Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 02/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2020/S 180-435664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2020/S 180-435664

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 135-333507)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: "PKP Intercity" S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 pi?tro
Courriel: Magdalena.Suchocka@intercity.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.intercity.pl

http://www.intercity.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania zestawów ko?owych do wagonów osobowych

Numéro de référence: 20/WNP-003734/TUT

II.1.2)
Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest naprawa na 4-tym poziomie utrzymania zestawów ko?owych do wagonów osobowych.
   2.  Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 cz??ci.
   3.  Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej "ustaw Pzp". Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym.
   4.  Post?powanie prowadzone b?dzie w j?zyku polskim w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezp?atne.

https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 135-333507

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Lire:

Date: 02/10/2020

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 16/11/2020

Lire:

Date: 30/11/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Lire:

Date: 02/10/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant