Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de sécurité

2023/S 18-048839  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Varsovie: Services de sécurité 2023/S 018-048839 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-071 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka ??gowska Courriel: alegowska@kultura.gov.pl Téléphone: +48 224210462 Fax: +48 228288773 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kultura
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Numéro de référence: 36/US/2022
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie us?ugi ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), polegaj?cej na sprawowaniu bezpo?redniej ochrony fizycznej budynków i terenów, na których znajduj? si? oraz przebywaj? zatrudnione osoby - wraz z parkingami i gara?em podziemnym - po?o?onych w: a) Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17, b) Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 21/23, c) Warszawie przy ul. Ksawerów 13, d) Warszawie przy ul. Tr?backa 3 (gara?). wraz z obs?ug? recepcji i portierni, mieszcz?cej si? w budynku przy ul. Krakowskie Przedmie?cie15/17 w Warszawie oraz recepcji w budynku przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 21/23 w Warszawie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 3 722 649.42 PLN / Offre la plus élevée: 5 079 570.80 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17 i 21/23
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie us?ugi ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), polegaj?cej na sprawowaniu bezpo?redniej ochrony fizycznej budynków i terenów, na których znajduj? si? oraz przebywaj? zatrudnione osoby - wraz z parkingami i gara?em podziemnym - po?o?onych w: a) Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17, b) Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 21/23, c) Warszawie przy ul. Ksawerów 13, d) Warszawie przy ul. Tr?backa 3 (gara?). wraz z obs?ug? recepcji i portierni, mieszcz?cej si? w budynku przy ul. Krakowskie Przedmie?cie15/17 w Warszawie oraz recepcji w budynku przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 21/23 w Warszawie (zamówienie gwarantowane) oraz w ramach prawa opcji 1000 godzin dodatkowych za pe?nienie dodatkowej ochrony (zamówienie opcjonalne).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 132 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca przyst?puj?cy do post?p jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 60 tys. z?.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://zamowienia-mkidn.ezamawiajacy.pl
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Z post?powania wyklucza si? wykonawc? na podst. art. 108 ust. 1, ust.2; art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp; na podstawie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz na podst. art. 5k rozp.(UE) nr 833/2014 dot. ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...)
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 202-576278
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Us?uga ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sign 4 Security Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Numéro national d'identification: 389848390 Adresse postale: 71-245 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Pays: Pologne
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sign Polska Sp. z o.o. - Cz?onek Konsorcjum Numéro national d'identification: 368983291 Adresse postale: 71-245 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sign Polska Sp. z o.o. Spó?ka komandytowa Numéro national d'identification: 383639780 Adresse postale: 71-245 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 916 480.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 722 649.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Reakcje Grup Interwencyjnych
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Termin otwarcia ofert: 03.11.2022 r. godz. 12.00.
   2.  Termin zwi?zania ofert?: 27.01.2023 r.
   3.  Wykonawcy wraz z ofert? sk?adaj?: - JEDZ; - Pe?nomocnictwo, odpowiednio: 1) upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert? sk?ada pe?nomocnik; 2) dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie - "Samooczyszczenie" (je?eli dotyczy). - O?wiadczenie wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia (je?eli dotyczy). - Formularz ofertowy. - Przedmiotowe ?rodki dowodowe (je?li dotyczy). - Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?eli dotyczy). - Dokument potwierdzaj?cy zabezpieczenie oferty akceptowaln? form? wadium. - Wykaz rozwi?za? równowa?nych (je?eli dotyczy). - O?wiadczenie o zastrze?enie okre?lonych informacji jako tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy).
   4.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc? do z?o?enia: - dokumentów sk?adanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdz. 5 ust. III pkt. 1 SWZ , tj. informacji z KRK, odpisu z KRS/CEIDG, o?wiadczenie dot. grupy kapita?owej oraz o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. - dokumentów sk?adanych w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w Rozdz. 5 ust. III pkt. 2 SWZ, tj. aktualn? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug ochrony osób i mienia oraz wykaz us?ug.
   5.  Dokumenty od podmiotów zagranicznych - zgodnie z zapisami SWZ okre?lonymi w Rozdziale 5 ust I pkt. 7 i 8 SWZ, tj. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w pkt. III pkt. 1 ppkt.
   1. 1 SWZ - sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj?cym powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-ce przed jego z?o?eniem; 2) odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w pkt. III. pkt. 1 ppkt.
   1. 2 SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj?cym powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem. 3) dot. koncesji - dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowy prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim UE, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
   6.  Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Warunek udzia?u w post?powaniu dot. prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, jest spe?niony je?eli ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej (...)
   7.  Szczegó?owe zasady sk?adania ofert oraz dokumentów zawarte s? w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX Ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Us?uga ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité