Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 28/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de rÈseau grande distance

2020/S 180-435297  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Services de rÈseau grande distance

2020/S 180-435297

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 158-386025)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa ñ Generalny Dyrektor DrÛg Krajowych i Autostrad
Adresse postale: ul. Wronia 53
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-874
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Pie?niak
Courriel: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
TÈlÈphone: +48 223758621
Fax: +48 223758762 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.gddkia.gov.pl

http://www.gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug operatora korporacyjnej sieci rozleg?ej WAN

NumÈro de rÈfÈrence: DPZ.DPZ-4.2413.11.2020

II.1.2)
Code CPV principal
72720000 Services de rÈseau grande distance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug operatora korporacyjnej sieci rozleg?ej, (zwanej dalej ÑWANî) dla Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad (zwanej dalej ÑGDDKiAî).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 158-386025

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 2 a)

Au lieu de:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

Lire:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 18/09/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32424000 - Infrastructure de réseau 
72720000 - Services de réseau à grande distance