Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de sÈcuritÈ

2023/S 62-185600  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Varsovie: Services de sÈcuritÈ

2023/S 062-185600

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 043-126755)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Adresse postale: Plac Trzech Krzy?y 3/5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-507
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miros?aw Bielecki
Courriel: zamowienia@mrit.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/
Adresse du profil díacheteur: https://mrpit.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug sta?ej ochrony fizycznej osÛb i mienia na terenie nieruchomo?ci pozostaj?cej w trwa?ym zarz?dzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wraz z konwojowaniem warto?ci pieni??nych.

NumÈro de rÈfÈrence: BDG-V.2610.37.2022.MB

II.1.2)
Code CPV principal
79710000 Services de sÈcuritÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug sta?ej ochrony fizycznej osÛb i mienia na terenie nieruchomo?ci pozostaj?cej w trwa?ym zarz?dzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zlokalizowanej przy Pl. Trzech Krzy?y 3/5 w Warszawie, wraz z konwojowaniem warto?ci pieni??nych do 1 jo na terenie m. st. Warszawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 043-126755

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:

Au lieu de:

Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia powinien wykaza? si? posiadaniem zdolno?ci technicznej lub zawodowej do realizacji niniejszego zamÛwienia publicznego na us?ugi sta?ej ochrony fizycznej i konwojowanie warto?ci pieni??nych. Wykonawca musi posiada? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia na czas nieokre?lony. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: - koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia na czas nieokre?lony.

Lire:

Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia powinien wykaza? si? posiadaniem zdolno?ci technicznej lub zawodowej do realizacji niniejszego zamÛwienia publicznego na us?ugi sta?ej ochrony fizycznej i konwojowanie warto?ci pieni??nych. Wykonawca musi posiada? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia na czas nieokre?lony lub na czas obejmuj?cy co najmniej okres realizacji zamÛwienia. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: - koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia minimum na czas obejmuj?cy co najmniej okres realizacji zamÛwienia.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug sta?ej ochrony fizycznej osÛb i mienia na terenie nieruchomo?ci pozostaj?cej w trwa?ym zarz?dzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wraz z konwojowaniem warto?ci pieni??nych. 07/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité