Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 22/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de sÈcuritÈ

2020/S 180-435441  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Services de sÈcuritÈ 2020/S 180-435441 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Kowalska Courriel: emilia.kowalska@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl http://www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://przetargi.wody.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga ochrony mienia i monitorowania sygna?Ûw systemu alarmowego na obiektach Zarz?du Zlewni w Sieradzu ñ obiekty Zbiornika Wodnego Poraj oraz Nadzoru Wodnego Cz?stochowa NumÈro de rÈfÈrence: ROZ.2810.93.2020
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest monitorowanie sygna?Ûw z systemu alarmowego wraz z dojazdem patroli interwencyjnych do obiektÛw zbiornika wodnego Poraj i Nadzoru Wodnego Cz?stochowa.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79711000 Services de surveillance d'installations d'alarme
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
 
1.Monitoringowi i ochronie podlega b?d nast?puj?ce obiekty: 1) budynek biurowy m. Jastrz?b, ul. Nadrzeczna 9, gm. Poraj, woj. ?l?skie; 2) budynek sterowni m. Jastrz?b, gm. Poraj, woj. ?l?skie; 3) pom...
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest monitorowanie sygna?Ûw z systemu alarmowego wraz z dojazdem patroli interwencyjnych do obiektÛw Zbiornika Wodnego Poraj i Nadzoru Wodnego Cz?stochowa.
   1.  Monitoringowi i ochronie podlega b?d nast?puj?ce obiekty
:
1) budynek biurowy m. Jastrz?b, ul. Nadrzeczna 9, gm. Poraj, woj. ?l?skie; 2) budynek sterowni m. Jastrz?b, gm. Poraj, woj. ?l?skie; 3) pompownia nr 1 mm. Mas?o?skie, gm. Poraj, woj. ?l?skie; 4) pompownia nr 2 m. Podku?nica Mas?o?skie, gm. Poraj, woj. ?l?skie; oraz 5) dwa budynki zaplecza Nadzoru Wodnego Cz?stochowa m. Cz?stochowa, ul. Srebrna 43a.
   2.  Zakres zamÛwienia w odniesieniu do budynku biurowego Budynek wolnostoj?cy, dwukondygnacyjny, zlokalizowany na ogrodzonej dzia?ce. W zakres zamÛwienia wchodzi: 1) odbieranie sygna?Ûw pochodz?cych z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie przez operatora stacji monitorowania przesy?anych drog radiow?, telefoniczn?, Internetem lub GSM/GPRS; 2) pozostawanie w gotowo?ci do podj?cia interwencji na otrzymane sygna?y alarmowe uruchamiane z obiektu na czas trwania umowy, administratorowi obiektÛw udost?pniony zostanie nadajnik radiowy; 3) w przypadku otrzymania sygna?u z lokalnego systemu alarmowego, podj?cie natychmiastowej interwencji przez grup interwencyjn?. W sk?ad grupy interwencyjnej musz wchodzi co najmniej dwie osoby; 4) interwencja patrolu w przypadku odebrania sygna?u o naruszeniu bezpiecze?stwa chronionych obiektÛw ñ dojazdu do obiektu w czasie maksymalnie 20 minut; 5) uniemo?liwienie kontynuowania w?amania lub kradzie?y, uj?cie (w przypadku mo?liwo?ci) w?amywaczy/z?odziei i przekazanie ich policji; 6) powiadomienie administratora obiektu o konieczno?ci podj?cia interwencji przez grup interwencyjn?; 7) w przypadku konieczno?ci realizacji bezpo?redniej ochrony fizycznej obiektu podczas oczekiwania na przyjazd administratora obiektu, zleceniobiorca zapewni tak ochron w ramach wynagrodzenie umownego, do momentu przyjazdu pracownika Zamawiaj?cego lub odpowiednich s?u?b; 8) w razie potrzeby powiadomienie pogotowia ratunkowego, stra?y po?arnej, policji; 9) odbiÛr sygna?Ûw alarmowych oraz podejmowanie interwencji odbywa si b?dzie przez ca?y czas trwania umowy w dni powszednie, soboty, niedziele i dni wolne od pracy od godz.
