Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de mat╚riel roulant

2020/S 149-366434  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de mat╚riel roulant 2020/S 149-366434 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 01573349000000 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 125/127 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-017 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Kuli?ska Courriel: zp@skm.warszawa.pl T╚l╚phone: +48 226997235 Fax: +48 226997236 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.skm.warszawa.pl www.skm.warszawa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://skm-warszawa.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie trzynastu obs?ug technicznych poziomu P4 utrzymania pojazd█w typu 27WE zgodnie z DSU dla EZT typu 27WE wraz z wykonaniem prac dodatkowych zwi?zanych z obs?ug techn. poziomu P4 EZT typu 27WE Num╚ro de r╚f╚rence: OPZ-210/2/2020
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de r╚paration et d'entretien de mat╚riel roulant
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Na przedmiot zam█wienia sk?ada si wykonanie trzynastu obs?ug technicznych poziomu P4 utrzymania EZT typu 27WE o numerach fabrycznych 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 wed?ug zatwierdzonej dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zarz?d Sp█?ki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie Dokumentacji systemu utrzymania stanowi?cej Za??cznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.
   2.  Przy skorzystaniu z prawa opcji, przedmiot zam█wienia mo?e zosta powi?kszony o wykonanie: a) prac dodatkowych, zwi?zanych z obs?ug techniczn poziomu P4 EZT typu 27WE, wykraczaj?cych poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 27WE; b) prac dodatkowych pozaplanowych, zwi?zanych z obs?ug techniczn poziomu P4 EZT typu 27WE, wykraczaj?cych poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 27WE oraz poza zakres, o kt█rym mowa w lit. a.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w: a) Za??cznik nr 2 do SIWZ ˝ Specyfikacji technicznej; b) Za??cznik nr 3 do SIWZ ˝ Istotne postanowienia umowy ˝ IPU.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia podstawowego jest wykonanie trzynastu obs?ug technicznych poziomu P4 utrzymania pojazd█w typu 27WE (dalej zwanymi ĐEZTţ lub ĐPojazdemţ, a ??cznie ĐPojazdamiţ) o numerach fabrycznych 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 wed?ug zatwierdzonej dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zamawiaj?cego Dokumentacji systemu utrzymania elektrycznych zespo?█w trakcyjnych typu 27WE, stanowi?cej Za??cznik nr 1 do Specyfikacji technicznej (dalej ĐDSUţ). W przypadku zastosowania prawa opcji, przedmiot zam█wienia mo?e zosta powi?kszony o: a) wykonanie prac dodatkowych, zwi?zanych z obs?ug techniczna poziomu P4 EZT, wykraczaj?cych poza zakres prac przewidzianych w DSU w o kt█rych mowa w pkt
   4. 2 specyfikacji technicznej; b) wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, zwi?zanych z obs?ug techniczn poziomu P4 EZT, wykraczaj?cych poza zakres prac przewidzianych w DSU, innych ni prace, o kt█rych mowa w pkt
   4. 1 i
   4. 2 Specyfikacji technicznej, o kt█rych mowa w pkt
   4. 3 specyfikacji technicznej. Wykonawca wykona prace, o kt█rych mowa powy?ej, zgodnie z DSU, oraz faktycznym stanem pojazd█w. W celu oceny stanu technicznego pojazd█w, Zamawiaj?cy zaleca udzia Wykonawcy w wizji lokalnej (szczeg█?owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w wizji lokalnej zosta?y zawarte w SIWZ). Przy wykonywaniu prac podstawowych oraz prac dodatkowych uj?tych w pkt
   4. 1,
   4. 2 i
   4. 3 Specyfikacji technicznej, Wykonawca zobowi?zany jest w pierwszej kolejno?ci do u?ywania cz??ci zamiennych zgodnych z katalogiem cz??ci zamiennych stanowi?cych Za??cznik nr 6 do Specyfikacji technicznej. W trakcie obs?ugi P4, u?ycie cz??ci innych producent█w i/lub zamiennik█w mo?liwe jest jedynie po wcze?niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym. Uzgodnienie mo?e zosta dokonane pisemnie lub mailowo na adres wskazany w umowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji us?ugi / Pond╚ration: 20 % Prix - Pond╚ration: 80 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/07/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawem opcji obj?te s nast?puj?ce prace dodatkowe: a) Remont kapitalny (RK1) 18 sprz?g█w czo?owych typ 010.518, firmy Voith Turbo Scharfenberg GmbH& Co.KG. Remont musi by wykonany przez producenta sprz?gu lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Po roz?o?eniu sprz?g█w na cz??ci, wymagane jest dostarczenie przez Wykonawc remontu raportu z weryfikacji stanu sprz?g█w, a po remoncie dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentu po?wiadczaj?cego wykonanie prac w j?zyku polskim; b) Remont kapitalny (RK1) 50 sprz?g█w mi?dzywagonowych typ 750.008, firmy Voith Turbo Scharfenberg GmbH& Co.KG. Remont musi by wykonany przez producenta sprz?gu lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Po roz?o?eniu sprz?g█w na cz??ci, wymagane jest dostarczenie przez Wykonawc remontu raportu w j?zyku polskim z weryfikacji stanu sprz?g█w, a po remoncie dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentu po?wiadczaj?cego wykonanie prac w j?zyku polskim; c) Wymiana ?o?ysk w 48 przek?adniach osiowych typu GGM 275 SO/549 firmy Gmeinder Getriebeservice GmbH. Wymiana musi by przeprowadzona przez producenta przek?adni lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Po wymianie wymagane jest dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentu po?wiadczaj?cego wykonanie prac w j?zyku polskim; d) W przypadku uszkodzenia osi przez Wykonawc w trakcie demonta?u k█ lub tarcz hamulcowych, koszt osi, oraz jej wymiany ponosi Wykonawca; e) Naprawa drzwi do szaf SE/SN (rolety) na 13 Pojazdach, obejmuj?ca wymian zamk█w; f) Wymiana k█ monoblokowych, tarcz hamulcowych, oraz ok?adzin ciernych na 8 Pojazdach. Nowe ko?a monoblokowe, tarcze hamulcowe, oraz ok?adziny cierne zostan zakupione, oraz dostarczone przez Zamawiaj?cego. W zakresie Wykonawcy jest roz?adunek i magazynowanie k█ do czasu ich monta?u; g) Wymiana 52 dysz SD-1 w systemie smarowania obrze?y ko?a Railjet; h) Wykonanie kontrolnego przegl?du sterowania na 13 pojazdach przez producenta systemu Skoda Digital s.r.o. (Lokel). Rozliczenie prac nast?pi po cenach jednostkowych, wskazanych w ofercie Wykonawcy. Prawem opcji obj?te s r█wnie obj?te prace dodatkowe pozaplanowe okre?lone w tabeli nr 3 specyfikacji technicznej oraz naprawy, kt█re nie zosta?y uj?te w DSU, b?d w pracach dodatkowych, o kt█rych mowa w pkt
   4. 2 Specyfikacji technicznej, a mog wyst?pi podczas wykonywania obs?ugi P4. Rozliczenie prac nast?pi po cenach jednostkowych, wskazanych w ofercie Wykonawcy.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ocenia oferty na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: ˇ cena (C) ˝ 80 %, ˇ termin realizacji us?ugi (TU) ˝ 20 %.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ze wzgl?du na brak miejsca w innych pkt, Zamawiaj?cy wskazuje:
   1.  O?wiadczenia i dokumenty wymagane do z?o?enia wraz z Formularzem oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawc?: 1) jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ); 2) zobowi?zanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia; 3) pe?nomocnictwo.
   2.  O?wiadczenia sk?adane przez Wykonawc?, bez wezwania ze strony Zamawiaj?cego, po czynno?ci otwarcia ofert: Ka?dy z Wykonawc█w, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   3.  O?wiadczenia i dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu: a) wykaz os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami; b) wykaz zam█wie (wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych), w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, wraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie; c) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum 1 000 000,00 PLN. 2) O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia z Post?powania: a) informacja z KRK, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy Pzp w zwi?zku z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, dla ka?dej z os█b dla kt█rej zgodnie z ustaw Pzp informacja taka jest sk?adana; b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba ?e Zamawiaj?cy b?dzie m█g uzyska dokumenty za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, pod warunkiem, i dokumenty s dost?pne w j?zyku polskim; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at, lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. Wz█r stanowi Za??cznik nr 8 do SIWZ; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne. 3) Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada: a) zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 2 lit. a powy?ej, informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp ˝ wystawiony nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert... Cd. w SIWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN (s?ownie z?otych: jeden milion).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e przy realizacji przedmiotu zam█wienia dysponuje lub b?dzie dysponowa przynajmniej jedn osob odpowiedzialn za nadz█r prac, posiadaj?c wykszta?cenie wy?sze techniczne (co najmniej tytu in?yniera), posiadaj?c co najmniej 3-letnie do?wiadczenie na stanowisku koordynatora napraw pojazd█w kolejowych (jako kierownik projektu). W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenia), Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawc wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa przynajmniej jedn osob o wykszta?ceniu i do?wiadczeniu opisanym w tre?ci warunku.
