Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 11/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de machines

2022/S 10-022213  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de machines 2022/S 010-022213 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad Antoszczyk Courriel: Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 887047718 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przegl?d okresowy urz?dze pomocniczych turbiny parowej typu TC-32 oraz turbiny gazowej typu GT8C w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZWR/01313/2021
II.1.2) Code CPV principal 50530000 Services de rÈparation et d'entretien de machines
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest: przegl?d okresowy urz?dze pomocniczych turbiny parowej typu TC-32 oraz turbiny gazowej typu GT8C w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A.; Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim - 66-400 GorzÛw Wlkp.; ul. EnergetykÛw
   6. 
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest przegl?d okresowy urz?dze pomocniczych turbiny parowej typu TC-32 oraz turbiny gazowej typu GT8C w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmiot zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci: - Wykonanie w roku 2022 okresowego przegl?du w zakresie prac mechanicznych, urz?dze i instalacji pomocniczych turbiny parowej typu TC-32, produkcji Zak?adÛw Mechanicznych im. Gen. K. ?wierczewskiego w Elbl?gu o numerze technologicznym T6, wspÛ?pracuj?cej z generatorem typu GT2-32-01 o numerze technologicznym G6; - Wykonanie w roku 2022 okresowego przegl?du w zakresie prac mechanicznych, urz?dze i instalacji pomocniczych turbiny gazowej typu GT8C, produkcji ABB Zamech Ltd. Elbl?g, o numerze technologicznym T8, wspÛ?pracuj?cej z generatorem typu WY 16Z-068LL o numerze technologicznym G8. Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 02/09/2022 Fin: 28/09/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w Post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: - w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykona co najmniej 2 (dwie) us?ugi w zakresie remontÛw urz?dze pomocniczych, w tym w szczegÛlno?ci pomp, armatury i wymiennikÛw turbozespo?Ûw parowych lub gazowych o mocy co najmniej 15 MW, wraz z instalacjami pomocniczymi o warto?ci ??cznej netto min. 100 000,00 z Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunkÛw, o ktÛrych mowa w pkt III.1.3 Og?oszenia, Wykonawca przedstawi wykaz us?ug wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy odst?puje od ??dania wadium w niniejszym Post?powaniu.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Warunki finansowe zosta?y okre?lone w projekcie umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o ZamÛwienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP: - Ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie ZamÛwienia; - Musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego ZamÛwienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP ñ fakt ustanowienia Pe?nomocnika musi wynika z za??czonych do Oferty doku. ñ wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem; - Pe?nomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa jakiego Post?powania dotyczy, WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o ZamÛwienie, dane pe?nomocnika, czynno?ci jakie w Post?powaniu ma prawo wykonywa pe?nomocnik; - Przed zawarciem Umowy, je?eli Oferta WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e wezwa do przedstawienia kopii umowy reguluj?cej wspÛ?prac tych WykonawcÛw
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ ñ Projekt umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/02/2022 Heure locale: 13:00 Lieu:
Otwarcie ofert odb?dzie si bez udzia?u WykonawcÛw, przy u?yciu Systemu Zakupowego GK PGE, w dniu 11.02.2022 r. o godz. 13:00. Do up?ywu tego terminu, Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zapoznania si z Ofert?. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Niezw?ocznie po otwarciu ofert, zamawiaj?cy, za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE, zamie?ci informacj z otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw Zamawiaj?cy zamieszcza skrÛcone informacje na poni?sze tematy. Pe?na dokumentacja dost?pna jest na platformie zakupowej Zamawiaj?cego pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/
   1.  Przedmiotowe Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pÛ?n. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego ñ art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Ustawy PZP, przepisÛw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamÛwienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s w SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 ust. 1 Ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
   5.  Oferty, o?wiadczenia, w tym o?wiadczenie wst?pne, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej, i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Ustawy PZP.
   6.  Zasady ochrony danych osobowych w post?powaniu okre?lone zosta?y w SWZ oraz za??czniku nr 2 do SWZ ñ Projekt umowy.
   7.  W Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec ktÛrych brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP, oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy PZP. Wykluczenie nast?puje w przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP.
   8.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 9 Ustawy PZP, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie przes?anki, o ktÛrych mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy PZP. https://swpp2.gkpge.pl/ https://www.swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie ZamÛwienia oraz DokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania. Odwo?anie wnosi si w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a;
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de machinesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines