Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie

2022/S 130-370905  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie 2022/S 130-370905 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 327774950 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Oceny stanu technicznego na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Katowicach ñ obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Skoczowie
II.1.2) Code CPV principal 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Oceny stanu technicznego na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Katowicach ñ obszar dzia?ania Nadzoru Wodnego w Skoczowie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 207 317.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrze?nego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Ma?a Wis?a w km 70+376-71+903, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrze?nego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Ma?a Wis?a w km 70+376-71+903, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wa?Ûw rz. Knajka wa? lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa? prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
gm. Strumie?, D?bowiec pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wa?Ûw rz. Knajka wa? lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa? prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumie?, D?bowiec pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrze?nego wa?u cieku Lewobrze?na M?ynÛwka Kiczycka w km rz. 6+700-7+070, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrze?nego wa?u cieku Lewobrze?na M?ynÛwka Kiczycka w km rz. 6+700-7+070, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku CisÛwka w km 0+430 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku CisÛwka w km 0+430 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku CisÛwka w km 2+550 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku CisÛwka w km 2+550 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku Rzeczyca w km 0+365 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku Rzeczyca w km 0+365 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 03 na potoku Rzeczyca w km 0+510 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 03 na potoku Rzeczyca w km 0+510 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 04 na potoku Rzeczyca w km 0+575 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 04 na potoku Rzeczyca w km 0+575 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 05 na potoku Rzeczyca w km 0+795 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 05 na potoku Rzeczyca w km 0+795 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 06 na potoku Rzeczyca w km 0+980 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingÈnierie gÈotechnique 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 06 na potoku Rzeczyca w km 0+980 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 058-152407
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrze?nego wa?u przeciwpowodziowego rzeki Ma?a Wis?a w km 70+376-71+903, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Geologiczno - Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO Sp. z o. o. Ville: KrakÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 20 325.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wa?Ûw rz. Knajka wa? lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wa? prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Geologiczno - Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO Sp. z o. o. Ville: KrakÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 85 365.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 59 760.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrze?nego wa?u cieku Lewobrze?na M?ynÛwka Kiczycka w km rz. 6+700-7+070, gm. SkoczÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Geologiczno - Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO Sp. z o. o. Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 065.04 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku CisÛwka w km 0+430 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 476.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku CisÛwka w km 2+550 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 476.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 01 na potoku Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 476.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 02 na potoku Rzeczyca w km 0+365 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 476.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 03 na potoku Rzeczyca w km 0+510 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 576.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 04 na potoku Rzeczyca w km 0+575 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 576.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 05 na potoku Rzeczyca w km 0+795 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 576.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej nr 06 na potoku Rzeczyca w km 0+980 w m. Cisownica, gm. GoleszÛw, pow. cieszy?ski, woj. ?l?skie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HYDROAGROMEL Bartosz Ma?olepszy Ville: Murowana Go?lina Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 195.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 576.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3ust.1 pkt 1ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt. 19.1 SWZ s?:
   2. 1 Odwo?anie.
   2. 2 Skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Varsovie: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques