Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de r╚paration et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en m╚tal

2023/S 97-303237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Services de r╚paration et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en m╚tal 2023/S 097-303237 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Num╚ro national d'identification: 5251007278 Adresse postale: ul. Feli?skiego 2B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Bia?as Courriel: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl T╚l╚phone: +48 225618018 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie Adresse du profil dÝacheteur: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl/pn/ias-warszawa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Affaires ╚conomiques et financi╦res
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug okresowych przegl?d█w, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/45/2022
II.1.2) Code CPV principal 50510000 Services de r╚paration et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en m╚tal
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, jest podzielone na 6 cz??ci (jak wyszczeg█lniono poni?ej), kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ: Cz??? 1 ˝ Rejon Warszawa 1 Cz??? 2 ˝ Rejon Warszawa 2 Cz??? 3 ˝ Rejon siedlecki Cz??? 4 ˝ Rejon ciechanowski Cz??? 5 ˝ Rejon radomski Cz??? 6 ˝ Rejon p?ocki
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 312 195.12 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 1 ˝ Rejon Warszawa 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Wo?omin, Otwock, ?yrard█w, Grodzisk Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 1 ˝ Rejon Warszawa 1 s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 2 ˝ Rejon Warszawa 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Piaseczno, Pruszk█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 2 ˝ Rejon Warszawa 2 s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 3 ˝ Rejon Siedlecki
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
?osice, Mi?sk Mazowiecki, Ostr█w Mazowiecka, Siedlce, Soko?█w Podlaski, Wyszk█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 3 ˝ Rejon Siedlecki s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 4 ˝ Rejon Ciechanowski
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'ex╚cution:
Ciechan█w, Mak█w Mazowiecki, M?awa, Ostro??ka, Przasnysz, Pu?tusk, ?uromin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 4 ˝ Rejon Ciechanowski s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 5 ˝ Rejon Radomski
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'ex╚cution:
Bia?obrzegi, Garwolin, Gr█jec, Kozienice, Radom, Szyd?owiec, Zwole?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 5 ˝ Rejon Radomski s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 6 ˝ Rejon P?ocki
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL923 P?ocki Lieu principal d'ex╚cution:
Gostynin, Legionowo, Nowy Dw█r Mazowiecki, P?ock, P?o?sk, Sierpc, Sochaczew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w cz??ci 6 ˝ Rejon P?ocki s?: 1) us?uga przegl?d█w okresowych instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno- kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz budynkach podleg?ych Jednostek na terenie wojew█dztwa mazowieckiego w podziale na 6 cz??ci w uj?ciu terytorialnym ˝ jeden przegl?d okresowy w okresie obowi?zywania umowy. 2) wykonywanie bie??cej konserwacji, napraw/usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni w ww. budynkach. Powy?sze zam█wienie obejmuje jednostki skarbowe z terenu wojew█dztwa mazowieckiego zwane dalej ĐUrz?damiţ, kt█rych charakterystyk? i lokalizacj? opisano w Za??cznikach Nr 2a i 2b do OPZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wykaz jednostek z podzia?em na 6 cz??ci zam█wienia zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia, Nr 2a - Wykaz obiekt█w i instalacji oraz Nr 2b do SWZ - Charakterystyka obiekt█w do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w przypadku usuwania awarii / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku zmian funkcjonalno-organizacyjnych (np. odst?pienia od wykonywania przegl?d█w okresowych w obiekcie w przypadku zaprzestania przez Zamawiaj?cego/Jednostki podleg?e u?ytkowania obiektu, wygaszenia trwa?ego zarz?du do nieruchomo?ci, przekazania obiektu innej Jednostce, remontu obiektu lub pozyskania/przekazania Zamawiaj?cemu/podleg?ej Jednostce dodatkowego obiektu w innej formie) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia lub ograniczenia przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 20 % w stosunku do za?o?e? przyj?tych na dzie? wszcz?cia post?powania, w ramach prawa opcji w ilo?ci: 1) Jednostek przyst?puj?cych do i odst?puj?cych od udzia?u w post?powaniu; 2) obiekt█w obj?tych us?ug? przegl?d█w okresowych; 3) us?ug naprawy/usuwania awarii instalacji obj?tych przedmiotem zam█wienia. Wykonawca nie b?dzie wnosi? z tego tytu?u ?adnych roszcze? wzgl?dem Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 228-655833
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 87/2023
Lot n : 1 Intitul╚:
Cz??? 1 ˝ Rejon Warszawa 1
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MERA TECHNIK Sp. z o. o.
Num╚ro national d'identification: 952-18-77-271 Adresse postale: Og█rkowa 96 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-998 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 38 935.65 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 88/2023
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??? 2 ˝ Rejon Warszawa 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MERA TECHNIK Sp. z o. o.
Num╚ro national d'identification: 952-18-77-271 Adresse postale: Og█rkowa 96 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-998 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 27 699.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 66/2023
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz??? 3 ˝ Rejon Siedlecki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRONIX s.c. Rafa? Sowi?ski, Krystyna Sowi?ska Num╚ro national d'identification: 5272306543 Adresse postale: Olbrachta 58a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 55 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 67/2023
Lot n : 4 Intitul╚:
Cz??? 4 ˝ Rejon Ciechanowski
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRONIX s.c. Rafa? Sowi?ski, Krystyna Sowi?ska Num╚ro national d'identification: 5272306543 Adresse postale: Olbrachta 58a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 66 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 68/2023
Lot n : 5 Intitul╚:
Cz??? 5 ˝ Rejon Radomski
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRONIX s.c. Rafa? Sowi?ski, Krystyna Sowi?ska Num╚ro national d'identification: 5272306543 Adresse postale: Olbrachta 58a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 80 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Umowa 69/2023
Lot n : 6 Intitul╚:
Cz??? 6 ˝ Rejon P?ocki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRONIX s.c. Rafa? Sowi?ski, Krystyna Sowi?ska Adresse postale: Olbrachta 58a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 41 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy p.z.p.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej 2)15dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10.Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie -s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12.Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 ?wiadczenie us?ug okresowych przegl?d█w, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz w?z?█w cieplnych i kot?owni 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50510000 - Services de rÚparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en mÚtal 
50720000 - Services de rÚparation et d'entretien de chauffage central