Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements

2022/S 225-648651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Varsovie: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements 2022/S 225-648651 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
NumÈro national d'identification: 526 25 44 258 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 142A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: ÑPKP Intercityî S.A., Biuro ZakupÛw, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 pi?tro Courriel: lukasz.gabrych@intercity.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej NumÈro de rÈfÈrence: 21/WNP-010064/INF
II.1.2) Code CPV principal 50220000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi polegaj?cej na kompleksowym utrzymaniu Urz?dze? sieci trakcyjnej b?d?cych w zarz?dzaniu Zamawiaj?cego w sprawno?ci technicznej, ?wiadczeniu Serwisu awaryjnego, Obs?ugi technicznej, wykonywaniu Przegl?dÛw okresowych i prac dodatkowych.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cztery odr?bne, poni?ej wskazane cz??ci (zadania). 1) cz??? 1: us?ugi w zakresie utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Centralnego 2) cz??? 2: us?ugi w zakresie utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Po?udniowego 3) cz??? 3: us?ugi w zakresie utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Zachodniego 4) cz??? 4: us?ugi w zakresie utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu PÛ?nocnego
   3.  Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych, dalej "Pzp".
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 843 973.57 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Centralnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50220000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?ania Zak?adu Centralnego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi polegaj?cej na kompleksowym utrzymaniu Urz?dze? sieci trakcyjnej b?d?cych w zarz?dzaniu Zamawiaj?cego w sprawno?ci technicznej, ?wiadczeniu Serwisu awaryjnego, Obs?ugi technicznej, wykonywaniu Przegl?dÛw okresowych i prac dodatkowych na terenie dzia?ania Zak?adu Centralnego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia prawa opcji, w wysoko?ci 20% ??cznej warto?ci przedmiotu zamÛwienia, polegaj?cego na: 1) rozszerzeniu zakresu zamÛwienia o nowe urz?dzenia sieci trakcyjnej (wynikaj?ce z potrzeb Zamawiaj?cego m. in. w wyniku wybudowania nowych torÛw; w??czenia nowych torÛw do umowy dzier?awy nieruchomo?ci, ktÛrych stron? jest Zamawiaj?cy) 2) przed?u?eniu okresu obowi?zywania umowy wraz ze zwi?kszeniem podstawowego zakresu zamÛwienia, maksymalnie o 3 miesi?ce albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z prawem opcji, 3) mo?liwo?ci zwi?kszenia limitu ?rodkÛw (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) z tytu?u wykonania prac dodatkowych oraz z tytu?u zastosowania materia?Ûw i cz??ci zamiennych. .
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Po?udniowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50220000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?ania Zak?adu Po?udniowego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi polegaj?cej na kompleksowym utrzymaniu Urz?dze? sieci trakcyjnej b?d?cych w zarz?dzaniu Zamawiaj?cego w sprawno?ci technicznej, ?wiadczeniu Serwisu awaryjnego, Obs?ugi technicznej, wykonywaniu Przegl?dÛw okresowych i prac dodatkowych na terenie dzia?ania Zak?adu Po?udniowego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia prawa opcji, w wysoko?ci 20% ??cznej warto?ci przedmiotu zamÛwienia, polegaj?cego na: 1) rozszerzeniu zakresu zamÛwienia o nowe urz?dzenia sieci trakcyjnej (wynikaj?ce z potrzeb Zamawiaj?cego m. in. w wyniku wybudowania nowych torÛw; w??czenia nowych torÛw do umowy dzier?awy nieruchomo?ci, ktÛrych stron? jest Zamawiaj?cy) 2) przed?u?eniu okresu obowi?zywania umowy wraz ze zwi?kszeniem podstawowego zakresu zamÛwienia, maksymalnie o 3 miesi?ce albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z prawem opcji, 3) mo?liwo?ci zwi?kszenia limitu ?rodkÛw (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) z tytu?u wykonania prac dodatkowych oraz z tytu?u zastosowania materia?Ûw i cz??ci zamiennych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Zachodniego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50220000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?ania Zak?adu Zachodniego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi polegaj?cej na kompleksowym utrzymaniu Urz?dze? sieci trakcyjnej b?d?cych w zarz?dzaniu Zamawiaj?cego w sprawno?ci technicznej, ?wiadczeniu Serwisu awaryjnego, Obs?ugi technicznej, wykonywaniu Przegl?dÛw okresowych i prac dodatkowych na terenie dzia?ania Zak?adu Zachodniego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia prawa opcji, w wysoko?ci 20% ??cznej warto?ci przedmiotu zamÛwienia, polegaj?cego na: 1) rozszerzeniu zakresu zamÛwienia o nowe urz?dzenia sieci trakcyjnej (wynikaj?ce z potrzeb Zamawiaj?cego m. in. w wyniku wybudowania nowych torÛw; w??czenia nowych torÛw do umowy dzier?awy nieruchomo?ci, ktÛrych stron? jest Zamawiaj?cy) 2) przed?u?eniu okresu obowi?zywania umowy wraz ze zwi?kszeniem podstawowego zakresu zamÛwienia, maksymalnie o 3 miesi?ce albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z prawem opcji, 3) mo?liwo?ci zwi?kszenia limitu ?rodkÛw (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) z tytu?u wykonania prac dodatkowych oraz z tytu?u zastosowania materia?Ûw i cz??ci zamiennych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu PÛ?nocnego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50220000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes liÈs au transport ferroviaire et d'autres Èquipements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?ania Zak?adu PÛ?nocnego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi polegaj?cej na kompleksowym utrzymaniu Urz?dze? sieci trakcyjnej b?d?cych w zarz?dzaniu Zamawiaj?cego w sprawno?ci technicznej, ?wiadczeniu Serwisu awaryjnego, Obs?ugi technicznej, wykonywaniu Przegl?dÛw okresowych i prac dodatkowych na terenie dzia?ania Zak?adu PÛ?nocnego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia prawa opcji, w wysoko?ci 20% ??cznej warto?ci przedmiotu zamÛwienia, polegaj?cego na: 1) rozszerzeniu zakresu zamÛwienia o nowe urz?dzenia sieci trakcyjnej (wynikaj?ce z potrzeb Zamawiaj?cego m. in. w wyniku wybudowania nowych torÛw; w??czenia nowych torÛw do umowy dzier?awy nieruchomo?ci, ktÛrych stron? jest Zamawiaj?cy) 2) przed?u?eniu okresu obowi?zywania umowy wraz ze zwi?kszeniem podstawowego zakresu zamÛwienia, maksymalnie o 3 miesi?ce albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z prawem opcji, 3) mo?liwo?ci zwi?kszenia limitu ?rodkÛw (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) z tytu?u wykonania prac dodatkowych oraz z tytu?u zastosowania materia?Ûw i cz??ci zamiennych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 197-515058
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Centralnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PKP Energetyka S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 929 644.77 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Po?udniowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janaszek Electric spÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 962 004.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu Zachodniego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janaszek Electric spÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 056 413.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Utrzymanie urz?dze? sieci trakcyjnej na terenie dzia?ania Zak?adu PÛ?nocnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janaszek Electric spÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 895 910.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone b?dzie w j?zyku polskim przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w SWZ, dost?pne s? szczegÛ?owe informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej.
   2.  Zasady polegania na sytuacji lub na zdolno?ciach podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, o ktÛrych mowa w art. 118 Pzp zamawiaj?cy opisa? w sposÛb szczegÛ?owy w SWZ.
   3.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß 4 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.
   4.  Je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych dotycz?cych tych podmiotÛw zgodnie z ß 5 rozporz?dzenia, o ktÛrym mowa ust.
   3.  https://pkpintercity.eb2b.com.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania wykonawcy informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1ñ2, jak rÛwnie? w terminach okre?lonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? sieci trakcyjnej 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50220000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements