Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2022/S 52-136200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2022/S 052-136200 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-232 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rados?aw Szpicki Courriel: zampubl@tw.waw.pl TÈlÈphone: +48 225326140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tw.waw.pl Adresse du profil díacheteur: https://tw.ezamawiajacy.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie naprawy g?Ûwnej zespo?Ûw nap?dowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na NumÈro de rÈfÈrence: DWZ/7/2020
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie naprawy g?Ûwnej zespo?Ûw nap?dowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na. Przedmiot zamÛwienia zosta? okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamÛwienia obejmuje zakres podstawowy okre?lony w pkt
   4. 3 rozdzia?u II SIWZ - wykonanie naprawy g?Ûwnej 152 zespo?Ûw nap?dowych oraz zakres w ramach prawa opcji okre?lony w pkt
   4. 8 rozdzia?u II SIWZ - wykonanie naprawy g?Ûwnej maksymalnie 40 zespo?Ûw nap?dowych , oraz o ile b?dzie taka konieczno?? wymiana cz??ci dla maksymalnie 192 zespo?Ûw nap?dowych.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 203-494712
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie naprawy g?Ûwnej zespo?Ûw nap?dowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
13/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SKB Drive Tech S.A.
Adresse postale: ul. Mi?a 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-180 Pays: Pologne Courriel: info@skbdrivetech.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 6 865 834.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: brak Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: brak Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dzia? IX Ñ?rodki ochrony prawnejî
:
odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo w formie pisemnej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie naprawy g?Ûwnej zespo?Ûw nap?dowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na. Przedmiot zamÛwienia zosta? okre?lony szczegÛ?owo w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamÛwienia obejmuje zakres podstawowy okre?lony w pkt
   4. 3 rozdzia?u II SIWZ ñ wykonanie naprawy g?Ûwnej 152 zespo?Ûw nap?dowych oraz zakres w ramach prawa opcji okre?lony w pkt
   4. 8 rozdzia?u II SIWZ ñ wykonanie naprawy g?Ûwnej maksymalnie 40 zespo?Ûw nap?dowych, oraz o ile b?dzie taka konieczno?? wymiana cz??ci dla maksymalnie 192 zespo?Ûw nap?dowych.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 13/10/2020 Fin: 31/12/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 7 720 875.26 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SKB Drive Tech S.A.
Adresse postale: Rondo ONZ 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-124 Pays: Pologne Courriel: info@skbdrivetech.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W trakcie napraw zespo?Ûw nap?dowych zosta?y stwierdzone uszkodzenia wykraczaj?ce poza opisany w umowie zakres i w zwi?zku z tym zasz?a konieczno?? zmiany zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, z uwagi na dodatkowy zakres napraw tych zespo?Ûw oraz uleg?o zwi?kszeniu zapotrzebowanie na poszczegÛlne cz??ci wymieniane w ramach prawa opcji. Wobec powy?szego ustalono, ?e: 1) na podstawie ß 9 ust. 2 pkt 1 lit. c umowy i art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ñ z uwagi na konieczno?? wykonania napraw dodatkowych nie uj?tych w zakresie umowy ñ zmianie uleg? zakres i warto?? umowy o 35477,54 z? netto, 2) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zwi?kszeniu uleg?a liczba i warto?? cz??ci wymienianych w ramach prawa opcji o 16 550,00 z? netto.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Zmiana dotycz?ca realizacji dodatkowych us?ug jest zgodna z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp - sta?a si? niezb?dna i zosta?y spe?nione warunki:a) zmiana Wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powodÛw technicznych ñ us?ugi musz? by? wykonywane w trakcie realizacji jednego zamÛwienia; w przypadku, gdy naprawa obejmuj?ca wymian? cz??ci wykroczy poza opisany zakres Zamawiaj?cy mo?e zrezygnowa? z wykonania naprawy w zakresie rozszerzonym, ale zespÛ? nap?dowy w takim przypadku nale?y zwrÛci? Zamawiaj?cemu w stanie zdemontowanym, co nie pozwala na jego dalsze u?ytkowanie;b) zmiana Wykonawcy spowodowa?aby istotn? niedogodno?? ñ Zamawiaj?cy by?by zmuszony do samodzielnego wykonania zamÛwienia w zakresie wykraczaj?cym poza wskazany zakres lub zlecenia takiego dzia?ania innemu Wykonawcy, co wi?za?oby si? z konieczno?ci? koordynacji dwÛch WykonawcÛw w ramach wykonania us?ugi oraz problemami w dochodzeniu potencjalnych roszcze? z tytu?u gwarancji jako?ci.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 7 668 847.72 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 7 720 875.26 PLN Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulantType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant