Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de sécurité

2020/S 124-304805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de sécurité 2020/S 124-304805 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Agencja ?eglugi Powietrznej Adresse postale: ul. Wie?owa 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-147 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Borzechowska Courriel: zp@pansa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pansa.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.pansa.pl www.pansa.pl www.bip.pansa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/pazp/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/pazp/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: S?u?by ?eglugi Powietrznej
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PA?P Numéro de référence: 164/PA?P/2020/AZP
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PA?P.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi ochrony osób i mienia w "O?rodku Regionalnym Wschód"(MRRE): Warszawa, Lipinki Stare k. Pu?tuska, Szymany k. Szczytna, M?ciwuje k. ?om?y
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obiekty PA?P znajduj?ce si w O?rodku Regionalnym Wschód (MRRE): Warszawa, Lipinki Stare k. Pu?tuska, Szymany k. Szczytna, M?ciwuje k. ?om?y
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PA?P.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi ochrony osób i mienia w "O?rodku Regionalnym Po?udnie"(MRRS): Jasionka k. Rzeszowa, D?browica k. Tarnobrzega, Stobierna k. Rzeszowa, Zabierzów k. Krakowa i Kraków-Balice, Pyrzowice (O?arowice)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obiekty PA?P znajduj?ce si "O?rodku Regionalnym Po?udnie" (MRRS): Jasionka k. Rzeszowa, D?browica k. Tarnobrzega, Stobierna k. Rzeszowa, Zabierzów k. Krakowa i Kraków-Balice, Pyrzowice (O?arowice)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony osób i mienia w obiektach PA?P.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi ochrony osób i mienia w "O?rodku Regionalnym Zachód"(MRRW): Wroc?aw, Pozna
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obiekty PA?P znajduj?ce si w "O?rodku Regionalnym Zachód" (MRRW): Wroc?aw, Pozna
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PA?P.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Us?ugi ochrony osób i mienia w "O?rodku Regionalnym Pó?noc"(MRRN): Gda?sk, Goleniów (Glewice) i okolice, Skotniki k. Szczecinka
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obiekty PA?P znajduj?ce si w "O?rodku Regionalnym Pó?noc"(MRRN): Gda?sk, Goleniów (Glewice) i okolice, Skotniki k. Szczecinka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PA?P.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Warunki udzia?u w post?powaniu dla wszystkich cz??ci zosta?y opisane w rozdziale V SIWZ stanowi?cej za??cznik do og?oszenia. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udzia?u w post?powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu zosta?y opisane w rozdziale VI SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y okre?lone w za??czniku nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Zosta?y okre?lone w rozdziale V SIWZ.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 04/08/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Przedmiot zamówienia b?dzie realizowany zgodnie z terminami wskazanymi w rozdziale III pkt. 3 SIWZ.
   2.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
   3.  Wykaz dokumentów i o?wiadcze na potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, zostanie wezwany do z?o?enia, w wyznaczonym terminie, ni?ej wymienionych dokumentów:
   3. 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3. 2. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci opracowane wg druku do??czonego do SIWZ - za??cznik nr 8 do SIWZ;
   3. 3. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - opracowane wg druku do??czonego do SIWZ - za??cznik nr 9 do SIWZ.
   4.  Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udost?pniana jest SIWZ, Wykonawcy sk?adaj bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu - opracowane wg druku do??czonego do SIWZ - za??cznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty sk?adane przez Wykonawc maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z rozdzia?em VI pkt 4 SIWZ.
   5.  Przyst?puj?c do niniejszego post?powania, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium -wymagania dotycz?ce wadium zgodnie z rozdzia?em VIII SIWZ.
   6.  Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert - zgodnie z rozdzia?em XIII SIWZ.
   7.  Wykonawca zwi?zany jest ofert przez okres 60 dni, licz?c od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert.
   8.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w niniejszym post?powaniu prowadzona jest przy u?yciu platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp (dalej: "platforma") SIWZ znajduje si na stronie:https://portal.smartpzp.pl/pazp https://portal.smartpzp.pl/pazp https://portal.smartpzp.pl/pazp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité