanie bie??cych us?ug remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynno?ci niezb?dnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timentType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50711000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment