01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption : 15/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de voitures

2019/S 10-018907 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/01/2019 S10  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Services de rÈparation et d'entretien de voitures 2019/S 010-018907 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Skarb Pa?stwa - G?Ûwny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 Warszawa 00-807 Pologne Point(s) de contact: Anna Jurczak TÈlÈphone: +48 220-46-31 Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl Fax: +48 220-48-99 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gitd.gov.pl www.gitd.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisu i napraw pojazdÛw Mobilnych Jednostek Kontrolnych NumÈro de rÈfÈrence: BDG.ZPB.230.72.2018
II.1.2) Code CPV principal 50112000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug serwisu i napraw pojazdÛw Mobilnych Jednostek Kontrolnych
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug serwisu i napraw pojazdÛw Mobilnych Jednostek Kontrolnych. Zamawiaj?cy planuje obj? us?ugami 102 (sto dwa) pojazdy. Us?ugi wchodz?ce w sk?ad niniejszego zamÛwienia b?d realizowane w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy, b?d do wyczerpania ?rodkÛw przeznaczonych na jej realizacj (w zale?no?ci od tego, ktÛre zdarzenie nast?pi wcze?niej).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Zgodno? miejsc ?wiadczenia us?ug z miejscowo?ciami stacjonowania MJK / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Okres obowi?zywania zamÛwienia: Us?ugi wchodz?ce w sk?ad niniejszego zamÛwienia b?d realizowane w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania Umowy, b?d do wyczerpania ?rodkÛw przeznaczonych na jej realizacj (w zale?no?ci od tego, ktÛre zdarzenie nast?pi wcze?niej).
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania na podstawie przepisÛw art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 ustawy Pzp. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, ?aden z WykonawcÛw i ?aden z tych podmiotÛw trzecich nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie przepisÛw art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 ustawy Pzp. W celu wst?pnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w?asnego z?o?onego w formie JEDZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie, aktualnych na dzie z?o?enia ni?ej wymienionych dokumentÛw i o?wiadcze?:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
   2.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   3.  za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   4.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   5.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   6.  o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne;
   7.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkÛw wynikaj?cych z przepisÛw prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisÛw o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
   8.  o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do grupy kapita?owej z innymi wykonawcami, ktÛrzy w tym post?powaniu z?o?yli odr?bne oferty.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy spe?niaj?cy warunki, o ktÛrych mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotycz?ce zdolno?ci zawodowej: Wykonawca spe?ni powy?szy warunek, je?eli wyka?e si wykonaniem, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednego zamÛwienia (umowy), ktÛrego przedmiotem by?y naprawy i/lub serwis pojazdÛw, przy czym ?wiadczenie us?ug w ramach jednego zamÛwienia (umowy) powinno trwa co najmniej jeden (1) rok, a warto? zamÛwienia (umowy) powinna wynosi co najmniej 50 000,00 PLN brutto Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w?asnego z?o?onego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia ni?ej wymienionych dokumentÛw i o?wiadcze?: W zakresie warunku dot. zdolno?ci zawodowej Wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykaz nale?y sporz?dzi zgodnie ze wzorem okre?lonym formularzem nr DP.2.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/02/2019 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/04/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/02/2019 Heure locale: 13:30 Lieu:
G?Ûwny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, POLSKA, pok.
   6. 19
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, tj. ?e Wykonawca gwarantuje mo?liwo? realizacji us?ug na terenie ka?dego z 16 wojewÛdztw w Polsce, Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, wykazu lokalizacji zak?adÛw, w ktÛrym ?wiadczone b?d us?ugi, sporz?dzonego wg wzoru - formularz DP.8.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dziesi? tysi?cy)
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 2 % maksymalnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania przez ca?y okres obowi?zywania Umowy nieprzerwanego ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem Umowy i posiadaniem mienia: odpowiedzialno? cywiln kontraktowej i deliktow - z suma gwarancyjn nie ni?sz ni 600 000,00 PLN (s?ownie: sze??set tysi?cy z?otych) (dalej ÑSuma Gwarancyjnaî) na jedno i wszystkie zdarzenia. (zgodnie z paragrafem 20 IPU).
   5.  Wraz z ofert powinny by z?o?one: a) o?wiadczenia wst?pnie potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu z?o?one w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia, b) pisemne zobowi?zanie innego podmiotu, w przypadku, w ktÛrym Wykonawca polega na jego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, c) pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, ewentualnie umowa o wspÛ?dzia?aniu, z ktÛrej b?dzie wynika przedmiotowe pe?nomocnictwo. d) pe?nomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentÛw z?o?onych wraz z ofert?; e) dowÛd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni?dz, Wykonawca powinien z?o?y wraz z ofert orygina gwarancji lub por?czenia podpisany przez wystawc (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
50112000 - Services de réparation et d'entretien de voitures