Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 10/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de machines et d'appareils ╚lectriques et de mat╚riel connexe

2022/S 10-022195  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de machines et d'appareils ╚lectriques et de mat╚riel connexe 2022/S 010-022195 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGNiG TERMIKA SA Adresse postale: ul. Modli?ska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-216 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Woroniecka Courriel: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl T╚l╚phone: +48 225878439 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.termika.pgnig.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://termika.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonania remontu instalacji elektrycznych w Ciep?owni Kaw?czyn w Warszawie Num╚ro de r╚f╚rence: 21DOZZ931
II.1.2) Code CPV principal 50532000 Services de r╚paration et d'entretien de machines et d'appareils ╚lectriques et de mat╚riel connexe
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego remontu instalacji elektrycznych w Ciep?owni Kaw?czyn w Warszawie wraz z dostarczeniem niezb?dnych materia?█w, cz??ci zamiennych, aparatury i urz?dze?, element█w konstrukcyjnych i instalacji oraz sporz?dzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Ciep?ownia Kaw?czyn, ul. Che?m?y?ska 180, 04-468 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego remontu instalacji elektrycznych w Ciep?owni Kaw?czyn w Warszawie wraz z dostarczeniem niezb?dnych materia?█w, cz??ci zamiennych, aparatury i urz?dze?, element█w konstrukcyjnych i instalacji oraz sporz?dzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ931 stanowi?cych za??cznik nr 6 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia ˝ Instrukcji dla Wykonawc█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 22/04/2022 Fin: 16/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy: 1) wobec kt█rych nie zachodz podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zam█wie publicznych Wi?cej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiaj?cy zawar w SWZ dost?pnej na Platformie przetargowej od dnia publikacji niniejszego og?oszenia: https://termika.eb2b.com.pl/. 2) spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp , w zakresie: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym (Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga w tym zakresie); 2) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w (Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga w tym zakresie); 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga w tym zakresie); 4) zdolno?ci technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem okre?lonym w sekcji III.1.3 og?oszenia).
   2.  Wykonawca do??cza do oferty Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) jako dow█d potwierdzaj?cy, na dzie sk?adnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, kt█ry tymczasowo zast?puje wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. a) Jednolity dokument sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiaj?cy udost?pnia formularz jednolitego dokumentu w formie edytowalnej oraz w postaci pliku 21DOZZ903-espd-request.xml , kt█re s zamieszczone na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w zak?adce ĐZa??cznikiţ wraz z instrukcj wype?nienia. Wykonawca w Cz??ci IV jednolitego dokumentu pt. Kryteria kwalifikacji, punkt C Zdolno? techniczna i zawodowa, w wierszu tabeli Đopisţ zawrze wszystkie wymagane przez Zamawiaj?cego informacje okre?lone w za??cznikach nr 2 i 3 do SWZ Instrukcji dla Wykonawc█w. b) W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, o?wiadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o kt█rym mowa w pkt a), tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   3.  Szczeg█?owe informacje o podstawach wykluczenia i zasadach kwalifikacji podmiotowej, a tak?e podmiotowych ?rodkach dowodowych ??danych od wykonawcy ( w tym od wykonawcy zagranicznego, wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienia oraz wykonawcy polegaj?cego na sytuacji lub zdolno?ciach podmiotu udost?pniaj?cego zasobny) okre?lono w SWZ. https://termika.eb2b.com.pl/ https://termika.eb2b.com.pl/
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: wyka? si zrealizowaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy to w tym okresie - us?ug polegaj?cych na wykonaniu prac remontowych w bran?y elektrycznej na rozdzielniach, niskiego i ?redniego napi?cia o warto?ci sumarycznej min. 500.000 PLN, w tym co najmniej 1 zam█wienia na prace remontowe w bran?y elektrycznej na rozdzielni niskiego lub ?redniego napi?cia o warto?ci min. 50.000 PLN oraz co najmniej 1 zam█wienia na prace remontowe lub serwisowe w bran?y elektrycznej na rozdzielni minimum 110 kV o warto?ci min. 100.000 PLN. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na potwierdzenie spe?niania niniejszych warunk█w Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy z?o?enia:
   1. 1. o?wiadczenia w JEDZ (zgodnie z informacj zawart w Sekcji II.1.1) ust. 2 powy?ej) oraz
   1. 2. na wezwanie nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   1. 2.1. wykaz zam█wie wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych zam█wienia zosta?y wykonane (na formularzu stanowi?cym za??cznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawc█w), oraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te zam█wienia zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego zam█wienia zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie Wykonawcy; Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji zam█wie wykonanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, powy?szy wykaz dotyczy zam█wie?, w kt█rych wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?.
   2.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych tu mowa sk?ada - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, kt█ry/kt█rzy wykazuje/ spe?nianie warunku.
   3.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy, sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa wy?ej odpowiednio do udost?pnianych zasob█w.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegaj?cy si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia.
   2.  Zgodnie z art. 59 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie Zamawiaj?cy ??da przedstawienia umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w najp█?niej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ931 stanowi?cych za??cznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawc█w. Zamawiaj?cy zgodnie z art. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych nadz█r wykonawczy nad realizacj przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owe wymagania w tym zakresie okre?lono w projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ931.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
W przypadku z?o?enia co najmniej 2 ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, Zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcj elektroniczn?, stosownie do przepis█w art. 227˝238 ustawy Pzp.
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 10/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 10/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 10/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma eB2B pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w post?powaniu 21DOZZ931. https://termika.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie ofert oraz wszelkich dokument█w i o?wiadcze odbywa si przy u?yciu Platformy Zakupowej Za dat wp?ywu oferty, o?wiadcze?, wniosk█w, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich wczytania do Platformy.
   2.  Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej okre?la Regulamin Platformy Zakupowej (dost?pny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przyst?puj?c do post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego tj. bezp?atnie rejestruj?c si lub loguj?c, (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre?lone w Regulaminie oraz uznaje go za wi???cy.
   3.  Zamawiaj?cy wskazuje dopuszczalny format sporz?dzania informacji i dokument█w w post?powaniu:
   3. 1. ofert?, o?wiadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, podmiotowe ?rodki dowodowe, w tym o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp oraz zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, pe?nomocnictwa, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzgl?dnieniem rodzaju przekazywanych danych, przy czym Zamawiaj?cy zaleca wykorzystywanie plik█w w formacie .pdf.,
   3. 2. informacje, o?wiadczenia lub dokumenty, inne ni okre?lone w pkt
   3. 1., przekazywane w post?powaniu, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo?rednio do wiadomo?ci przekazywanej przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, o kt█rych mowa w pkt
   1. 
   4.  Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym Zamawiaj?cy nie okre?la limitu liczby plik█w.
   5.  Ofert oraz o?wiadczenie na formularzu jednolitego dokumentu sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwo?ania wskazane s w art. 516 ustawy Pzp.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a; c) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej d) w przypadkach innych ni okre?lone w a)-c) - w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/01/2022 Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de machines et d'appareils ╚lectriques et de mat╚riel connexeType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 10/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50532000 - Services de rÚparation et d'entretien de machines et d'appareils Úlectriques et de matÚriel connexe