Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2022/S 150-430808  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2022/S 150-430808 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-217 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna S?dzik, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokÛj 603 Courriel: zakupy@polregio.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
NAPRAWA ZESTAW"W KO?OWYCH WRAZ Z WYMIAN? K"? MONOBLOKOWYCH NumÈro de rÈfÈrence: PZP1.240.1782.2021
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest naprawa zestawÛw ko?owych wraz z wymian? kÛ? monoblokowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna naprawa zestawÛw ko?owych wraz z wymian? kÛ? monoblokowych przeznaczonych do pojazdÛw serii: SA103, SA132,SA133,SA134,SA139.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 018-044939
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
NAPRAWA ZESTAW"W KO?OWYCH WRAZ Z WYMIAN? K"? MONOBLOKOWYCH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. W dniach 01.07.2021 r. - 30.07.2021 r. zosta?y przeprowadzone wst?pne konsultacje rynkowe.
   2. Wykonawca wraz z ofert? jest obowi?zany z?o?y?: 1)Dokumentacj? konstrukcyjn? oferowanego ko?a monoblokowego, osi, tarczy hamulcowej ñ zgodn? z normami, o ktÛrych mowa w dokumentacji post?powania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/ ; 2)Certyfikat weryfikacji WE wraz z wszystkim za??cznikami potwierdzaj?cy spe?nienie przez ka?dy oferowany rodzaj ko?a wymaga? Rozporz?dzenia Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjno?ci odnosz?cej si? do podsystemu ÑTabor ó lokomotywy i tabor pasa?erskiî systemu kolei w Unii Europejskiej w zwi?zku z ustaw? o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003, poz.789 ze zm.) (w szczegÛlno?ci Art. 25 cb i Art. 25 cc), Rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
   3. Wykonawca oferuj?cy rozwi?zania rÛwnowa?ne, w tym w odniesieniu do norm i certyfikatÛw, o ktÛrych mowa w ust.2 powinien dodatkowo z?o?y? wraz z ofert? (poza dokumentacj? ,o ktÛrej mowa w ust. 2) dokumentacj?, o ktÛrej mowa w dokumentacji post?powania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/. www.polregio.eb2b.com.pl/ www.polregio.eb2b.com.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulantType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant