Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie

2023/S 188-587104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Varsovie: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie 2023/S 188-587104 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: NIP 5272825616, REGON 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamil Dzieniszewski Courriel: zamowienia-bi@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 857330320 Fax: +48 857330330 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kontrole okresowe budowli hydrotechnicznych wynikaj?ce z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ w Bia?ystoku NumÈro de rÈfÈrence: BI.ROZ.2710.39.2023.KD
II.1.2) Code CPV principal 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie rocznej i pi?cioletniej kontroli obiektÛw hydrotechnicznych na terenie Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la Za??cznik Nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 29 900.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektÛw hydrotechnicznych - cieki na terenie Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
gm. Kobylin Borzymy, Choroszcz, Juchnowiec Ko?cielny, Supra?l, SokÛ?ka, Bielsk Podlaski, Czy?e, HajnÛwka, Orla, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Micha?owo, Dobrzyniewo, GrÛdek, Tykocin, Krypno, Narew...
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektÛw hydrotechnicznych - cieki zlokalizowane na terenie Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku na obiektach: Bud. Nr 1 Stopie? km 9+833, Bud. Nr 2 Stopie? km 10+45, Bud. Nr 3 Jaz / km 11+626, Bud. Nr 4 Jaz/ km 13+140, Bud. Nr 5 Jaz/ km 19+367 - rzeka ?lina; Bud. Nr 1 Jaz /km 1+364, Bud. Nr 2 Jaz /km 6+071, Bud. Nr 3 Jaz /km 7+749, Bud. Nr 4 Jaz /km 8+ 296, Bud. Nr 5 Jaz /km 8+860, Bud. Nr 6 Jaz /km 9+359, Bud. Nr 7 Jaz /km 10+768, Bud. Nr 8 Jaz /km 11+431, Bud. Nr 9 PP /km 13+467, Bud. Nr 10 PP /km 13+915, Bud. Nr 11 PP / km 16+321, Bud. Nr 12 PP /km 16+984, Bud. Nr 13 PP /km 18+055, Bud. Nr 14 PP /km 19+816 - rzeka Horodnianka, Bud. nr 1 Jaz /km 4+096, Bud. nr 2 Jaz /km 8+442, Bud. nr 3 Jaz /km 15+968, Bud. nr 4 Jaz /km 17+605, Bud. nr 5 Jaz /km 25+567, Bud. nr 6 Jaz /km 32+372 - rzeka Soko?da, Bud. nr 7 PP /km 30+653, Bud. nr 8 PP /km 32+825, Bud. Nr 9 PP km 33+695, Bud. nr 10 PP /km 34+431, Bud. nr 11 PP /km 34+783, Bud. nr 12 PP /km 35+564, Bud. nr 13 PP //km 36+000, Bud. nr 14 PP /km 36+342, Bud. nr 15 PP /km 36+598, Bud. nr 16 zastawka /km 36+725, Bud. nr 17 PP /km 36+890, Bud. nr 18 PP /km 37+217, Bud. nr 19 PP /km 37+434, Bud. nr 20 PP /km 37+582, Bud. nr 21 PP /km 37+879, Bud. nr 22 PP /km 38+145 - rzeka ?oknica; Bud. nr 1 Jaz /km 7+498, Bud. nr 2 jaz /km 16+222, Bud. nr 3 jaz /km 18+816, Bud. nr 4 zastawka /km 26+491, Bud. nr 5 zastawka/ km 27+269, Bud. nr 6 jaz /km 29+169, Bud. nr 1 Jaz/ km 3+093, Bud. nr 2 Jaz /km 6+965, Bud. nr 3 Jaz /km 11+692, Bud. nr 4 Jaz/ km 17+956, Bud. nr 5 Jaz / km 24+179, Bud. nr 6 Jaz /km 25+616, Bud. nr 7 Jaz /km 29+462, Bud. nr 8 zastawka/km 52+154 - rzeka Orlanka; Bud. nr 1 Jaz //km 15+438, Bud. nr 2 zastawka /km 25+746, Bud. nr 3 zastawka /km 26+444, Bud. nr 4 zastawka/km 27+263, Bud. nr 5 zastawka/km 29+306, Bud. nr 6 zastawka/km 33+024 - rzeka Bia?a; Bud. nr 1 Jaz/ km 0+007, Bud. nr 2 RÛw PP / km 0+011, Bud. nr 3 Jaz/ km 0+199, Bud. nr 4 Jaz /km 10+629, Bud. nr 5 Jaz /km 59+817, Bud. nr 6 Jaz /km 71+753, Bud. nr 7 Jaz /km 92+256, Bud. nr 8 /km 96+438, Bud. nr 9 Jaz /km 99+931, Bud. nr 10 PP /km 101+258, Bud. nr 11 PP /km 102+307, Bud. nr 12 PP /km 103+069, Bud. nr 13 PP /km 105+633, Bud. nr 14 PP /km 106+669 - rzeka Supra?l; Bud. nr 1 Jaz /km 0+715, Bud. nr 2 Jaz /km 1+860, Bud. nr 3 Jaz /km 7+434, Bud. nr 4 Jaz /km 9+754, Bud. nr 5 Jaz /km 18+487, Bud. nr 6 Jaz /km 24+259 - rzeka Nere?l; Bud. nr 1 Jaz /km 1+641, Bud. nr 2 Jaz /km 3+201, Bud. nr 3 Jaz /km 3+923, Bud. nr 4 Jaz /km 5+091 - rzeka Jaskranka, Bud. nr 1 Jaz /km 2+281, Bud. nr 2 PP /km 3+510, Bud. nr 3 PP /km 5+432, Bud. nr 4 Jaz /km 7+021, Bud. nr 5 Jaz /km 9+783, Bud. nr 6 PP /km 12+287 - rzeka Wa??ga, Bud. Nr 1 km 2+019, Bud. Nr 2 km 2+349, Bud. Nr 3 km 2+859, Bud. Nr 4 km 3+487, Bud. Nr 5 km 4+440 , Bud. Nr 6 km 4+668, Bud. Nr 7 km 4+896, Bud. Nr 8 km 5+869, Bud. Nr 9 km 6 +312, Bud. Nr 10 km 7+161, Bud. Nr 11 km 8+087 - rzeka Kana? A Tyniewicze; Bud. Nr 1 km 14+224, Bud. Nr 2 km 15+527, Bud. Nr 3 km 17+073, Bud. Nr 4 km 20+168, Bud. Nr 5 km 21+044, Bud. Nr 6 km 22+089, Bud. Nr 7 km 22+340, Bud. Nr 8 km 22+622, Bud. Nr 9 km 23+547, Bud. Nr 10 km 23+945, Bud. Nr 11 km 24+214, Bud. Nr 12 km 29+246, Bud. Nr 13 km 31+954 - rzeka P?oska.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osoby sporz?dzaj?cej opracowanie / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 119-377121
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektÛw hydrotechnicznych - cieki na terenie Zarz?du Zlewni w Bia?ymstoku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pracownia Projektowa Piotr Trybu? NumÈro national d'identification: NIP 9231571925 Adresse postale: ul. Litewska 10 lok. 71 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 51-354 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 55 805.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 29 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/09/2023 Kontrole okresowe budowli hydrotechnicznych wynikaj?ce z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ w Bia?ystoku 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie