01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

2019/S 22-048407 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 2019/S 022-048407 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa BIA.WOP.260.5.2018.MSL ul. Karolkowa 30 Warszawa 01-207 Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata So?tan Téléphone: +48 856643150 Courriel: zamowienia.publiczne.bialystok@kowr.gov.pl Code NUTS: PL84 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.kowr.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://bip.kowr.gov.pl/ http://bip.kowr.gov.pl/ http://bip.kowr.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Osoba Prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarowanie nieruchomo?ciami Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Serwis samochodów s?u?bowych Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa - Oddzia Terenowy w Bia?ymstoku Numéro de référence: BIA.WOP.260.5.2018.MSL
II.1.2) Code CPV principal 50100000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: 1)?wiadczenie us?ug: a) przegl?dów, b) napraw, c) us?ug wulkanizacyjnych, d) wymiany opon i ca?ych kó wraz z wywa?eniem, e) przechowywania opon, f) bada technicznych, 2) zakup cz??ci zamiennych, p?ynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, 3) zakup opon, Dla pojazdów b?d?cych na wyposa?eniu Oddzia?u Terenowego w Bia?ymstoku
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 539.19 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34330000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: 1)?wiadczenie us?ug: a) przegl?dów, b) napraw, c) us?ug wulkanizacyjnych, d) wymiany opon i ca?ych kó wraz z wywa?eniem, e) przechowywania opon, f) bada technicznych, 2) zakup cz??ci zamiennych, p?ynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, 3) zakup opon, Dla pojazdów b?d?cych na wyposa?eniu Oddzia?u Terenowego w Bia?ymstoku. W zwi?zku z tym, ?e w zamówieniu udzielanym na podstawie art. 67.1.4 Ustawy Pzp, nie ma ofert, a tym samym kryteriów ich oceny w poz II.2.5 wpisano kryterium: cena 100 %, z zastrze?eniem, ?e negocjacjom, w wyniku których udzielono zamówienia podlega?y wszystkie punkty, stanowi?ce kryteria oceny ofert w uniewa?nionym wcze?niej przetargu nieograniczonym tj. a) Wykonanie przegl?du lub naprawy lub us?ugi wulkanizacyjnej, b) Wymiana opon na felgach stalowych wraz z wywa?eniem, c) Wymiana opon na felgach aluminiowych wraz z wywa?eniem, d) Wymiana ca?ych kó?, e)przechowywanie opon - Wysoko? sta?ego rabatu od obowi?zuj?cego cennika Wykonawcy na cz??ci zamienne, p?yny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe, - Wysoko? sta?ego rabatu od obowi?zuj?cego cennika Wykonawcy na zakup opon, - Udost?pnienie dodatkowego serwisu, w którym b?d wykonywane przegl?dy i naprawy. Informacje uzupe?niaj?ce do punktu V.2.2 og?oszenia: Z uwagi na fakt, ?e informacja o z?o?onych ofertach jest polem obowi?zkowym, a w trybie zamówienia z wolnej r?ki oferty nie s sk?adane, wskazana przez Zamawiaj?cego liczba 1 dotyczy Wykonawcy, który zosta zaproszony do negocjacji.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W pkt II.2.4: Opis zamówienia
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy wszcz? post?powanie w dniu
   1. 6.2018 r. (nr og?oszenia w Dz.Urz. UE 2018/S 103-235679). Do up?ywu terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 10.7.2018 r. do godz. 1200, w cz??ci zamówienia nr 2 jedyn ofert z?o?y Wykonawca Elit Polska sp. z o.o. z siedzib w Krakowie (31-752) przy ul. Makuszy?skiego 24. W dniu 20 wrze?nia br. wykonawca zosta wykluczony z post?powania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówie publicznych (Pzp), poniewa nie wykaza braku podstaw do wykluczenia, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp. Krajowa Izba Odwo?awcza wyrokiem z dnia 15.10.2018 r. (sygn. akt KIO 1961/18) oddali?a odwo?anie wykonawcy wniesione wobec czynno?ci wykluczenia go z post?powania. Wobec powy?szego w dniu 19.10.2018 r. post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) ze wzgl?du na niez?o?enie ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu. Z uwagi na fakt, i pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione, OT KOWR w Bia?ymstoku w dniu 19.11.2018 r. wszcz? post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 2018/S 103-235679
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Elit Polska Sp. z o.o.
ul. Makuszy?skiego 24 Kraków 31-752 Pologne Téléphone: +48 146808893 Courriel: lukasz.gradzki@elitpolska.pl Fax: +48 146808822 Code NUTS: PL21 Adresse internet: www.elitpolska.pl www.elitpolska.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 539.19 PLN Valeur totale du marché/du lot: 30 539.19 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
34330000 - Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles 
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes