Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide

2023/S 97-303387  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide 2023/S 097-303387 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Znój-Stasz Courriel: anna.znoj-stasz@gkpge.pl Téléphone: +48 785050018 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Remont kapitalny pomp pró?niowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Rzeszowie Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZSL/00442/2023
II.1.2) Code CPV principal 50511100 Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Remont kapitalny pomp pró?niowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Rzeszowie
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
PGE Energia Ciep?a S.A.; Oddzia? Elektrociep?ownia w Rzeszowie - 35-959 Rzeszów; ul. Ciep?ownicza 8 oraz warsztat Wykonawcy
II.2.4) Description des prestations:
Remont kapitalny pomp pró?niowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Rzeszowie
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji zamówienia rozpoczyna si? z Dat? Wej?cia w ?ycie Umowy, z zastrze?eniem ust.
   3. 6 projektu Umowy stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w pkt. 15 SWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w pkt. 15 SWZ.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w pkt. 15 SWZ.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Wykaz obiektywnych zasad i kryteriów udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w pkt. 15 SWZ.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
 
1.Zamawiaj?cy odst?puje od ??dania wadium w niniejszym Post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniós? zabezpieczenie nale?ytego wykonania Umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia (netto) nale?nego Wykonawcy na podstawie Umowy. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zosta?y okre?lone w pkt. 27 SWZ.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Warunki finansowe zosta?y okre?lone w Projekcie Umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp:
   1.  Ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy;
   2.  Musz? ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp - fakt ustanowienia Pe?nomocnika musi wynika? z za??czonych do Oferty dokumentów;
   3.  Pe?nomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa? jakiego Post?powania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o Zamówienie, dane pe?nomocnika, czynno?ci jakie w Post?powaniu ma prawo wykonywa? pe?nomocnik;
   4.  Przed zawarciem Umowy, je?eli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy mo?e wezwa? do przedstawienia kopi umowy reguluj?cej wspó?prac? tych Wykonawców.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Z Wykonawc?, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiaj?cego umowa, zgodnie z Projektem Umowy, wskazanym w za??czniku nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 13:30 Lieu:
Otwarcie Ofert odb?dzie si? bez udzia?u Wykonawców, przy u?yciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do up?ywu terminu otwarcia Ofert Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zapoznania si? z Ofert?.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Przedmiotowe Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z pó?n. zm), w trybie przetargu nieograniczonego - art. 378 ust. 1 w zw. z art. 132 i nast. Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   3.  Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z za??cznikami (SWZ) dost?pna jest bezp?atnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Wszelkie informacje niezamieszczone w tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a istotne dla post?powania znajduj? si? w SWZ - prosimy Wykonawców o szczegó?owe zapoznanie si? z jej tre?ci?.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach okre?lonych w Projekcie Umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
   5.  Oferty, o?wiadczenia, w tym o?wiadczenie Wst?pne, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej, i opatruje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.
   6.  Zamawiaj?cy niniejszym informuje, i? szczegó?owe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zosta?y w pkt 31 SWZ. https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Remont kapitalny pomp pró?niowych firmy NASH typ AT 706 KKS 01MAJ10AP001 i 01MAJ20AP001 zainstalowanych na Bloku Gazowo Parowym BGP w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Rzeszowie 19/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50511100 - Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide