Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2023/S 194-608627  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2023/S 194-608627 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
NumÈro national d'identification: 526 25 44 258 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: ÑPKP Intercityî S.A., Biuro ZakupÛw, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Courriel: dawid.wolkowiecki@intercity.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.intercity.pl/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie wymiany wyk?adziny pod?ogowej w 10 pojazdach serii ED250 NumÈro de rÈfÈrence: 22/WNP-013987/TUT
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie wymiany wyk?adziny pod?ogowej w 10 pojazdach serii ED250.
   2.  Post?powanie w sprawie udzielenia zamÛwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej "ustawa Pzp".
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 682 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie wymiany wyk?adziny pod?ogowej w 10 pojazdach serii ED250.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie b?dzie udzielone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) w zw. z art. 388 pkt 1 ustawy Pzp. W ramach dotychczasowych kontroli pojazdÛw serii ED250 (dalej ÑPojazdyî) prowadzonych przez Zamawiaj?cego w zakresie kwestii jako?ciowych wn?trza oraz w ramach odbiorÛw PojazdÛw po wykonanych us?ugach sprz?tania w zwi?zku z realizacj? us?ug utrzymania ?wiadczonych przez ALSTOM KONSTAL S.A. na podstawie umowy dostawy PojazdÛw zawartej w dniu 30.05.2011 r. (dalej ÑUmowa dostawyî), stwierdzono konieczno?? wymiany wyk?adziny pod?ogowej z przyczyn eksploatacyjnych pozostaj?cych w obszarze odpowiedzialno?ci kontraktowej ALSTOM KONSTAL S.A., jak i niezale?nych od ALSTOM KONSTAL S.A. i wy??czonych z zakresu ?wiadczenia Us?ug Utrzymania (A&V). Wymiana wyk?adziny pod?ogowej zu?ytej z przyczyn eksploatacyjnych nast?pi w ramach us?ug utrzymania, na podstawie ß 37 Umowy dostawy. Natomiast wymiana wyk?adziny zniszczonej wskutek zdarze? opisanych w ß 44 Umowy dostawy, wy??czonych z Us?ug Utrzymania i kwalifikowanych jako Naprawy A&V, powinna zosta? przeprowadzona przez Zamawiaj?cego. Z uwagi na konieczno?? ingerencji Wykonawcy w zabudow? pojazdu konieczne jest posiadanie dokumentacji konstrukcyjnej w wymaganym zakresie. W szczegÛlno?ci wskaza? nale?y, ?e technologia wymiany wyk?adziny wymaga uprzedniego obszernego demonta?u elementÛw zabudowy wn?trza pojazdu takich jak: fotele pasa?erskie, rega?y baga?owe, coko?y i ?cianki dzia?owe oraz wymaga rÛwnie? ingerencji w uk?ad elektryczny w postaci demonta?u grzejnikÛw elektrycznych. Poprawny demonta? i monta? ww. elementÛw jak rÛwnie? monta? wyk?adziny jest mo?liwy do zrealizowania jedynie w oparciu o szczegÛ?ow? dokumentacj? konstrukcyjn? tj. rysunki, instrukcje wykonawcze, schematy oraz zestawienia materia?Ûw z??cznych. Prawa do przedmiotowej dokumentacji posiada na wy??czno?? ALSTOM KONSTAL S.A. Zgodnie z par. 15 ust. 2 Umowy Dostawy z dnia 30.05.2011 r. posiadana przez PKP IC dokumentacja obejmuje dokumenty niezb?dne do prawid?owej eksploatacji i utrzymania pojazdÛw. Na etapie zakupu i dostawy pojazdÛw na podstawie Umowy Dostawy, Zamawiaj?cy zagwarantowa? sobie prawo do dokumentacji technicznej w najszerszym mo?liwym zakresie, na ktÛre zezwala?y warunki rynkowe. Powy?sza dokumentacja zwi?zana jest z eksploatacj? i utrzymaniem planowym Pojazdu, nie mo?na jednak na jej podstawie dokonywa? czynno?ci ingeruj?cych w zabudow? Pojazdu. Dokumentacja posiadana przez Zamawiaj?cego umo?liwienia poprawn? wymian? wyk?adziny pod?ogowej, natomiast ALSTOM KONSTAL S.A. wskaza?, ?e nie przeka?e prawa w?asno?ci intelektualnej do pe?nej dokumentacji. Wobec powy?szego zlecenie wykonania us?ugi innemu podmiotowi nie jest mo?liwe z uwagi na brak mo?liwo?ci udost?pnienia odpowiedniej dokumentacji. W ramach omawiania przyczyn technicznych nale?y zwrÛci? uwag? rÛwnie? na aspekt utrzymania PojazdÛw w ramach realizowanej Umowy dostawy. W przypadku wymiany wyk?adziny wy??czonej z us?ug utrzymania przez podmiot trzeci powsta?oby kolejne ryzyko polegaj?ce na rozbiciu odpowiedzialno?ci gwarancyjnej. W przypadku wymiany wyk?adziny przez ALSTOM KONSTAL S.A., wszelkie stwierdzone nieprawid?owo?ci b?d? zg?aszane do ALSTOM KONSTAL S.A. i usuwane w ramach utrzymania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Pojazd zostanie wy??czony na Warsztacie Utrzymania Technicznego WUT, a czas wy??czenia zostanie wliczony do wspÛ?czynnika kontraktowego obliczanego na podstawie par. 42 Umowy dostawy. Natomiast w przypadku wymiany wyk?adziny przez podmiot trzeci w znacz?cy sposÛb skomplikowa?aby si? kwestia odpowiedzialno?ci za uszkodzenia, co generowa?oby ryzyko d?u?szego procedowania zg?osze? gwarancyjnych, a w konsekwencji wyd?u?enia okresu wy??czenia Pojazdu z eksploatacji.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie wymiany wyk?adziny pod?ogowej w 10 pojazdach serii ED250
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alstom Polska S.A.
Adresse postale: ul. Emilii Plater 53 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-113 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 682 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania wykonawcy informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1ñ2, jak rÛwnie? w terminach okre?lonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Wykonanie wymiany wyk?adziny pod?ogowej w 10 pojazdach serii ED250 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant