Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 150-430799  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 2022/S 150-430799 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubelska 26 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-802 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Kielczyk, Anna Wysmu?ek Courriel: przetargi@mazowieckie.com.pl Téléphone: +48 224737353 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazowieckie.com.pl
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacj? Numéro de référence: MWZ7.27.24.2022
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesi?ciu elektrycznych zespo?ów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacj? oraz pracami dodatkowymi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Miejsce wskazane przez Wykonawc?.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesi?ciu elektrycznych zespo?ów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacj? oraz pracami dodatkowymi.
   2. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w których Zamawiaj?cy odwo?uje si? do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwi?za? równowa?nych, normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SWZ i za??cznikach. W przypadku zastosowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania w formie pisemnej równowa?no?ci zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
   3. Szczegó?owy opis, zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia okre?laj? Projektowane postanowienia umowy stanowi?ce za??cznik nr 11 do SWZ oraz za??czniki do Projektowanych postanowie? umowy.
   4. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca realizowali zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o prac? w zakresie czynno?ci wskazanych w § 2 Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych za??cznik nr 11 do SWZ.Sposób udokumentowania zatrudnienia pracowników, uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?nienia przez Wykonawc? wymaga? oraz sankcje z tytu?u niespe?nienia okre?lonych wymaga? zosta?y zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 11 do SWZ.
   5. Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia by? ?wiadczony przez Wykonawc? posiadaj?cego wdro?ony system zarz?dzania jako?ci? w oparciu o standard IRIS (ISO/TS) 22163). Przedmiot zamówienia winien by? realizowany z zachowaniem standardów w zakresie jako?ci, niezawodno?ci i bezpiecze?stwa technicznego, zgodnie takim standardem.
   6. W przypadku wyst?pienia konieczno?ci wykonania prac spawalniczych Zamawiaj?cy wymaga, aby przed ich wykonaniem Wykonawca przedstawi? certyfikat oraz wykaz wykwalifikowanego personelu umo?liwiaj?cego wykonanie spawania zgodnie z norm? PN-EN 15085:2.
   7. Zamawiaj?cy wymaga udzielenia gwarancji jako?ci na okres co najmniej 18 miesi?cy, licz?c od dnia podpisania protoko?u komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespo?u trakcyjnego, na prace wykonane w ramach przedmiotu umowy/na ca?y pojazd po naprawie, w zale?no?ci od wyboru Wykonawcy.
   9. Zamawiaj?cy wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 ka?dego elektrycznego zespo?u trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacj? w terminie nie d?u?szym ni? 80 dni kalendarzowych, licz?c od dnia przekazania elektrycznego zespo?u trakcyjnego do naprawy. 10.Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Og - Okres udzielonej gwarancji jako?ci na ca?y elektryczny zespó? trakcyjny / Pondération: 12 Critère de qualité - Nom: Twn - Termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 ka?dego elektrycznego zespo?u trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacj? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 78
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 076-209040
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacj?
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cd. Sekcji III.1.3 -nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury, 3) dokument, o którym mowa w pkt13 ppkt 1 lit a Sekcji III
   1. 2, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt13 ppkt 1 lit b, c Sekcji III
   1. 2 powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, 4) je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2 lit a,c Sekcji III
   1. 3, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z wy??czeniem okoliczno?ci, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp) i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ppkt 3 stosuje si?, 5)Wykonawca, który polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w pkt 13 ppkt 1 lit a,c,d,e Sekcji III.
   1. 2, pkt 9 ppkt 1 lit a, b Sekcji III
   1. 3 dotycz?ce tych podmiotów, potwierdzaj?ce, ?e nie zachodz? wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z post?powania, 6) do podmiotów udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Sekcji III
   1. 3 pkt 9 ppkt 2, Sekcji VI
   3.  ppkt 3,4 stosuje si? odpowiednio. 10. W przypadku, gdy najwy?ej zostanie oceniona oferta z?o?ona przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców do z?o?enia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 13, Sekcji III
   1. 3 pkt 9 ppkt 1 dla ka?dego z Wykonawców oraz wezwie do z?o?enia dokumentów, o których mowa w Sekcji III
   1. 2 pkt 2, Sekcji III
   1. 3 pkt 8 ppkt 1, 2 które mog? by? z?o?one wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu ??cznie przez Wykonawców, 11. Wymagania dotycz?ce formy sk?adanych podmiotowych ?rodków dowodowych, innych dokumentów lub o?wiadcze? zosta?y opisane w Rozdz. VIII ust. 16 SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp, 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w sposób inny ni? okre?lony powy?ej.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie Zakupowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo??, o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza j? równie? na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub s? udost?pniane dokumenty zamówienia, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/08/2022 Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulantType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant