Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de sant╚ et services sociaux

2023/S 219-688834  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/11/2023 S219 Pologne-Varsovie: Services de sant╚ et services sociaux 2023/S 219-688834 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa z siedzib? w Warszawie reprezentowane przez dyrektora Centrum Us?ug Spo?ecznych ĐSpo?eczna Warszawaţ Num╚ro national d'identification: REGON: 367226100 Adresse postale: ul. Skaryszewska 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-802 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Cio?ek; Anna Tr?bi?ska, Maria Pa?czyk Courriel: m.ciolek@um.warszawa.pl T╚l╚phone: +48 222774998 Fax: +48 222774972 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zamowienia-cus
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna m.st. Warszawy
I.5) Activit╚ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nospr. intelektualn? w miejscu ich zam. na terenie m. st. Warszawy Num╚ro de r╚f╚rence: CUS/ZP/11/2023
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de sant╚ et services sociaux
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, realizowanych w miejscu ich zamieszkania na rzecz podopiecznych O?rodk█w Pomocy Spo?ecznej/Centrum Pomocy Spo?ecznej Dzielnic m.st. Warszawy ˝ zwanych Đodbiorcami Us?ugţ. Wy?ej wymienione us?ugi s? zadaniem zleconym gminy z zakresu administracji rz?dowej, a ?rodki finansowe na ich realizacj? zapewnia Wojewoda Mazowiecki.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 1 obejmuj?ca Dzielnice: Rembert█w, Wawer, Weso?a
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: Rembert█w, Wawer, Weso?a
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: Rembert█w, Wawer, Weso?a w wymiarze 1 210 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 101 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 18 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 605 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 1: 2 396,00 z? (s?ownie: dwa tysi?ce trzysta dziewi??dziesi?t sze?? z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 2 obejmuj?ca Dzielnic? Praga-Po?udnie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnica Praga-Po?udnie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnic? Praga-Po?udnie w wymiarze 2 670 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 223 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 46 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 1 335 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 2: 5 286,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy dwie?cie osiemdziesi?t sze?? z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 3 obejmuj?ca Dzielnice: Bia?o??ka, Targ█wek, Praga-P█?noc
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: Bia?o??ka, Targ█wek, Praga-P█?noc
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: Bia?o??ka, Targ█wek, Praga-P█?noc w wymiarze 5 100 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 425 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 56 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 2 550 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 3: 10 097,00 z? (s?ownie: dziesi?? tysi?cy dziewi??dziesi?t siedem z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 4 obejmuj?ca Dzielnice: Ursyn█w, Wilan█w, W?ochy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: Ursyn█w, Wilan█w, W?ochy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: Ursyn█w, Wilan█w, W?ochy w wymiarze 3 800 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 317 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 44 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia wyniesie 1 900 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 4: 7 523,00 z? (s?ownie: siedem tysi?cy pi??set dwadzie?cia trzy z?ote 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 5 obejmuj?ca Dzielnic? Mokot█w
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnica Mokot█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnic? Mokot█w w wymiarze 2 900 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 242 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 20 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 1 450 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 5: 5 742,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy siedemset czterdzie?ci dwa z?ote 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 6 obejmuj?ca Dzielnice: ?r█dmie?cie, Ochota
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: ?r█dmie?cie, Ochota
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: ?r█dmie?cie, Ochota w wymiarze 9 160 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 763 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 79 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 4 580 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 6: 18 135,00 z? (s?ownie: osiemna?cie tysi?cy sto trzydzie?ci pi?? z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 7 obejmuj?ca Dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus w wymiarze 3 770 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 314 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 72 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 4 145 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 7: 7 464,00 z? (s?ownie: siedem tysi?cy czterysta sze??dziesi?t cztery z?ote 00/100).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 8 obejmuj?ca Dzielnice: Wola, ?oliborz
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prest╚s par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa, Dzielnice: Wola, ?oliborz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy obejmuj?ce Dzielnice: Wola, ?oliborz w wymiarze 8 290 godzin w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, przy czym: szacunkowa ?rednia miesi?czna liczba godzin Us?ug wyniesie 691 godzin; przewidywana ?rednia miesi?czna liczba odbiorc█w Us?ug wyniesie 78 os█b; minimalny wymiar godzin ?wiadczonych Us?ug w pe?nym okresie realizacji zam█wienia, wyniesie 4 145 godzin.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre D╚but: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 8: 16 413,00 z? (s?ownie: szesna?cie tysi?cy czterysta trzyna?cie z?otych 00/100).
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udziel. zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy: nie podlegaj? wykluczeniu na podst. art.108 ust.1,art.109 ust.1 pkt4 Pzp,art.5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr833/2014,art.7 ust.1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej w odniesieniu do do?wiadczenia - warunek okre?lono odr?bnie dla ka?dej cz??ci zam. w rozdz.VII ust.2 pkt4 lit.a SWZ,os█b skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia - warunek okre?lono odr?bnie dla ka?dej cz??ci zam█wienia w rozdz.VII ust.2 pkt4 lit.b SWZ.Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykon.,kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym terminie,nie kr█tszym ni? 10 dni,aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowod.,o kt█rych mowa w rozdz. IX SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession La prestation est r╚serv╚e une profession d╚termin╚e R╚f╚rences des dispositions l╚gislatives, r╚glementaires ou administratives applicables:
Specjalistyczne us?ugi opieku?cze dla os█b z zaburzeniami psychicznymi ?wiadczone mog? by? przez osoby posiadaj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie zgodne z rozporz?dzeniem Ministra Polityki Spo?ecznej z dnia 22 wrze?nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us?ug opieku?czych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm .);
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wz█r umowy na ka?d? cz??? zam█wienia, okre?lony zosta? w Za??czniku nr 5 do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, w przypadkach okre?lonych w ▀ 12 umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation / Date limite de r╚ception des manifestations dÝint╚r═t Date: 27/11/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie? polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zam█wienia podstawowego, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 50% warto?ci zam█wienia podstawowego.
   2.  Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Umocowanie musi wynika? z tre?ci pe?nomocnictwa z?o?onego wraz z ofert?. Pe?nomocnictwo nale?y sporz?dzi? w postaci elektronicznej i opatrze? kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy pe?nomocnictwo zosta?o sporz?dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone przez mocodawc█w kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z pe?nomocnictwem w postaci papierowej mo?e dokona? r█wnie? notariusz.
   3.  Zamawiaj?cy wybierze ofert? najkorzystniejsz? w poszczeg█lnej cz??ci zam█wienia na podstawie kryteri█w oceny ofert: K1 ˝ Cena oferty brutto ˝ waga kryterium 60 % = 60 pkt K2 ˝ Stawka godzinowa brutto dla os█b ?wiadcz?cych us?ugi ˝ waga 20 % = 20 pkt K3 ˝ zapewnienie osobom ?wiadcz?cym us?ugi minimum dw█ch (2) superwizji ˝ waga 20%= 20 pkt.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. Szczeg█?y zawiera rozdzia? X SWZ.
   5.  Warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 4 SWZ zostan? spe?nione je?eli co najmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia lub podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, spe?ni warunek samodzielnie lub Wykonawcy spe?ni? go ??cznie.
   6.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych (zgodnie z podzia?em, o kt█rym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SWZ ˝ na maksymalnie 3 cz??ci zam█wienia, niezale?nie od okoliczno?ci czy wyst?puje samodzielnie, czy jako cz?onek konsorcjum).
   7. Ofert? oraz o?wiadczenia, o kt█rym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sk?ada si? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
   8.  Ofert? sk?ada si? na Formularzu Ofertowym ˝ Za?. nr 2 do SWZ. Wraz z ofert? nale?y z?o?y?: 1) o?wiadczenia o spe?nianiu warunk█w udzia?u oraz o braku podstaw wykluczenia - Rozdz. IX ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ; 2) o?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ oraz zobowi?zanie innego podmiotu z art. 118 Pzp - je?eli dotyczy; 3) dokumenty, z kt█rych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa - je?eli dotyczy; 4) o?wiadczenie o podziale obowi?zk█w Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie ˝ je?eli dotyczy, 5) dow█d wadium; 6) wykaz ?rodk█w organizacyjnych i technicznych - za?. 12 do SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 10. Spos█b i termin sk?adania oraz otwarcia ofert zawiera rozdz. XVII SWZ. 11. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdziale XII SWZ. Pe?ny tytu? post?powania w sekcji II.1.1) brzmi: "?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy".
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej) Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/11/2023 ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla os█b z autyzmem oraz os█b z niepe?nospr. intelektualn? w miejscu ich zam. na terenie m. st. Warszawy 27/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santÚ et services sociaux 
85121270 - Services prestÚs par les psychiatres ou les psychologues