   0. 00 do godz. 24.00 (ca? dob?); 10) informowanie administratora obiektu o uszkodzonym systemie alarmowym (zanik sygna?u lub nie docieranie do centrali monitoringu); 11) dwa nieuzasadnione dojazdy w miesi?cu (np. przypadkowe wzbudzenie alarmu wywo?ane jego awari?) s bezp?atne; 12) Wykonawca wystawia faktur z ko?cem ka?dego miesi?ca.
   3.  Zakres zamÛwienia w odniesieniu do sterowni wraz z zapor czo?ow Obiekt hydrotechniczny, zlokalizowany na zaporze czo?owej zbiornika wodnego ÑPorajî. W zakres zamÛwienia wchodzi: 1) odbieranie sygna?Ûw pochodz?cych z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie przez operatora stacji monitorowania przesy?anych drog radiow?, telefoniczn?, Internetem lub GSM/GPRS; 2) pozostawanie w gotowo?ci do podj?cia interwencji na otrzymane sygna?y alarmowe uruchamiane z obiektu na czas trwania umowy, administratorowi obiektÛw udost?pniony zostanie nadajnik radiowy; 3) w przypadku otrzymania sygna?u z lokalnego systemu alarmowego, podj?cie natychmiastowej interwencji przez grup interwencyjn?. W sk?ad grupy interwencyjnej musz wchodzi co najmniej dwie osoby; 4) interwencja patrolu w przypadku odebrania sygna?u o naruszeniu bezpiecze?stwa chronionych obiektÛw ñ dojazdu do obiektu w czasie maksymalnie 20 minut; 5) uniemo?liwienie kontynuowania w?amania lub kradzie?y, uj?cie (w przypadku mo?liwo?ci) w?amywaczy/z?odziei i przekazanie ich policji; 6) powiadomienie administratora obiektu o konieczno?ci podj?cia interwencji przez grup interwencyjn?; 7) w przypadku konieczno?ci realizacji bezpo?redniej ochrony fizycznej obiektu podczas oczekiwania na przyjazd administratora obiektu ... SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawiera SIWZ.
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du contrat ou de l'accord-cadre DurÈe en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug, co us?ugi obj?te zamÛwieniem podstawowym. Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
W zakresie kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie us?ug ochrony i mienia, o ktÛrej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osÛb i mienia (Dz.U. 2016, poz. 1432 j.t.). posiadania koncesji. W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: na potwierdzenie spe?nienia tego warunku Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykaza?, ?e na potrzeby realizacji zamÛwienia b?dzie dysponowa co najmniej dwoma oznakowanymi samochodami do u?ytku grup interwencyjnych oraz ?e pracownicy grupy interwencyjnej b?d posiada dwa niezale?ne systemy ??czno?ci ñ radiotelefon lub telefon komÛrkowy wspÛ?pracuj?ce ze stanowiskiem dy?urnego oraz posiada dwie latarki akumulatorowe.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ñ wzÛr umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 139-343175
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation / Date limite de rÈception des manifestations díintÈrÍt Date: 22/09/2020 Heure locale: 11:15
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca wraz z ofert z?o?y nast?puj?ce dokumenty: ó wype?niony i podpisany formularz ofertowy, ó o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, ó o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce braku podstaw do wykluczenia z post?powania, ó Wykonawca, ktÛry polega na zasobach innych podmiotÛw w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii po?wiadczone notarialnie za zgodno? z orygina?em) albo inny dokument, s?u??cy wykazaniu udost?pnienia Wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci, ó pe?nomocnictwa osÛb podpisuj?cych ofert do reprezentowania firmy sk?adaj?cej ofert?, o ile nie wynikaj z przepisÛw prawa lub innych dokumentÛw, z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej notarialnie za zgodno? z orygina?em, ó aktualn koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie us?ug ochrony i mienia, o ktÛrej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osÛb i mienia, ó wykaz urz?dze technicznych / sprz?tu. SzczegÛ?owe informacje znajduj si w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcom oraz innym osobom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215). 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8.  3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme