Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 15/06/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de machines

2020/S 99-238361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de machines 2020/S 099-238361 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Num╚ro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL613 Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wies?aw Bogucki Courriel: wieslaw.bogucki@gkpge.pl T╚l╚phone: +48 661959855 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.pgeenergiaciepla.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale ...lectricit╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Prace serwisowe bie??cego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urz?dze maszynowni oraz system█w dodatkowych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim
II.1.2) Code CPV principal 50530000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Prace serwisowe bie??cego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urz?dze maszynowni oraz system█w dodatkowych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Lieu principal d'ex╚cution:
PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorz█w Wlkp., ul. Energetyk█w 6, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie kompleksowe prac serwisowych bie??cego utrzymania ruchu (?wiadczone na wszystkich zmianach we wszystkie dni tygodnia), konserwacyjno-remontowych, z uwzgl?dnieniem prac modernizacyjnych i remont█w kapitalnych oraz kompleksowego wykonywania prac zwi?zanych z usuwaniem usterek i awarii urz?dze cieplno-mechanicznych bran?y maszynowej wraz z ich armatur?, instalacjami i uk?adami pomocniczymi w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1. nie podlegaj wykluczeniu z post?powania, zgodnie z pkt 15.2 SIWZ;
   1. 2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, zgodnie z pkt 15.6 SIWZ.
   2.  Z post?powania o udzielenie Zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, kt█ry nie wykaza spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu lub nie wykaza braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝23 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   3.  Samooczyszczenie: Wykonawca, kt█ry podlega?by wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16˝20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wsp█?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodk█w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt█re s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Powy?sze nie ma zastosowania, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zam█wienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
   4.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczeg█lne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione przez Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
   5.  W przypadkach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewni temu Wykonawcy mo?liwo? udowodnienia, ?e jego udzia w przygotowaniu post?powania o udzielenie Zam█wienia nie zak?█ca konkurencji.
   6.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotycz?ce:
   6. 1. kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, tj.: Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
   7.  Wykonawca na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowi?zany jest do z?o?enia, za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE, jednolity europejski dokument zam█wienia zwany dalej ĐJEDZţ przy czym nale?y go z?o?y w formie elektronicznej, a plik musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 SIWZ.
   8.  Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni JEDZ w nast?puj?cym zakresie: cz???: II, III, IV (Wykonawca wype?nia jedynie sekcj ?, nie wype?nia sekcji A˝D cz??ci IV), VI.
   9.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w, w formie elektronicznej zgodnie z instrukcj z?o?enia JEDZ. 10. W przypadku wsp█lnego ubiegania si Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w terminie nie kr█tszym ni 10 dni dokument█w wyszczeg█lnionych w SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem Zam█wienia na sum ubezpieczenia nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony z?otych). W przypadku wsp█lnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zam█wienia przez dw█ch lub wi?cej Wykonawc█w wystarczy, ?e Wykonawcy spe?ni warunek wsp█lnie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona co najmniej jedn us?ug w zakresie remont█w bie??cych, konserwacji oraz prac zwi?zanych z usuwaniem usterek i awarii urz?dze cieplno-mechanicznych bran?y turbinowej, w tym pomp, spr??arek oraz turbin parowych i turbin gazowych o mocy co najmniej 20 MW wraz z instalacjami pomocniczymi o warto?ci ??cznej netto minimum 400 000,00 PLN; b) zapewni personel o udokumentowanych kwalifikacjach i w ilo?ci: ˇ 2 (dwie) osoby posiadaj?ce uprawnienia typu E ˝ eksploatacja dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (10 w zakresie 2, 3, 4, 5, 6, 7), ˇ 1 (jedna) osoba posiadaj?ca uprawnienia typu D ˝ doz█r dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (10 w zakresie 2, 3, 4, 5, 6, 7), ˇ 2 (dwie) osoby posiadaj?ce uprawnienia typu E ˝ eksploatacja dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9), ˇ 1 (jedna) osoba posiadaj?ca uprawnienia typu D (doz█r) w zakresie minimum: grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9). Przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy ma prawo wgl?du w dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie wymaganych uprawnie przez osoby maj?ce realizowa zam█wienie, co b?dzie warunkiem dopuszczenia tych os█b do realizacji prac. Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie uprawnie?.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 3 ustawy Pzp odst?puje od ??dania wadium w niniejszym post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana wni█s zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia (brutto) nale?nego Wykonawcy na podstawie umowy.
   3.  Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?na wnie? w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
   4.  Spos█b wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz zwrot zabezpieczenia okre?la art. 150 oraz 151 ustawy Pzp oraz wz█r umowy w sprawie Zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SIWZ).
   5.  Orygina dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy musi by dostarczony do Zamawiaj?cego przed podpisaniem umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Warunki finansowe zosta?y okre?lone w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o zam█wienie w rozumieniu art. 23 Pzp:
   1. 1. ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zam█wienia i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
   1. 2. musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam█wienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp ˝ fakt ustanowienia pe?nomocnika musi wynika z za??czonych do oferty dokument█w ˝ korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem. Pe?nomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa jakiego post?powania dotyczy, Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie, dane pe?nomocnika, czynno?ci jakie w post?powaniu ma prawo wykonywa pe?nomocnik.
   2.  Przed zawarciem umowy, je?eli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e wezwa do przedstawienia umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w. Szczeg█?owe informacje zgodnie z zapisami SIWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/06/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/06/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si za po?rednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, poprzez odszyfrowanie Ofert, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz on-line za pomoc Skype 15.6.2020 o godzinie 10.30. https://swpp2.gkpge.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zam█wienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s w SIWZ.
   2.  Tre? SIWZ wraz z za??cznikami dost?pna jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego ˝ w systemie SWPP2.
   3.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni licz?c od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwr█conej (tj. w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu).
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, i szczeg█?owe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zosta?y w pkt 31 SIWZ. https://www.swpp2.gkpge.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b;
   6. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej;
   6. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie:
   7. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   7. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   8.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z (...) ˝ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de rÚparation et d'entretien de machines