Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de restaurant et services de personnel en salle

2021/S 178-464547  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Services de restaurant et services de personnel en salle 2021/S 178-464547 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 011035381 Adresse postale: ul. M. Kasprzaka 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-211 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Kurzawa Courriel: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl TÈlÈphone: +48 223894859 Fax: +48 226323893 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wolski.med.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://www.wolski.med.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowtnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ug cateringow polegaj?c na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posi?kÛw pacjentom oddzia?Ûw szpitalnych wg. okre?lonych przez Zamawiaj?cego diet leczniczych NumÈro de rÈfÈrence: EP/16/2021
II.1.2) Code CPV principal 55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga cateringowa ca?odobowego ?ywienia pacjentÛw na poszczegÛlne oddzia?y szpitala polegaj?ca na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu do stolika lub szafki przy?Û?kowej pacjenta posi?kÛw zgodnie z zapotrzebowaniem zg?aszanym na bie??co przez Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55320000 Services de distribution de repas 55321000 Services de prÈparation de repas 55322000 Services d'Èlaboration (cuisson) de repas 55520000 Services traiteur 55521200 Services de livraison de repas
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego Szpital Wolski, ul. Marcina Kasprzaka 17, Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga cateringowa ca?odobowego ?ywienia pacjentÛw na poszczegÛlne oddzia?y szpitala polegaj?ca na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu do stolika lub szafki przy?Û?kowej pacjenta posi?kÛw zgodnie z zapotrzebowaniem zg?aszanym na bie??co przez Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy wykaz diet i ilo?ci posi?kÛw b?d?cy podstaw obliczenia ceny stanowi za??cznik nr 2 do OPZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie modyfikacje diet pod wzgl?dem konsystencji (diety miksowane, miksowane do ?ywienia przez zg??bnik lub przetok?, mielone, przecierane, p?ynne).
   3.  W szpitalu znajduje si 11 kuchenek, ktÛre obs?uguj 13 oddzia?Ûw.
   4.  Przeci?tna miesi?czna liczba posi?kÛw ca?odziennych wynosi 8900 Dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia Za??cznik nr 2 do Specyfikacji warunkÛw zamÛwienia
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala si w wysoko?ci 3% ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Pozosta?e wymagania zgodnie z zapisami SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:

Des informations sur les procÈdures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/regulacje-pzp
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na us?ug cateringow?, Opisem przedmiotu zamÛwienia, dokumentami wskazanymi w SWZ i warunkami udzia?u w post?powaniu, Rozdz. VIII SWZ.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 141-376037
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Us?ug cateringow polegaj?c na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posi?kÛw pacjentom oddzia?Ûw szpitalnych wg. okre?lonych przez Zamawiaj?cego diet leczniczych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert sk?ada si na wype?nionym Formularzu Ofertowym ñ zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z WykonawcÛw; 2) zobowi?zanie innego podmiotu, o ktÛrym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (je?eli dotyczy); 3) dowÛd wniesienia wadium (je?eli dotyczy)- nie dotyczy. 4) w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru; 5) Je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   2. 4). - pe?nomocnictwo lub inny dokument (np. akt powo?ania na stanowisko prezesa zarz?du, cz?onka zarz?du spÛ?ki lub, w przypadku spÛ?ek dzia?aj?cych w systemie common law, cz?onka rady dyrektorÛw spÛ?ki, a tak?e umowa spÛ?ki cywilnej lub uchwa?a jej wspÛlnikÛw, wskazuj?ca jednego ze wspÛlnikÛw jako umocowanego do reprezentacji spÛ?ki) potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; 6) Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia - dotyczy ofert sk?adanych przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych zgodnie z rozdz. X.3
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie publicznychî.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 
55320000 - Services de distribution de repas 
55321000 - Services de préparation de repas 
55322000 - Services d'élaboration (cuisson) de repas 
55520000 - Services traiteur 
55521200 - Services de livraison de repas