   2.  Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowa lub realizuje nale?ycie w ramach jednej lub kilku um█w, minimum 5 obs?ug 4-go poziomu utrzymania EZT, w tym przynajmniej jednego EZT z nap?dem falownikowym. Je?eli Wykonawca w dacie sk?adania oferty wykonuje zam█wienie, o kt█rym mowa w pkt 2 powy?ej, wskazany tam warunek uznaje si za spe?niony, je?eli do up?ywu terminu sk?adania ofert Wykonawca wykona us?ugi, w ilo?ci nie mniejszej ni okre?lona powy?ej. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, odno?nie warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenia), Zamawiaj?cy dopuszcza sumowanie do?wiadczenia posiadanego przez Wykonawc█w, a tym samym warunki te mo?e spe?nia jeden, kilku ??cznie, lub wszyscy Wykonawcy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium wysoko?ci 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Cena oferty brutto oraz ka?dy jej sk?adnik ma by wyra?ona w polskich z?otych (PLN). Z?o?enie oferty z cen w walucie obcej spowoduje uznanie oferty za niezgodn z tre?ci SIWZ i jej odrzucenie. Cena oferty oraz ka?dy jej sk?adnik powinien obejmowa wszelkie prace jakie s niezb?dne dla prawid?owego wykonania przedmiotu zam█wienia, zgodnie z zakresem okre?lonym w SIWZ, Specyfikacji technicznej (Za??cznik nr 2 do SIWZ) i IPU, kt█ry stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ, w szczeg█lno?ci zawiera kwot podatku VAT, obliczon wed?ug stawki zgodnej z przepisami obowi?zuj?cymi na dzie sk?adania ofert oraz inne niezb?dne koszty ponoszone przez Wykonawc?, kt█re pozostaj w zwi?zku z realizacj przedmiotu zam█wienia. Cena oferty jest cen niezmienn przez ca?y okres obowi?zywania umowy, za wyj?tkiem sytuacji okre?lonych w IPU, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe zasady rozlicze z Wykonawc okre?laj Istotne postanowienia umowy (IPU) stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 02/12/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Publiczne otwarcie ofert nast?pi w dniu 4 wrze?nia 2020 r., o godz. 11.30 za po?rednictwem Platformy zakupowej Zamawiaj?cego (http://skm-warszawa.eb2b.com.pl) http://skm-warszawa.eb2b.com.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu. Zamawiaj?cy wykluczy z udzia?u w post?powaniu Wykonawc?, wobec kt█rego zachodzi: 1) co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 24 ust. 8˝10 ustawy Pzp, Oraz, stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, ?e wykluczy z udzia?u w Post?powaniu Wykonawc?, wobec kt█rego zachodzi: 2) przes?anka z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 24 ust. 8˝10 ustawy Pzp.
   2.  Wraz z ofert Wykonawca winien z?o?y?: 1) JEDZ; 2) dokumenty, o kt█rych mowa w rozdziale IV ust. 4 SIWZ, w przypadku korzystania przez Wykonawc z sytuacji lub zdolno?ci innych podmiot█w; 3) dokument, z kt█rego wynika zakres umocowania do dokonania czynno?ci z?o?enia oferty w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie tej czynno?ci pe?nomocnikowi lub w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si udzielenie zam█wienia. Dokument musi zosta z?o?ony w formie elektronicznej i musi zosta podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnego na dzie z?o?enia oferty, certyfikatu IRIS b?d innego certyfikatu po?wiadczaj?cego posiadanie wdro?onego systemu zapewniania jako?ci w zakresie zwi?zanym z przedmiotem przetargu (przyk?adowo certyfikat ISO 9001, MMS itp.).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ˝ Prezes Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ˝ Prezes Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u VI ustawy w ww. przepisach przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod?. W wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne I prawne, uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego, kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Szczeg█?owe zasady dotycz?ce stosowania odwo?a oraz skarg do s?du okre?la dzia VI ustawy. Art. 182.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de rÚparation et d'entretien de matÚriel roulant